ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Towards a combined pediatric rheumatology-dermatology clinic: One-year experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 37-41 | DOI: 10.14744/nci.2020.32848

Towards a combined pediatric rheumatology-dermatology clinic: One-year experience

Fatma Gul Demirkan1, Zeynep Topkarci2, Serife Gul Karadag1, Hafize Emine Sonmez1, Figen Cakmak1, Nuray Aktay Ayaz3
1Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Dermatology, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Rheumatology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Dermatological findings may be the sole complaints of diseases in pediatric rheumatology practice. Evaluating patients with a multi-disciplinary approach may facilitate access to an accurate diagnosis. Herein, we reported our one-year experience in collaborative pediatric rheumatology-dermatology.
METHODS: Patients were initially evaluated separately in pediatric rheumatology-dermatology outpatient clinics. Subsequently, once a week, the final diagnoses of patients with suspected skin rash were collaboratively discussed by two pediatric rheumatologists and a dermatologist.
RESULTS: A hundred and one patients were included in this study. Of these 101 patients, 65 attended to dermatology outpatient clinic initially, while the remaining 36 applied to the pediatric rheumatology outpatient clinic. The most common mucocutaneous finding was squamous lesions in 30 patients, followed by erythematous lesions in 28 and mucosal ulcers in 14. Finally, 69 patients were diagnosed with a rheumatic disease while 32 had differential diagnoses apart from rheumatic diseases.
CONCLUSION: Patients with rheumatologic diseases frequently present with only mucocutaneous findings. Thus, a detailed examination of the mucosa, skin and its attachments is of paramount importance in rheumatology practice. We suggest that a close interaction between pediatric rheumatology-dermatology and the formation of consensus clinics are going to assist clinicians in making easier and accurate diagnoses.

Keywords: Combined clinic, dermatologic finding; rheumatologic disease.

Çocuk romatoloji ve dermatoloji ortak kliniği: Bir yıllık deneyim

Fatma Gul Demirkan1, Zeynep Topkarci2, Serife Gul Karadag1, Hafize Emine Sonmez1, Figen Cakmak1, Nuray Aktay Ayaz3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul
2Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çocuk romatoloji kliniğine hastaların bir kısmı sadece cilt bulguları ile başvurabilir. Hastaların çok disiplinli bir yaklaşımla değerlendirilmesi şüphesiz ki doğru tanıya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu çalışmada, çocuk romatoloji ve dermatoloji kliniklerin bir yıllık işbirliği sunulmuştur.
Yöntem: Öncelikle cilt döküntüsü ile başvuran hastalar çocuk romatoloji-dermatoloji polikliniklerinde ayrı ayrı değerlendirildi. Daha sonra, haftada bir kez, bu hastaların nihai tanıları, iki pediatrik romatolog ve bir dermatolog tarafından ortaklaşa tartışıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya 101 hasta dahil edildi. Bu hastaların 65'i başlangıçta dermatoloji polikliniğine, geri kalan 36'sı ise çocuk romatoloji polikliniğine başvurdu. Cilt bulguları skılıklarına göre incelendiğinde; 30 hastada skuamöz lezyonlar, 28 hastada eritematöz lezyonlar ve 14'te mukozal ülserler saptandı. Ortak klinik kararıyla; 69 hastaya romatizmal hastalık tanısı konurken, 32 hastada cilt döküntüleri romatizmal hastalıklara bağlanmadı.
Tartışma: Romatolojik hastalığı olan hastalar sadece mukokutanöz bulgularla başvurabilmektedir. Bu nedenle, mukoza, cilt ve eklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi romatoloji pratiğinde çok önemlidir. Çocuk romatoloji-dermatoloji işbirliği ile gerçekleşen ortak klinikler sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde doğru tanıya ulaşılacaktır. (NCI-2020-0259.R1)

Anahtar Kelimeler: Dermatolojik bulgu, romatolojik hastalık, ortak klinik

Fatma Gul Demirkan, Zeynep Topkarci, Serife Gul Karadag, Hafize Emine Sonmez, Figen Cakmak, Nuray Aktay Ayaz. Towards a combined pediatric rheumatology-dermatology clinic: One-year experience. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 37-41

Corresponding Author: Nuray Aktay Ayaz
LookUs & Online Makale