ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of childhood solid pseudopapillary tumors of the pancreas [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 207-210 | DOI: 10.14744/nci.2017.27443

Evaluation of childhood solid pseudopapillary tumors of the pancreas

Alper Ozcan1, Ceyda Arslanoglu2, Ekrem Unal1, Turkan Patiroglu1, Mehmet Akif Ozdemir1, Kemal Deniz3, Serdal Sadet Ozcan4, Musa Karakukcu1
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology and Oncology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Pediatrics, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
3Department of Pathology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
4Department of Pathology, Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Solid pseudopapillary tumor (SPT) of the pancreas is an extremely rare primary tumor in the pediatric age group. It has a low malignant potential and the prognosis is good if radical resection of the tumor is performed. Local recurrence and distant metastasis has only rarely been reported following incomplete resection.
METHODS: A retrospective review of the medical records of 6 patients diagnosed as SPT according to a histopathological examination at the Children’s Hospital of Erciyes University School of Medicine between 2010 and 2017 was performed. Demographic characteristics, tumor localization and size, diagnostic method, immunohistochemical staining features, and medical and surgical treatments employed were recorded.
RESULTS: There were 4 girls and 2 boys with the diagnosis of SPT included in this study. The mean age of the patients was 14 years (min-max: 13–16 years). The most common presenting complaint was abdominal pain. The mass lesion was at the head of the pancreas in 3 cases (50%) and the tail of the pancreas in the remaining 3 patients (50%). A Whipple procedure was performed in 3 cases, a distal pancreatectomy in 1, a distal pancreatectomy plus splenectomy in 1, and a subtotal pancreatectomy in 1patient. Immunohistochemistry revealed positive staining for beta-catenin, keratin, CD56, vimentin, and CD10 in all cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SPT is a rarely seen pancreatic mass with low rate of malignancy. Diagnosis may be delayed due to its asymptomatic nature in most cases and a lack of descriptive symptoms. The survival rate is quite high after radical resection.

Keywords: Child, pancreas; pseudopapillary tumor.

Çocukluk Çağı Pankreas Solid Psödopapiller Tümörlerinin Değerlendirilmesi

Alper Ozcan1, Ceyda Arslanoglu2, Ekrem Unal1, Turkan Patiroglu1, Mehmet Akif Ozdemir1, Kemal Deniz3, Serdal Sadet Ozcan4, Musa Karakukcu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Bilim Dalı, Kayseri
4Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pankreasın solid psödopapiller tümörü (SPT) çocukluk yaş gurubunda çok nadir görülen pankreasın birincil tümörlerindendir. Düşük malign potansiyele sahiptir ve radikal rezeksiyon ile prognoz oldukça iyidir. Lokal rekürrens ve inkomplet rezeksiyon sonrası uzak metastaz nadiren bildirilmiştir
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde patolojik inceleme ile SPT tanısı alan altı hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, tümör yerleşimi ve boyutu, tanı yöntemleri, uygulanan immünohistokimyasal boyama özellikleri, uygulanan medikal ve cerrahi tedavileri kaydedildi.
BULGULAR: SPT tanısı alıp çalışmaya dahil edilen dördü kız ikisi erkek altı hastanın ortalama yaşı 14 (nim-max; 13-16)’dü. En sık başvuru şikayeti karın ağrısıydı. Hastaların üçünde (%50) kitle pankreas başında, üçünde (%50) pankreas kuyruk kesimindeydi. Üç hastaya whipple ameliyatı, bir hastaya distal pankreatektomi, bir hastaya distal pankreatektomi ve splenektomi, bir hastaya subtotal pankreatektomi işlemi yapıldı. İ mmunohistokimyasal boyamalarında tüm hastalarda beta katenin, keratin, CD56, vimentin CD 10 ile boyama pozitif olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak SPT nadir görülen ve düşük malignite oranına sahip pankreatik kitledir. Tanımlayıcı belirtilere neden olmaması ve çoğunlukla asemptomatik olması nedeni ile tanı konulması gecikebilmektedir. Cerrahi olarak tam rezeksiyonla sağ kalım oranı oldukça yüksektir

Anahtar Kelimeler: Çocuk, pankreas, psödopapiller tümör

Alper Ozcan, Ceyda Arslanoglu, Ekrem Unal, Turkan Patiroglu, Mehmet Akif Ozdemir, Kemal Deniz, Serdal Sadet Ozcan, Musa Karakukcu. Evaluation of childhood solid pseudopapillary tumors of the pancreas. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 207-210

Corresponding Author: Musa Karakukcu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale