ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Comparison of clinicopathological findings among patients whose mammography results were classified as category 4 subgroups of the BI-RADs [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 1-5 | DOI: 10.14744/nci.2014.21931

Comparison of clinicopathological findings among patients whose mammography results were classified as category 4 subgroups of the BI-RADs

İhsan Metin Leblebici1, Süleyman Bozkurt2, Turgut Tunç Eren1, İbrahim Ali Özemir1, Jülide Sağıroğlu1, Orhan Alimoğlu1
1Department Of General Surgery, Istanbul Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2General Surgery Department Of Medicine Faculty, Bezmialem Vakif University Of Istanbul, Istanbul, Turkey.

OBJECTIVE: To compare the mammographic, demographic and clinicopathological characteristics of patients whose mammographies were classified as category 4 subgroups of the Breast Imaging – Reporting and Data System (BI-RADS).
METHODS: In total, 103 patients with mammography (Senographe senix 600t; General Electric, Moulineaux, France) results classified as BI-RADS 4. Demographic data (age, menopause, family history) were recorded. All data were compared among BI-RADS 4 subgroups.
RESULTS: In all, 68.9% (71/103), 7.8% (8/103) and 23.3% (24/103) patients were in groups 4A, 4B and 4C, respectively. The incidence of malignancy was higher in groups 4B and 4C than in group 4A (p < 0.05), but similar in groups 4B and 4C (p > 0.05). Mean age was lower in group 4B than in groups 4A and 4C (p < 0.05). A positive family history was more common in group 4A than in group 4B (p = 0.025). The frequency of menopausal patients was greater in groups 4A and 4C than in group 4B (p = 0.021 and p = 0.003, respectively).
CONCLUSION: The rate of malignancy was higher in groups 4B and 4C than in group 4A. A positive family history was more common in group 4A than in group 4C. Group 4A and 4C patients tended to older and were more likely to be menopausal than those group 4B patients.

Keywords: BI-RADS 4, subcategories 4A, 4B and 4C, mammography

Mamografi sonuçları BI-RADs 4 olarak gruplandırılan hastaların klinikopatoloji bulgularının karşılaştırılması

İhsan Metin Leblebici1, Süleyman Bozkurt2, Turgut Tunç Eren1, İbrahim Ali Özemir1, Jülide Sağıroğlu1, Orhan Alimoğlu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Mamografileri BIRADS IV olarak sınıflandırılan hastaların, BI-RADS 4 alt grubuna göre mamografik, demografik ve klinikopatolojik korelasyonunun karşılaştırılmasını amaçlandı.
YÖNTEMLER: Mamografisi (Senographe senix 600t; General Electric, Moulineaux, France) BI-RADs 4 olarak sınıflandırılan toplam 103 hasta çalışmaya dâhil edildi. Demografik özellikleri (yaş, menopoz durumu, aile hikâyesi) kaydedildi. Bütün veriler BI-RADs 4 subgruplarına göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların %68.9’u (n=71) BI-RADS IV subgrup A, %7.8’i (n=8) BI-RADS IV subgrup B ve %23.3’ü (n=24) BI-RADS IV subgrup C sınıfındadır. 4B ve 4C grubu olguların sonuçlarının malign olma oranları 4A grubundan anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 4B ve 4C grubu olguların sonuçlarının malign olma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). 4B grubundaki olguların yaş ortalaması 4A ve 4C grubundaki olgulardan anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). 4A grubu olgularda aile öyküsü görülme oranı, 4C grubundaki olgulardan anlamlı düzeyde yüksektir (p=0.025). 4A ve 4C grubu olgularda menopoz görülme oranı 4B grubundan anlamlı düzeyde yüksektir (sırasıyla p=0.021; p=0.003
SONUÇ: BI-RADs 4B ve 4C gruplarında malignite oranı 4A grubundan yüksektir.4A grubunda pozitif aile hikayesi 4C grubundan daha sıktır. Grup 4A ve 4C’ deki hastalarda menopoz durumu daha sıktır. Bu durum Grup 4A ve 4C’ deki hastaların yaş ortalamalarının grup 4B’den daha yüksek olmasına bağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BI-RADS 4, Subgrup 4A/4B/4C, Mamografi

İhsan Metin Leblebici, Süleyman Bozkurt, Turgut Tunç Eren, İbrahim Ali Özemir, Jülide Sağıroğlu, Orhan Alimoğlu. Comparison of clinicopathological findings among patients whose mammography results were classified as category 4 subgroups of the BI-RADs. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 1-5

Corresponding Author: İhsan Metin Leblebici, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale