ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The evaluation of patients with optic disc edema: A retrospective study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 280-285 | DOI: 10.14744/nci.2020.25483

The evaluation of patients with optic disc edema: A retrospective study

Selma Urfalioglu, Gokhan Ozdemir, Mete Guler, Gamze Gizem Duman
Department of Ophthalmology, Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanmaras, Turkey

OBJECTIVE: Optic disc edema is among major problems that neuro-ophthalmology clinics encounter. We intended to analyze patients with optic disc edema in this article.
METHODS: Data related to the main complaint, associated systemic disease, visual acuity, characteristics of optic disc swelling, other ocular findings, topical or systemic drugs, treatment methods, follow-up examination, and related data of the patients were obtained retrospectively.
RESULTS: There were 77 female and 23 male patients in the study. Optic disc edema was detected bilaterally in 65 patients, unilaterally in 35 patients. The duration of the symptoms until the first application was 19.82±17.18 (0–90) days. There were no systemic disorders in 74 patients but diabetes mellitus in 11 patients, hypertension in four patients, coronary artery disease in three patients, urticaria in two patients, lymphoma in one, multiple sclerosis in one patient, mastoiditis in one patient, scleroderma in one, and pregnancy in two patients were detected. While 93 patients had no additional ocular findings, 2 had uveitis, 1 had corneal dystrophy, 1 had keratoconus, 1 had cataract, 1 had previous cataract surgery, and 1 had peripheral retinal degenerations. The major etiology of the optic disc edema was idiopathic intracranial hypertension, which was detected in 44 patients. In all these patients, bilateral optic disc edema was observed and 43 patients were given oral acetazolamide and one patient oral topiramate.
CONCLUSION: The presence of optic nerve edema should be absolutely evaluated in patients presenting with symptoms of vision loss and increased intracranial pressure. The early diagnosis with fundoscopic examination may increase visual acuity in these patients.

Keywords: Etiology, ocular findings; optic disc edema.

Optik disk ödemi olan hastaların değerlendirilmesi: retrospektif bir çalışma

Selma Urfalioglu, Gokhan Ozdemir, Mete Guler, Gamze Gizem Duman
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş

AMAÇ: Optik disk ödemi, nöroftalmoloji kliniklerinin karşılaştığı önemli problemlerdendir. Bu makalede optik disk ödemi olan hastaları analiz etmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastaların, ana şikayetleri, ilişkili sistemik hastalıkları, görme keskinlikleri, optik disk ödeminin özellikleri, diğer oküler bulguları, topikal veya sistemik ilaçları, tedavi yöntemleri, takip muayeneleri ilgili verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmada 77 kadın, 23 erkek hasta vardı. Optik disk ödemi 65 hastada iki taraflı, 35 hastada tek taraflı olarak tespit edildi. İlk başvuruya kadar semptomların süresi 19,82±17,18 (0-90) gündü. 74 hastada sistemik bozukluk yoktu ancak 11 hastada diyabetes mellitus, 4 hastada hipertansiyon, 3 hastada koroner arter hastalığı, 2 hastada ürtiker, 1 hastada lenfoma, 1 hastada multipl skleroz, 1 hastada mastoidit, 1 hastada skleroderma ve 2 hastada gebelik saptandı. Hastaların 93'ünde ek oküler bulgu saptanmadı, 2'sinde üveit, 1'inde korneal distrofi, 1'inde keratokonus, 1'inde katarakt, 1'inde geçirilmiş katarakt ameliyatı ve 1'inde periferik retinal dejenerasyon vardı.
Optik disk ödeminin ana etiyolojisi 44 hastada saptanan idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olarak tespit edildi. Tüm bu hastalarda bilateral optik disk ödemi gözlendi ve 43 hastaya oral asetazolomid ve 1 hastaya oral topiramat verildi.
SONUÇLAR: Görme kaybı ve artmış kafa içi basınç semptomları ile başvuran hastalarda optik sinir ödemi varlığı mutlaka değerlendirilmelidir. Fundoskopik muayene ile erken tanı bu hastalarda görme keskinliğini artırabilir. (NCI-2019-0343.R3)

Anahtar Kelimeler: Etiyoloji, optik disk ödemi, oküler bulgular

Selma Urfalioglu, Gokhan Ozdemir, Mete Guler, Gamze Gizem Duman. The evaluation of patients with optic disc edema: A retrospective study. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 280-285

Corresponding Author: Selma Urfalioglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale