ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Myoclonus-dystonia syndrome: case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 187-190 | DOI: 10.14744/nci.2014.28247

Myoclonus-dystonia syndrome: case report

Emel Oğuz Akarsu1, Reyhan Sürmeli2, Destina Yalçın2
1Ersin Aslan State Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department Of Neurology, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Myoclonus-dystonia syndrome (MDS) is a rare disease manifesting myoclonus as the only neurological symptom which may be accompanied by dystonia. It usually starts in the first or second decade of life. It has a benign course with spontaneous remissions but can cause functional disability in some patients. In this paper, we report a patient diagnosed as probable MDS on the basis of clinical and electrophysiological features who showed marked improvement under levetiracetam treatment.

Keywords: Myoclonus, dystonia; treatment.

Miyoklonus- Distoni Sendromu: Vaka Sunumu

Emel Oğuz Akarsu1, Reyhan Sürmeli2, Destina Yalçın2
1Ersin Aslan Devlet Hastanesi, Gaziantep, Türkiye
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Miyoklonus-Distoni Sendromu (MDS), miyokloni ve buna eşlik edebilen distoninin tek nörolojik belirti olduğu, nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle birinci veya ikinci dekatta ortaya çıkar. İyi seyirli bir hastalık olup spontan remisyonlar görülse de bazı olgularda özürlülük oluşturabilir. Bu çalışmada, klinik ve elektrofizyolojik incelemeler ile muhtemel MDS tanısı alan ve levetirasetam tedavisine olumlu yanıt alınan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Miyoklonus, distoni, tedavi.

Emel Oğuz Akarsu, Reyhan Sürmeli, Destina Yalçın. Myoclonus-dystonia syndrome: case report. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 187-190

Corresponding Author: Emel Oğuz Akarsu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale