ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul An atypical presentation of COVID-19: Hidden risk for seniors to misdiagnose [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 521-523 | DOI: 10.14744/nci.2022.35336

An atypical presentation of COVID-19: Hidden risk for seniors to misdiagnose

Esra Ates Bulut1, Guzin Ozden2, Ahmet Turan Isik3
1Department of Geriatric Medicine, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkiye
2Department of Allergy and Immunology, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkiye
3Department of Geriatric Medicine, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

The outbreak of coronavirus disease (COVID-19) was announced as a pandemic by the World Health Organization in March 2020. Clinical manifestations include cough, fever, dyspnea, myalgia, and loss of sense of smell and taste. Less common extrapulmonary signs and symptoms such as cutaneous manifestations, diarrhea, confusion, functional decline have been reported in the literature. Older patients with multiple comorbidities are at a greater risk for severe disease and death and are vulnerable to atypical presentations due to changes in organ systems, multimorbidity, cognitive impairment, and sensory disturbances. In this case, a 77-year-old patient diagnosed with COVID-19 pneumonia presented with atypically acute urticaria with angioedema was reported. Although there were no typical signs of the disease, such as cough or shortness of breath, the patient’s laboratory values, and chest imaging were compatible with COVID-19. Therefore, the diagnosis of COVID-19 should be considered in older patients presenting with subtle signs or cutaneous manifestations.

Keywords: Aged, angioedema, COVID-19, skin manifestations; urticaria.

COVID-19’un atipik bir prezentasyonu: Yaşlılar için gizlenmiş yanlış tanı riski

Esra Ates Bulut1, Guzin Ozden2, Ahmet Turan Isik3
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği, Adana
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Adana
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Ana Bilim Dalı, İzmir

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildi. Klinik belirtiler arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, miyalji, koku ve tat duyusu kaybı yer almaktadır. Literatürde cilt bulguları, diyare, konfüzyon, fonksiyonel azalma gibi daha az görülen ekstrapulmoner belirti ve semptomlar bildirilmiştir. Birden fazla komorbiditesi olan yaşlı hastalar; organ sistemlerindeki değişiklikler, multimorbidite, bilişsel bozukluk, duyusal rahatsızlıklar nedeniyle ciddi hastalık ve ölüm için daha büyük risk altındadır ve atipik prezentasyonlara karşı savunmasızdır. Bu vakada, anjiyoödem ve akut ürtiker ile başvuran COVID-19 pnömonisi tanısı alan 77 yaşında bir hasta bildirilmiştir. Öksürük veya nefes darlığı gibi hastalığın tipik belirtileri olmasa da hastanın laboratuvar değerleri ve akciğer görüntülemesi COVID-19 ile uyumluydu. Bu nedenle, hafif belirtiler veya deri bulguları ile başvuran yaşlı hastalarda COVID-19 tanısı düşünülmelidir. (NCI-2022-2-1)

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, anjiyoödem, COVID-19, deri bulguları, ürtiker.

Esra Ates Bulut, Guzin Ozden, Ahmet Turan Isik. An atypical presentation of COVID-19: Hidden risk for seniors to misdiagnose. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 521-523

Corresponding Author: Esra Ates Bulut
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale