ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Mannose-binding lectin (MBL) levels in children with Hashimoto’s thyroiditis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(3): 353-358 | DOI: 10.14744/nci.2022.22058

Mannose-binding lectin (MBL) levels in children with Hashimoto’s thyroiditis

Ali Gul1, Nihal Hatipoglu2, Resul Yilmaz3, Haci Omer Ates4
1Department of Pediatrics, Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkiye
2Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye
3Division of Pediatric Intensive Care, Department of Pediatrics, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkiye
4Department of Medical Biology, Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkiye

OBJECTIVE: Hashimoto’s thyroiditis (HT) was described many years ago, but the etiopathogenesis remains unclear. Mannose-binding lectin (MBL) initiates complement activation in the lectin pathway. We determined MBL levels in children with HT and the associations thereof with thyroid hormone and thyroid autoantibody levels.
METHODS: Thirty-nine patients with HT and 41 controls were enrolled from the pediatric outpatient clinics. Subjects were grouped according to their thyroid functions: Euthyroid, marked hypothyroidism and clinical/subclinical hyperthyroidism. MBL levels were compared among these groups. Serum MBL levels of the subjects were determined using MBL Human ELISA kit.
RESULTS: Serum MBL levels were studied in serum samples from the 80 subjects (48 (60.0%) females). MBL levels in HT and control groups were 50.787±34.718 and 50.593±44.28 ng/ml (p=0,983), respectively. In HT group, there was no significant difference in MBL levels between thyroid function groups (p=0.869). In addition, gender was not detected as a factor for serum MBL levels. Also we found negative correlation between WBC and serum MBL levels (r=-0.532; p=0.050). Otherwise there was no correlation between TSH, anti-TPO and anti-TG with serum MBL levels.
CONCLUSION: MBL levels did not decrease in HT patients. Further research is needed to elucidate more fully any role for MBL in the development of autoimmune thyroid disease.

Keywords: Autoimmune disease and hypothyroidism, children, Hashimoto’s thyroiditis, mannose binding lectin.

Hashimoto tiroiditi olan çocuklarda mannoz bağlayıcı lektin (MBL) düzeyleri

Ali Gul1, Nihal Hatipoglu2, Resul Yilmaz3, Haci Omer Ates4
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Tokat
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Konya
4Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat

Giriş: Hashimoto tiroiditi (HT) yıllar önce tanımlanmış olmakla birlikte etyopatogenezi belirsizliğini korumaktadır. Mannoz bağlayıcı lektin (MBL), lektin yolağında kompleman aktivasyonunu başlatır. HT'li çocuklarda MBL düzeylerini ve bunların tiroid hormonu ve tiroid otoantikor düzeyleri ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çocuk polikliniğinden HT'li 39 hasta ve 41 kontrol alındı. Hastalar tiroid fonksiyonlarına göre gruplandırıldı: ötiroid, hipotiroidi ve klinik/subklinik hipertiroidi. Bu gruplar arasında MBL düzeyleri karşılaştırıldı. Çalışma grubunda serum MBL seviyeleri, MBL İnsan ELISA kiti kullanılarak belirlendi.
Bulgular: Çalışma grubuna dahil edilen 48'i kız olmak üzere (%60.0) 80 çocuktan alınan serum örneklerinde MBL seviyeleri çalışıldı. HT ve kontrol gruplarında MBL düzeyleri sırasıyla 50.787±34.718 ve 50.593±44.28 ng/ml (p=0,983) idi. HT grubunda tiroid fonksiyon grupları arasında MBL düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu (p=0,869). Ayrıca cinsiyet, serum MBL düzeyleri için bir faktör olarak saptanmadı. Ayrıca WBC ile serum MBL düzeyleri arasında negatif korelasyon bulduk (r=-0.532; p=0.050). Diğer taraftan, serum MBL seviyeleri ile TSH, anti-TPO ve anti-TG arasında bir korelasyon yoktu.
Sonuç: HT hastalarında MBL seviyeleri düşük değildi. Otoimmün tiroid hastalığının gelişiminde MBL' nin rolünü tam olarak aydınlatmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. (NCI-2022-2-9/R2)

Anahtar Kelimeler: Otoimmün hastalık ve hipotiroidizm, çocuk, Hashimoto tiroiditi, mannoz bağlayıcı lektin.

Ali Gul, Nihal Hatipoglu, Resul Yilmaz, Haci Omer Ates. Mannose-binding lectin (MBL) levels in children with Hashimoto’s thyroiditis. North Clin Istanb. 2023; 10(3): 353-358

Corresponding Author: Ali Gul
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale