ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Neutrophil to C-reactive protein ratio: An estimating factor for intestinal ischemia before the surgery of incarcerated inguinal hernia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 575-580 | DOI: 10.14744/nci.2021.26878

Neutrophil to C-reactive protein ratio: An estimating factor for intestinal ischemia before the surgery of incarcerated inguinal hernia

Kemal Eyvaz1, Onur Ilkay Dincer1, Murat Kazim Kazan1, Aydin Dincer1, Arif Aslaner1, Aylin Acar2, Tugrul Cakir1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: An inguinal hernia may transform to an incarcerated hernia, which would require emergency surgery with increased morbidity and mortality. This study aims to analyze whether it is possible to predict intestinal ischemia in incarcerated hernia using complete blood count parameters and serum C-reactive protein (CRP).
METHODS: Medical records of 129 patients were used to analyze whether there is a correlation between intestinal ischemia and laboratory parameters. Receiver operating characteristics analysis and Youden index were used to determine cutoff values, sensitivity, and specificity.
RESULTS: Female patients, those with a femoral type hernia, and patients with additional diseases were found to be more prone to bowel resection. CRP, lymphocyte to CRP ratio (LCR), and neutrophil to CRP ratio (NCR) parameters were significant (AUC=0.914, p<0.001; AUC=0.901, p<0.001; and AUC=0.908, p<0.001, respectively). A value <0.45 for NCR has a sensitivity of 93.3% and specificity of 87.8%; a value >19 in CRP has a 90% sensitivity and 88.9% specificity.
CONCLUSION: Decreased pre-operative NCR and LCR, and increased CRP levels can be used as a predictor for estimating intestinal ischemia.

Keywords: Emergency surgery, estimating factor; incarcerated inguinal hernia; neutrophil to C-reactive protein ratio.

Nötrofil-C-Reaktif Protein Oranı (NCR); İnkarsere İnguinal Herni Cerrahisi Öncesi Bağırsak İskemisini Öngördürücü Bir Faktör

Kemal Eyvaz1, Onur Ilkay Dincer1, Murat Kazim Kazan1, Aydin Dincer1, Arif Aslaner1, Aylin Acar2, Tugrul Cakir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bir inguinal herni zamanla inkarsere olup acil cerrahi gerektirebilir ve yüksek mobidite ve mortalite gelişebilir. Bu çalışma, tam kan sayımı parametreleri ve serum C-reaktif protein (CRP) kullanarak inkarsere fıtıklarda bağırsak iskemisini tahmin etmenin mümkün olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Bağırsak iskemisi ile laboratuvar parametreleri arasında bir ilişki olup olmadığını analiz etmek için 129 hastanın tıbbi kayıtları kullanıldı. Cut-off değerleri, duyarlılık ve özgüllüğü belirlemek için Receiver operating caracteristics (ROC) analizi ve Youden indeksi kullanıldı.
Bulgular: Kadın hastalar, femoral tip hernisi olanlar ve ek hastalıkları olanların bağırsak rezeksiyonuna daha yatkın olduğu bulundu. CRP, Lenfosit / CRP oranı (LCR), Nötrofil / CRP oranı (NCR) anlamlı idi (sırasıyla AUC = 0.914, p <0.001; AUC = 0.901, p <0.001; AUC = 0.908, p <0.001). NCR için 0,45'ten küçük bir değer % 93,3 duyarlılığa ve % 87,8 özgüllüğe sahiptir; CRP'de 19'dan büyük bir değer % 90 duyarlılığa ve % 88,9 özgüllüğe sahiptir.
Sonuç: Ameliyat öncesi azalmış NCR ve LCR ve artmış CRP seviyeleri, intestinal iskemiyi tahmin etmede bir prediktör olarak kullanılabilir. (NCI-2021-1-41)

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-c-reaktif Protein oranı (NCR), inkarsere kasık fıtığı, acil cerrahi, prediktif faktör

Kemal Eyvaz, Onur Ilkay Dincer, Murat Kazim Kazan, Aydin Dincer, Arif Aslaner, Aylin Acar, Tugrul Cakir. Neutrophil to C-reactive protein ratio: An estimating factor for intestinal ischemia before the surgery of incarcerated inguinal hernia. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 575-580

Corresponding Author: Kemal Eyvaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale