ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul An innovative surgical treatment method in persistent rectal prolapse: Ventral abdomino-rectosigmoidopexy via tube sigmoidostomy combined with Ekehorn’s rectopexy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(1): 66-71 | DOI: 10.14744/nci.2023.25874

An innovative surgical treatment method in persistent rectal prolapse: Ventral abdomino-rectosigmoidopexy via tube sigmoidostomy combined with Ekehorn’s rectopexy

Sabri Cansaran, Cengiz Gul, Olga Devrim Ayvaz, Yusuf Polat, Aysenur Celayir
Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Herein, the results of the cases, who underwent surgical repair with or without ventral abdomino-rectosigmoidopexy through tube sigmoidostomy combined with Ekehorn’s rectopexy due to recurrent rectal prolapse, were discussed.
METHODS: The demographic characteristics, surgical technique, and results of children who were operated in the department of Pediatric Surgery for rectal prolapse between 2004 and 2022 were retrospectively analyzed.
RESULTS: In 18 years, six pediatric cases (2 females [33%] and 4 males [67%]) were operated for persistent rectal prolapse. The mean operative age of the patients was 7.5 years (2.1–17), and all had severe rectal prolapse. Some of these patients were followed up in other centers and their rectal prolapse continued despite diet changes, toilet behavior training, and the treatment of sclerosing agents. Rectal trimming was applied to one of the first two patients who were operated for anal atresia and recurrence did not occur. In the second case who underwent laparoscopic colon pull-through, Ekehorn rectopexy was performed alone and no recurrence was observed also in this case. Considering that rectosigmoid colon adhesions formed on the anterior abdominal wall due to colostomy opening-closing may provide ventral sigmoidopexy, it was decided to offer the option of applying both methods together. Three of the next four cases were diagnosed with cystic fibrosis. All four underwent ventral abdomino-rectosigmoidopexy through tube sigmoidostomy combined with Ekehorn’s rectopexy. Ekehorn’s butterfly sutures were removed on 15th day and Foley catheters on 21st day. Three cases with cystic fibrosis were uneventful. However, a 14-year-old girl with a history of sexual abuse relapsed 6 months later.
CONCLUSION: Ventral abdomino-rectosigmoidopexy through tube sigmoidostomy combined with Ekehorn’s rectopexy is a successful and unique method in terms of providing intestinal fixation. It may be the primary option for definitive surgical treatment of persistent rectal prolapse.

Keywords: Child, Ekehorn’s rectopexy; procidentia; rectal prolapse; surgical treatment; ventral abdomino-rectosigmoidopexy.

Persistan rektal prolapsusta yenilikçi bir cerrahi tedavi yöntemi: Ekehorn rektopeksi ile kombine tüp sigmoidostomi yoluyla ventral abdomino-rektosigmoidopeksi

Sabri Cansaran, Cengiz Gul, Olga Devrim Ayvaz, Yusuf Polat, Aysenur Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Eğitim ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Burada, tekrarlayan rektal prolapsus nedeniyle Ekehorn rektopeksi ile kombine tüp sigmoidostomi yoluyla ventral abdomino-rektosigmoidopeksi yapılan veya farklı cerrahi onarım uygulanan olguların sonuçları tartışıldı.
Yöntem: Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde, 2004-2022 yılları arasında, rektal prolapsus nedeniyle opere edilen çocukların demografik özellikleri, cerrahi teknik ve sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 18 yılda 6 pediyatrik olgu (2 kız [%33] ve 4 erkek [%67]) persistan rektal prolapsus nedeniyle opere edildi. Hastaların ortalama ameliyat yaşı 7.5 yıl (2.1-17) olup hepsinde ciddi rektal prolapsus mevcuttu. Bu hastaların bir kısmı başka merkezlerde takip edilmiş ve diyet değişiklikleri, tuvalet davranışı eğitimi ve sklerozan ajan tedavisine rağmen rektal prolapsusları devam etmişti. Anal atrezi nedeniyle opere edilen ilk iki hastadan birine rektal trimming uygulandı ve nüks gelişmedi. Laparoskopik kolon pull-through yapılan ikinci olguda tek başına Ekehorn rektopeksi yapılmış ve bu olguda da nüks izlenmemiştir. Kolostomi açma-kapatma nedeniyle karın ön duvarında oluşan rektosigmoid kolon yapışıklıklarının ventral sigmoidopeksiyi sağlayabileceği düşünülerek hastalara her iki yöntemin birlikte uygulanması seçeneğinin sunulmasına karar verildi. Sonraki dört vakadan üçüne kistik fibroz teşhisi konuldu. Dördüne de Ekehorn rektopeksi ile kombine tüp sigmoidostomi yoluyla ventral abdomino-rektosigmoidopeksi uygulandı. Ekehorn tekniğinin kelebek sütürleri 15. günve Foley kateterler 21. gün alındı. Kistik fibrozisli üç olgu sorunsuzdu. Ancak cinsel istismar öyküsü olan 14 yaşında bir kız çocuğu 6 ay sonra nüks etti.
Sonuç: Ekehorn rektopeksi ile kombine tüp sigmoidostomi yoluyla ventral abdomino-rektosigmoidopeksi, intestinal fiksasyonu sağlama açısından başarılı ve benzersiz bir yöntemdir. Persistan rektal prolapsusun kesin cerrahi tedavisi için birincil seçenek olabilir. (NCI-2022-11-14)

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, çocuk; Ekehorn rektopeksi; prosidentia; rektal prolapsus; ventral abdomino-rektosigmoidopeksi.

Sabri Cansaran, Cengiz Gul, Olga Devrim Ayvaz, Yusuf Polat, Aysenur Celayir. An innovative surgical treatment method in persistent rectal prolapse: Ventral abdomino-rectosigmoidopexy via tube sigmoidostomy combined with Ekehorn’s rectopexy. North Clin Istanb. 2024; 11(1): 66-71

Corresponding Author: Sabri Cansaran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale