ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Penetrating abdominal stab and gunshot injuries: 10-year experience of a secondary public hospital located in a suburban area with solo surgeons [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 184-190 | DOI: 10.14744/nci.2023.32858

Penetrating abdominal stab and gunshot injuries: 10-year experience of a secondary public hospital located in a suburban area with solo surgeons

Nuray Colapkulu Akgul1, Ozan Andac Erbil2, Yahya Celik3
1Department of General Surgery, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkiye
2Department of General Surgery, Medar Hospital, Kocaeli, Turkiye
3Private Practice, Kocaeli, Turkiye

OBJECTIVE: Trauma care systems are life-saving significant implementations of a country’s healthcare systems. Trauma care requires well-established trauma settings and organizations with experienced trauma teams including experienced emergency medicine, surgery and anesthesiology staff. This study aimed to investigate the outcomes of penetrating abdominal injuries treated by solo surgeons in a suburban area.
METHODS: Medical records of the patients who were admitted to the emergency department with penetrating abdominal injuries between January 2012 and December 2021 were retrospectively analyzed. Patients were evaluated based on their injury sites and treatment approaches.
RESULTS: In total, 110 patients with anterior abdominal penetrating injuries were enrolled in the study; 83 (75.4%) were stabbed and 27 (24.6%) had gunshot wounds. According to the injury site, there were 90 (81.8%) anterior; 11 (11%) right thoracoabdominal and 9 (7.2%) left thoracoabdominal injuries. Fifty-one (61.4%) stab wounds were treated with immediate laparotomy and 21 (41.1%) of these operations resulted in negative or nontherapeutic laparotomy. Also, 32 (38.6%) stab wounds were managed nonoperatively; three (9.3%) failed conservative management and received delayed laparotomy. All gunshot wounds were treated with immediate laparotomy and 14.8% resulted in either negative or nontherapeutic laparotomy. On-call surgeons were found to be more prone to perform immediate laparotomy on weekends when they were on call for 48 or 72 hours.
CONCLUSION: Being a solo surgeon may increase negative laparotomy rates of penetrating abdominal injuries. This high percentage (41.1%) of negative laparotomy rates can be reduced by establishing well-organized trauma teams.

Keywords: Negative laparotomy; nonoperative management; penetrating trauma; surgeon; trauma center.

Penetran abdominal bıçaklanma ve ateşli silah yaralanmaları: İkinci basamak devlet hastanesinde solo cerrahların 10 yıllık deneyimi

Nuray Colapkulu Akgul1, Ozan Andac Erbil2, Yahya Celik3
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli
2Medar Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli
3Özel Muayenehane, Kocaeli

Giriş: Travma yönetimi, bir ülkenin sağlık sistemlerinin hayat kurtaran önemli uygulamalarından biridir. Travma bakımı, alt yapısı uygun ve deneyimli acil tıp, cerrahi ve anesteziyoloji personeli dahil olmak üzere deneyimli ekiplerin organizasyonuyla başırılı sonuçlar verir. Bu çalışmada, ikinci basamak devlet hastanesinde solo cerrahlar tarafından tedavi edilen bıçaklanma ve ateşli silah yaralanmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: Ocak 2012 ile Aralık 2021 tarihleri arasında acil servise abdominal penetran yaralanma ile başvuran hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaralanma bölgeleri ve tedavi yaklaşımlarına göre değerlendirildi.
Bulgular: Toplamda, anterior karın penetran yaralanması olan 110 hasta çalışmaya alındı; 83'ü (%75,4) bıçaklanma, 27'si (%24,6) ateşli silah yaralanmasıydı. Yaralanma yerine göre 90 (%81.8) anterior; 11 (%11) sağ torakoabdominal ve 9 (%7,2) sol torakoabdominal yaralanma idi. Elli bir (%61,4) bıçaklanma acil laparotomi ile tedavi edildi ve bu ameliyatların 21'i (%41,1) negatif veya terapötik olmayan laparotomi ile sonuçlandı. Ayrıca 32 (%38.6) bıçaklanma konservatif olarak tedavi edildi; üçü (%9.3) konservatif tedavide başarısız oldu ve gecikmiş laparotomi yapıldı. Acil laparotomi ile tedavi edilen tüm ateşli silah yaralanmaları ve %14.8'i ya negatif ya da terapötik olmayan laparotomi ile sonuçlandı. Nöbetçi cerrahların, 48 veya 72 saat nöbette oldukları hafta sonlarında acil laparotomi yapmaya daha yatkın oldukları bulundu.
Sonuç: Solo cerrah olmak penetran karın yaralanmalarında negatif laparotomi oranlarını artırabilir. Negatif laparotomi oranlarının bu yüksek yüzdesi (%41,1) iyi organize edilmiş travma ekipleri kurularak azaltılabilir. (NCI-2023-5-12)

Anahtar Kelimeler: Negatif laparotomi; konservatif takip; penetran travma; cerrah; travma merkezi.

Nuray Colapkulu Akgul, Ozan Andac Erbil, Yahya Celik. Penetrating abdominal stab and gunshot injuries: 10-year experience of a secondary public hospital located in a suburban area with solo surgeons. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 184-190

Corresponding Author: Nuray Colapkulu Akgul
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale