ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Patient satisfaction with outpatient health care services: evaluation of the components of this service using regression analysis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 71-77 | DOI: 10.14744/nci.2014.30074

Patient satisfaction with outpatient health care services: evaluation of the components of this service using regression analysis

Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Yiğit Çakıroğlu3, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Teaching Hospital
2Gölcük Necati Çelik Public Hospital
3Kocaeli University, School Of Medicine

OBJECTIVE: In health care services, patient’s expectations, and satisfaction levels are important markers of the services provided. The aim of this study is to determine patient satisfaction level, and its influential factors in patients receiving treatment on an ambulatory basis who applied to a state hospital.
METHODS: In this cross-sectional study a total of 210 patients were face-to-face interviewed, and patient satisfaction questionnaire survey was performed. Socioeconomic characteristics, physical conditions of the hospital, pecularities of the health care providers, and satisfaction from health care services received were questioned independently. Regression analysis was performed to investigate factors effective on patient satisfaction.
RESULTS: A significant correlation was not found between sociodemographic factors, and patient satisfaction (p<0.05). Favourable patient acceptance of the health care services received is effected by the duration of the waiting period. Communication skills of the health care professionals have been found to be the fundamental factors effective on the preference or recommendation of a certain health care institute once more (p<0.005).
CONCLUSION: Empowering the communication skills of health care professionals, and decreasing the waiting
period were found to be necessary in order to increase the satisfaction levels of ambulatory patients.

Keywords: Communication, health care professional; patient satisfaction.

Poliklinik Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti: Hizmetin Bileşenlerinin Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi

Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Yiğit Çakıroğlu3, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Gölcük Necati Çelik Hastanesi
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ: Sağlık bakım hizmetlerinde hasta beklentileri ve memnuniyet düzeyleri sunulan hizmet kalitesinin önemli bir belirtecidir. Bu çalışmanın amacı; bir devlet hastanesinde ayaktan tedavi hizmeti alan hastalarda, hasta memnuniyet düzeyini ve bu memnuniyete etki eden faktörleri belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışma kesitsel bir çalışmadır, toplam 210 hastayla yüz yüze görüşmelerde memnuniyet anketi uygulanmıştır. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, hastanenin fiziksel koşulları, sağlık hizmeti sunanların özellikleri ve alınan sağlık hizmetinden memnuniyet ayrı ayrı sorgulanmıştır. Regresyon analizi yapılarak memnuniyete etki eden faktörler araştırılmıştır.
BULGULAR: Sosyo-demografik faktörler ve hasta memnuniyeti arasında anlamlı ilişkisi bulunmamıştır (p<0.05). Alınan hizmetin iyi kabul edilmesi bekleme süresinden etkilenmektedir. (p<0.005). Sağlık çalışanlarının iletişimi aynı kurumu tekrar tercih etme ve tavsiye etmeye sebep olan temel faktörler olarak bulunmuştur (p<0.005).
SONUÇ: Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması ayaktan hasta memnuniyetini arttırmak için gerekli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, sağlık çalışanı, iletişim

Fisun Vural, Seval Çiftçi, Yiğit Çakıroğlu, Birol Vural. Patient satisfaction with outpatient health care services: evaluation of the components of this service using regression analysis. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 71-77

Corresponding Author: Fisun Vural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale