ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Cost of diabetes mellitus and related macrovascular complications in Turkiye [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 418-427 | DOI: 10.14744/nci.2023.24922

Cost of diabetes mellitus and related macrovascular complications in Turkiye

Suayip Birinci1, Haydar Sur2
1Vice-Minister at Ministry of Health of Turkiye, Ankara, Turkiye
2Department of Public Health, Uskudar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aimed to identify the costs and resources used for diabetes mellitus (DM) and macrovascular complications in Turkiye.
METHODS: The “Cost of Illness” method and a bottom-up costing approach were used in this study. We used e-Nabiz to identify patients with DM and collected their data from 2016 to 2020. We also examined macrovascular complications such as acute coronary syndrome, unstable angina, coronary artery disease, cerebrovascular events, transient ischemic attacks, carotid artery syndrome, intracranial hemorrhage, diabetic foot, heart failure, atrial fibrillation, and peripheral vascular disease using relevant ICD codes. No sampling was done; costs were calculated based on the entire population. When calculating per patient costs, all outpatient/inpatient, medication, intervention, and laboratory/screening tests were considered.
RESULTS: Between 2016 and 2020, the e-Nabiz database recorded 7,656,700 people diagnosed with diabetes, a prevalence of 10.4%. The total 2020 cost for treating diabetes was $4,526,212,569 (31,276,128,849 TL), with an average patient cost of $591.145. The health-care expense for 991,945 people diagnosed with major vascular complications due to diabetes was $1,013,004,565.0 (6,999,861,544.16 TL) in 2020, with a per patient average cost also of $591.145 (4048.81 TL). Breakdown of the total cost is 44% for healthcare, 34% for medication, 12% for insulin, 6% for oral antidiabetic drugs, and 1% for testing supplies. Women have a complication rate of 11.2%, while men have a higher rate of 20.8%.
CONCLUSION: DM is both a significant disease burden and an important economic burden. The findings will be a guide the development of effective strategies and sound health policies.

Keywords: Cost of illnesses, diabetes mellitus, disease management, e-Nabiz; macrovascular complications.

Türkı̇ye'de dı̇abetes mellitus ve ı̇lı̇şkı̇lı̇ makrovasküler komplı̇kasyonların malı̇yetı̇

Suayip Birinci1, Haydar Sur2
1Türkiye Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ankara
2Üsküdar Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada Türkiye'de diyabet ve makrovasküler komplikasyonlar için kullanılan maliyet ve kaynakların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada 'Hastalık Maliyeti' yöntemi ve aşağıdan yukarıya maliyetlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. Diabetes Mellitus hastalarını belirlemek için e-Nabız verileri kullanılmıştır. 2016-2020 yılları arasındaki veriler işlenmiştir. Ayrıca akut koroner sendrom, angina, koroner arter hastalığı, serebrovasküler olaylar, geçici iskemik ataklar, karotid arter sendromu, intrakraniyal kanama, diyabetik ayak, kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon ve periferik vasküler hastalık gibi makrovasküler komplikasyonları ilgili ICD kodlarını kullanarak incelenmiştir. Örnekleme yapılmamıştır; maliyetler tüm popülasyon temel alınarak hesaplanmıştır. Hasta başına maliyetler hesaplanırken tüm ayakta tedavi/ yatan hasta, ilaç, müdahale ve laboratuvar/tarama testleri dikkate alınmıştır.
Sonuç: 2016-2020 yılları arasında e-Nabız veri tabanında diyabet teşhisi konulan 7.656.700 kişi kaydedilmiştir; bu da %10,4'lük bir prevalans anlamına gelmektedir. Diyabet tedavisi için 2020 yılı toplam maliyeti 4.526.212.569 $ (31.276.128.849 TL), ortalama hasta maliyeti ise 591,145 $ olmuştur. Diyabete bağlı majör vasküler komplikasyon teşhisi konan 991.945 kişi için sağlık harcaması 2020 yılında 1.013.004.565,0 $ (6.999.861.544,16 TL), hasta başına ortalama maliyet de 591,145 $ (4048,81 TL) olmuştur. Toplam maliyetin %44'ü sağlık hizmetleri, %34'ü ilaçlar, %12'si insülin, %6'sı oral antidiyabetik ilaçlar ve %1'i test malzemeleri içindir. Kadınlarda komplikasyon oranı %11,2 iken, erkeklerde bu oran %20,8 ile daha yüksektir.
Sonuç: Diabetes Mellitus hem önemli bir hastalık yükü hem de önemli bir ekonomik yüktür. Bulgular, etkili stratejilerin ve sağlam sağlık politikalarının geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. (NCI-2023-7-11)

Anahtar Kelimeler: Hastalık maliyeti, diabetes mellitus, hastalık yönetimi, e-Nabız; makrovasküler komplikasyonlar.

Suayip Birinci, Haydar Sur. Cost of diabetes mellitus and related macrovascular complications in Turkiye. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 418-427

Corresponding Author: Suayip Birinci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale