ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Predictive value of FibroScan in detecting liver fibrosis in HBeAg negative patients with chronic hepatitis B whose HBV DNA 2000–20000 IU/ml with ALT 1–2 times the upper limit of normal and those with HBV DNA >20000 IU/ml and normal ALT [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 568-574 | DOI: 10.14744/nci.2021.35545

Predictive value of FibroScan in detecting liver fibrosis in HBeAg negative patients with chronic hepatitis B whose HBV DNA 2000–20000 IU/ml with ALT 1–2 times the upper limit of normal and those with HBV DNA >20000 IU/ml and normal ALT

Nilay Danis1, Ulus Salih Akarca2, Ilker Turan2, Zeki Karasu2, Galip Ersoz2, Funda Yilmaz3, Deniz Nart3, Aysin Zeytinoglu4, Memnune Selda Erensoy4, Fulya Gunsar2
1Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Karabuk University Faculty of Medicine, Karabuk, Turkey
2Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
4Department of Medical Microbiology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: In hepatitis B infection, it is difficult to make a treatment decision in patients with slightly elevated transaminases and HBV DNA level between 2000 and 20000 IU/ml, and in those with normal ALT, despite high levels of HBV DNA. Objectives: In HBeAg negative patients whose HBV DNA levels were between 2000 and 20000 IU/ml with ALT 1–2 times the upper limit of normal (ULN) and those with HBV DNA >20000 IU/ml and normal ALT, the concordance between liver fibrosis in biopsy and liver stiffness measured by transient elastography with FibroScan® (FS) was investigated, and diagnostic value of FS to predict the liver fibrosis was tested.
METHODS: The patients were selected from the outpatient hepatology clinics between the dates of November 2014 and October 2016 among those who were taken liver biopsy. Transient elastography was obtained within 3 months after liver biopsy. The diagnostic value of FS in detecting advanced fibrosis or moderate to advanced (MTA) fibrosis was investigated for each group.
RESULTS: In 38 patients with HBV DNA 2000–20000 IU/ml and ALT 1–2×ULN, advanced fibrosis was detected in only one patient (2.6%) on liver biopsy, sensitivity of FS to show advanced fibrosis is 100%, specificity 78.3%, and diagnostic accuracy rate 79%. The area under curve was determined to be 0.892. In detecting MTA fibrosis, these values are 100%, 62%, 71%, and 0.810, respectively. Of 79 patients with HBV DNA >20000 IU/ml and normal ALT, five had advanced (5.5%) and 18 had MTA (23%) fibrosis. Sensitivity of FS in detecting advanced fibrosis was 100%, specificity 87.8%, and accuracy 88.6%, and these values for MTA fibrosis were 85.7%, 81%, and 82.3%, respectively.
CONCLUSION: Because of false negativity in a few patients with HBV DNA >20000 IU/ml in detecting MTA, FS may be combined with other non-invasive techniques. Negative predictive values of FS in predicting advanced or MTA fibrosis were very high, while positive predictive values were low. However, FS may save several patients from liver biopsy.

Keywords: Fibrosis, HBV; liver biopsy; transient elastography.

HBV DNA 2000-20000 IU/ml ve ALT'si normal değerlerin 1-2 katı yüksek olan HbeAg negatif kronik Hepatit B hastaları ile HBV DNA >20000 IU/ml ve ALT değerleri normal olan kronik Hepatit B hastalarında karaciğer fibrozisini ön gördürmede FibroScan'in değeri

Nilay Danis1, Ulus Salih Akarca2, Ilker Turan2, Zeki Karasu2, Galip Ersoz2, Funda Yilmaz3, Deniz Nart3, Aysin Zeytinoglu4, Memnune Selda Erensoy4, Fulya Gunsar2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karabük
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Hepatit B enfeksiyonunda, HBV DNA’sı 2000-20000 IU/ml aralığında olup hafif yüksek transaminaz düzeyleri olan, ayrıca HBV DNA’sı yüksek olup normal ALT düzeyine sahip hastalar için tedavi kararı vermek güçtür. Amaç: HBV DNA düzeyleri 2000-20000 IU/ml olup ALT düzeyleri 1-2 kat yüksek olan HbeAg negatif hastalar ile HBV DNA >20000 IU/ml ve normal ALT düzeyleri olan hastalarda karaciğer biyopsisi ile transient elastography Fibroscan® (FS) arasındaki uyum ve karaciğer fibrozisini ön gördürmede FS’in tanısal değeri araştırıldı. Yöntem: Hastalar merkezimiz karaciğer polikliniğinde Kasım 2014- Ekim 2016 yılları arasında karaciğer biyopsisi olmuş hastalar arasından seçildi. Transient elastography karaciğer biyopsisi sonrası 3 ay içinde yapıldı. İleri fibrozis ile orta-ileri fibrozisi ön gördürmeden FS’in tanısal değeri her grup için test edildi. Sonuçlar: HBV-DNA’sı 2000-20000 IU/ml ve ALT’si normalden 1-2 kat yüksek olan 38 hasta içinde karaciğer biyopsisinde ileri fibrozis sadece 1 hastada (%2,6) mevcuttu. FS’in ileri fibrozisi tespit etmede duyarlılığı %100, özgüllüğü %78,3; tanısal doğruluk oranı %79, eğri altında kalan alan (AUC) 0,892 olarak tespit edildi. Orta-ileri fibrozisi göstermede ise bu değerler sırasıyla: %100, %62, %71 ve 0,810 idi. HBV DNA> 20000 IU / ml ve normal ALT düzeylerine sahip olan 79 hastanın 5’inde (%5,5) ileri fibrozis, 18’inde (%23) orta-ileri fibrozis mevcuttu. İleri fibrozisi saptamada FS’in duyarlılığı %100, özgüllüğü %87,8, doğruluğu %88,6 idi. Orta-ileri fibrozis için ise bu değerler sırasıyla %85,7; %81; %82,3 bulundu. Sonuç: HBV-DNA > 20000 IU/ml olan bir kaç hastada orta-ileri fibrozisi saptamada, FS’in yanlış negatifliğinin olmasından ötürü bu teknik başka invaziv olmayan başka tekniklerle birlikte kullanılabilir. İleri veya orta-ileri fibrozisi öngörmede FS’in negatif prediktif değeri oldukça yüksek, pozitif prediktif değeri oldukça düşük bulundu. Yine de FS pek çok hastayı biyopsiden koruyabilir. (NCI-2020-0289.R1)

Anahtar Kelimeler: HBV, Transient elastography, fibrozis, karaciğer biyopsisi

Nilay Danis, Ulus Salih Akarca, Ilker Turan, Zeki Karasu, Galip Ersoz, Funda Yilmaz, Deniz Nart, Aysin Zeytinoglu, Memnune Selda Erensoy, Fulya Gunsar. Predictive value of FibroScan in detecting liver fibrosis in HBeAg negative patients with chronic hepatitis B whose HBV DNA 2000–20000 IU/ml with ALT 1–2 times the upper limit of normal and those with HBV DNA >20000 IU/ml and normal ALT. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 568-574

Corresponding Author: Nilay Danis
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale