ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Experience of 500 cardiovascular magnetic resonance imaging and systematic analysis of cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 108-121 | DOI: 10.14744/nci.2022.28445

Experience of 500 cardiovascular magnetic resonance imaging and systematic analysis of cases

Sercin Ozkok1, Ilker Kemal Yucel2, Ahmet Sasmazel3, Ahmet Celebi2
1Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Cardiovascular magnetic resonance imaging (MRI) is a widely accepted reference imaging technique in routine cardiology clinics in many centers due to its advantages in providing preferable functional, morphologic information. However, there is little information about national experience in clinical application and findings of cardiovascular MRI. The objective of this study was to demonstrate the clinical and demographic characteristics of patients admitted to our cardiac imaging department.
METHODS: A total of 500 cardiovascular MRI examinations performed between 2016 and 2019 were enrolled in this retrospective study. Clinical indications, demographic, and cardiovascular MRI findings of the patients were retrospectively evaluated.
RESULTS: Five hundred patients (M/F=301/199) were included in this retrospective, single center study. The majority of the examinations were performed for the assessment of congenital heart disease (n=254, 50.8%). The other indications were for myocardial disease (n=160, 32%), cardiac mass (n=44, 8.8%), valvular heart disease (n=20, 4%), magnetic resonance angiography (n=12, 2.4% for aorta and pulmonary artery [n=9, 1.8%] and for coronary arteries [n=3, 0.6%]), and vasculitis (n=7, 1.7%), pericardial disease (n=3, 0.6%). Minor complication was seen during the contrast agent injection in three patients (0.06%).
CONCLUSION: Cardiovascular MRI is a reliable and accurate imaging tool in identifying the various cardiac pathology with widely accepted use in the clinical area. Our single-center experience of 500 cases demonstrates the varieties of clinical indications in daily practice that may contribute to the national data pool.

Keywords: Cardiac mass, cardiomyopathy, cardiovascular magnetic resonance imaging, congenital heart disease; magnetic resonance angiography.

500 kardiyovasküler manyetik rezonans görüntüleme tek merkez deneyimi

Sercin Ozkok1, Ilker Kemal Yucel2, Ahmet Sasmazel3, Ahmet Celebi2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Amaç: Kardiyovasküler manyetik rezonans görüntüleme (MRG), fonksiyonel ve morfolojik bilgi sağlamadaki avantajları nedeniyle birçok merkezde rutin kardiyoloji kliniğinde yaygın olarak kabul edilen referans görüntüleme tekniğidir. Bununla birlikte, klinik uygulamadaki ulusal deneyim ve kardiyovasküler MRG bulguları hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kardiyak görüntüleme bölümümüze başvuran hastaların klinik ve demografik özelliklerini ortaya koymaktır.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 2016 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 500 kardiyovasküler MRG incelemesi alındı. Hastaların klinik endikasyonları, demografik ve kardiyovasküler MRG bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Bu retrospektif, tek merkezli çalışmaya beş yüz hasta (E / K = 301/ 199 ) dahil edildi. Muayenelerin çoğu doğuştan kalp hastalığı (n= 254, %50,8) için yapılmıştır. Diğer endikasyonlar miyokard hastalığı (n= 160, %32), kardiyak kitle (n= 44, %8,8), kalp kapak hastalığı (n= 20, %4), manyetik rezonans anjiyografi [n=12, %2,4 ( aort ve pulmoner arter (n=9, %1.8) ve koroner arterler (n=3, %0.6)], vaskülit (n= 7, %1.7), perikardiyal hastalıkdır (n=3, %0.6). 3 hastada (% 0.06) kontrast madde enjeksiyonu sırasında minör komplikasyon yaşadı.
Sonuç: Kardiyovasküler MRG, klinik alanda yaygın olarak kabul gören çeşitli kardiyak patolojileri tanımlamada güvenilir ve doğru bir görüntüleme aracıdır. 500 vakalık tek merkez deneyimimiz, günlük uygulamada ulusal veri havuzuna katkıda bulunabilecek klinik endikasyon çeşitlerini göstermektedir. (NCI-2021-11-15/R1)

Anahtar Kelimeler: Kalp kitlesi, kardiyomiyopati, kardiyovasküler manyetik rezonans görüntüleme (MRG), doğuştan kalp hastalığı, manyetik rezonans anjiyografi (MRA).

Sercin Ozkok, Ilker Kemal Yucel, Ahmet Sasmazel, Ahmet Celebi. Experience of 500 cardiovascular magnetic resonance imaging and systematic analysis of cases. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 108-121

Corresponding Author: Sercin Ozkok
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale