ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Differentiating renal cell carcinoma and oncocytoma with volumetric MRI histogram analysis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 636-641 | DOI: 10.14744/nci.2023.26122

Differentiating renal cell carcinoma and oncocytoma with volumetric MRI histogram analysis

Ozlem Akinci, Furkan Turkoglu, Mustafa Orhan Nalbant, Ercan Inci
Department of Radiology, Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: In this study, the utility of histogram parameters derived from diffusion-weighted imaging for differentiate renal cell carcinoma (RCC) from oncocytoma was investigated.
METHODS: This research tracked 126 individuals who were diagnosed with RCC and oncocytoma through histopathological analysis, using magnetic resonance imaging (MRI) assessments from 2015 to 2023. We observed various attributes of these patients, including demographic details, surgical records, pre-surgery MRI results, MRI apparent diffusion coefficient (ADC) histogram analysis, and post-surgery histopathological outcomes. Calculations of ADC measurements such as mean, minimum, and maximum in conjunction with the 5th, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th, and 95th quantile points were made. In addition, we also noted the skewness, kurtosis, and variance of these data points.
RESULTS: The focus group for this investigation consisted of 75 male and 51 female patients. Out of these, 82 were diagnosed with RCC and 44 with oncocytoma. All ADC parameters including ADCmin, ADCmedian, ADCmean, and ADCmax, including the 5th, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th, and 95th quantile divisions among the oncocytoma cohort were observed to be higher than the corresponding ones in the RCC group. A statistically meaningful difference was discovered between the minimum ADC value along with the 5th ranking of ADC measurements (p<0.001), in addition to mean of ADC (p=0.050), and the 10th (p=0.002) and 25th (p=0.015) quantiles of ADC data. When considering the region below the curve (AUC) in ROC analysis, the value of ADCmin was recorded as 0.739, with a sensitivity of 75.0%, and specificity of 68.2%.
CONCLUSION: To distinguish oncocytoma from RCC, it may be useful to conduct a whole-tumor histogram and textural
analysis of ADC values.

Keywords: Diffusion-weighted imaging; histogram analysis; magnetic resonance imaging; oncocytoma; renal cell carcinoma.

Renal hücreli karsinom ve onkositomun volümetrik MRG histogram analizi ile ayırt edilmesi

Ozlem Akinci, Furkan Turkoglu, Mustafa Orhan Nalbant, Ercan Inci
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, difüzyon ağırlıklı görüntülemeden (DAG) elde edilen histogram parametrelerinin renal hücreli karsinomu (RCC) onkositomdan ayırt etmede faydası araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 2015-2023 arasında, histopatolojik olarak RCC ve onkositom tanısı konulan ve manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) mevcut olan 126 hasta dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, cerrahi kayıtları, ameliyat öncesi MRG sonuçları, MRG ADC histogram analizi ve ameliyat sonrası histopatolojik sonuçları dahil olmak üzere çeşitli özelliklerini gözlemledik. 5., 10., 25., 50., 75., 90. ve 95. çeyrek puanlarla birlikte ortalama, minimum ve maksimum gibi ADC ölçüm hesaplamaları yapıldı. Ek olarak, bu veri noktalarının çarpıklığını, basıklığını ve varyansını da not ettik.
Bulgular: Çalışma grubu 75 kadın ve 51 erkekten oluşmaktaydı. Bunlardan 82'sine RCC, 44'üne onkositom teşhisi kondu. Onkositom kohortu arasındaki 5., 10., 25., 50., 75., 90. ve 95. kuantil bölünmeler dahil olmak üzere ADCmin, ADCmedian, ADCmean, ADCmax dahil tüm ADC parametrelerinin RCC grubundan daha yüksek olduğu gözlendi. Minimum ADC değeri ile ADC ölçümlerinin 5. yüzdeliği (p<0.001), ADC ortalaması (p=0.050) ve ADC verilerinin 10. (p=0.002) ve 25. (p=0.015) miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. ROC analizinde, eğrinin altındaki bölge (EAB) dikkate alındığında, ADCmin değeri % 75.0 duyarlılık ve % 68.2 özgüllük ile 0.739 olarak kaydedildi.
Sonuç: Onkositomu RCC'den ayırt etmek için, tam tümör histogramı ve ADC değerlerinin dokusal analizinin yapılması yararlı olabilir. (NCI-2023-6-21)

Anahtar Kelimeler: Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme; histogram analizi; manyetik rezonans görüntüleme; onkositom; renal hücreli karsinom.

Ozlem Akinci, Furkan Turkoglu, Mustafa Orhan Nalbant, Ercan Inci. Differentiating renal cell carcinoma and oncocytoma with volumetric MRI histogram analysis. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 636-641

Corresponding Author: Ozlem Akinci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale