ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of the relationship of digital phototrichogram findings of patients with diffuse hair loss with blood TSH, ferritin and vitamin B12 levels [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(1): 38-44 | DOI: 10.14744/nci.2023.33269

Evaluation of the relationship of digital phototrichogram findings of patients with diffuse hair loss with blood TSH, ferritin and vitamin B12 levels

Leyla Bilik1, Ibrahim Kokcam2, Mustafa Esen3
1Department of Dermatology and Venereal Diseases, Mardin State Hospital, Mardin, Turkiye
2Department of Dermatology and Venereal Diseases, Adiyaman University Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkiye
3Department of Dermatology and Venereal Diseases, Firat University Faculty of Medicine, Elazig, Turkiye

OBJECTIVE: Telogen effluvium (TE) is a type of alopecia that is frequently seen in women. Among factors resulting in hair loss, many reasons such as endocrine diseases, nutrition disorders, stress, anemia, low ferritin levels, vitamin B12 deficiency, and thyroid diseases are found. A digital phototrichogram is one of the non-invasive methods of diagnosis in the evaluation of alopecia. In this study, it was aimed to compare biochemical parameters of female patients with diffuse hair loss with phototrichogram findings.
METHODS: 108 female patients with diffuse hair loss were included in the study. Patients were divided into two groups: acute and chronic TE, and a hair pull test was applied. Total blood count, blood biochemistry, iron, iron binding capacity, ferritin, thyroid stimulating hormone (TSH), sT3, sT4, folic acid, and vitamin B12 levels were examined. The telogen/anagen ratios and hair densities of patients were determined with a phototrichogram.
RESULTS: The serum biochemical parameters (aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, urea, creatinine), TSH, sT3, sT4, and folic acid levels of patients were within normal limits. Telogen ratio, anagen ratio, hair density, number of shed hairs, family history, blood ferritin, TSH, and vitamin B12 levels were found to be similar between groups having acute and chronic TE. In our study, while mean anagen and telogen ratios with trichoscan were similar to literature data, no statistically significant correlation was determined between patients’ ages and examined trichoscan findings (p>0.05). The hair pull test positivity of patients with chronic TE was higher compared to patients with acute TE (p<0.05). In patients with positive hair pull tests, the telogen ratio and hair density were found to be higher. In the group with <40 ng/mL ferritin level, the mean telogen ratio was detected to be significantly higher than the mean anagen ratio (p<0.05). No significant correlation was determined between vitamin B12 and TSH levels in patients and phototrichogram findings (p>0.05).
CONCLUSION: The findings of this study showed that ferritin has an important role in diffuse hair loss, and the phototrichogram method is an auxiliary method for the physician in the diagnosis of TE.

Keywords: Digital phototrichogram; ferritin; telogen effluvium.

Diffüz saç dökülmesi olan hastalarda dijital fototrikogram bulgularının kandaki TSH, ferritin ve B12 vitamin düzeyi ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Leyla Bilik1, Ibrahim Kokcam2, Mustafa Esen3
1Mardin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Mardin
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Adıyaman
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Elazığ

Amaç: Telogen effluvium (TE), kadınlarda sık görülen bir alopesi tipidir. Saç kaybına neden olan faktörler arasında; endokrin hastalıklar, beslenme bozuklukları, stres, anemi, ferritin düzeyi düşüklüğü, vitamin B12 eksikliği ve tiroid hastalıkları gibi çok sayıda neden yer almaktadır. Alopesilerin değerlendirilmesinde non invaziv tanı yöntemlerinden biri de digital fototrikogramdır. Bu çalışmada diffüz saç dökülmesi olan kadın hastaların biyokimyasal parametreleri ile digital fototrikogram bulgularının karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya diffüz saç dökülmesi olan 108 kadın hasta alındı. Hastalar akut ve kronik TE olarak 2 gruba ayrıldı ve saç çekme testi uygulandı. Tam kan sayımı, kan biyokimyası, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, tiroid stimülan hormon (TSH), sT3, sT4, folik asit ve vitamin B12 düzeylerine bakıldı. Fototrikogram ile hastaların telogen/anagen oranları ve saç dansitesi hesaplandı.
Tartışma: Hastaların serum biyokimyasal parametreleri (AST, ALT, üre, kreatinin), TSH, sT3, sT4 ve folik asit düzeyleri normal sınırlardaydı. Akut ve kronik TE’li gruplar arasında telogen oranı, anagen oranı, saç dansitesi, dökülen saç sayısı, aile öyküsü, kan ferritin, TSH ve vitB12 düzeyi birbirine benzer bulundu. Çalışmamızda Trichoscan ile ortalama anagen ve telogen oranları literatür ile verileri benzer iken hastaların yaşı ile bakılan trichoscan bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05). Kronik TE’li hastaların saç çekme testi pozitifliği akut TE’lilere göre daha yüksekti (p<0.05). Saç çekme testi pozitif olan hastalarda telogen oranı ve saç dansitesi daha yüksek bulundu. Ferritin düzeyi <40ng/ml olan grupta ortalama telogen oranı ortalaması anagen oranı ortalamasından anlamlı yüksek tespit edildi (p<0.05). Hastaların vitamin B12 ve TSH düzeyleri ile fototrikogram bulguları arasında anlamlı korelasyon tespit edilemedi (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları diffüz saç dökülmesinde ferritinin önemli bir rolü olduğunu, fototrikogram yönteminin de TE tanısında hekime yardımcı bir yöntem olduğunu göstermiştir. (NCI-2022-11-3)

Anahtar Kelimeler: Dijital fototrikogram; ferritin; telogen effluvium.

Leyla Bilik, Ibrahim Kokcam, Mustafa Esen. Evaluation of the relationship of digital phototrichogram findings of patients with diffuse hair loss with blood TSH, ferritin and vitamin B12 levels. North Clin Istanb. 2024; 11(1): 38-44

Corresponding Author: Mustafa Esen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale