ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A novel, low-cost and practical illumination approach for bimanual vitrectomy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 275-279 | DOI: 10.14744/nci.2020.21704

A novel, low-cost and practical illumination approach for bimanual vitrectomy

Veysel Aykut, Fehim Esen, Halit Oguz
Department of Ophthalmology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The present study aims to describe a novel, low-cost, transconjunctival sutureless bimanual vitrectomy illumination approach and evaluate its surgical outcome.
METHODS: Thirty-six eyes of 36 patients who underwent pars plana vitrectomy with the above-mentioned technique were included in this study. Four trocars were placed in superotemporal, inferotemporal, inferonasal and superonasal quadrants. A piece (23 mm) was cut from 30G intravenous cannula and a 30 mm endoillumination probe was placed inside this sleeve. This design limited the entry of the light probe into the vitreous cavity to 7 mm and provided a safe illumination by the assistant without the risk of damaging the retinal tissue.
RESULTS: Thirty-six eyes of 36 patients were included (24 male, 12 female, mean age: 58.4±14.3 years) in this study. Thirty patients had rhegmatogenous retinal detachment (six of these patients with coexisting choroidal detachment), four patients had diabetic tractional retinal detachment, one patient had a nucleus drop and one patient had an intraocular foreign body. The mean follow-up time after pars plana vitrectomy (PPV) was 5.05±4.4 months. LogMAR best-corrected visual acuity improved significantly after PPV (p<0.001). Postoperative complications included recurrent detachment in two eyes, hypotony in one eye and endophthalmitis in one eye. The transient rise in intraocular pressure was observed in 19 patients, but there was no significant difference between the preoperative and postoperative mean IOP in the long term follow-up.
CONCLUSION: This bimanual vitrectomy system provided favorable outcomes without increasing the cost of standard PPV. The advantage of this system over the chandelier illumination include the reduction in glare, the possibility to change the direction of the light during the surgery to better illuminate the surgical site and the lower cost. This approach can be used in any vitrectomy system (20G, 23G, 25G, and 27G) by changing the size of the IV cannula.

Keywords: Bimanual vitrectomy, endoillumination; vitrectomy.

Bimanüel vitrektomi için yeni, düşük maliyetli ve pratik bir aydınlatma yaklaşımı

Veysel Aykut, Fehim Esen, Halit Oguz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı yeni, düşük maliyetli bir transkonjontival pars plana vitrektomi (PPV) aydınlatma yaklaşımını tanımlamak ve cerrahi sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntemler: Yukarıda tarif edilen teknik ile pars plana vitrektomi operasyonu uygulanan 36 hastanın 36 gözü çalışmaya dahil edildi. Süperotemporal, inferotemporal, inferonazal ve süperonazal kadranlardan 4 trokar yerleştirildi. 30G intravenöz kanül uç kısmından 23mm uzunluğunda bir parça kesildi ve bu kılıf içerisine 30mm uzunluğundaki bir endoilluminasyon probu yerleştirildi. Bu dizayn sayesinde endoilluminasyon probunun vitreus boşluğundaki haraketi 7mm ile sınırlandırıldı ve retinal dokulara hasar verme tehlikesi olmadan bu prob cerrahi asistanı tarafından yönlendirilebildi.
Bulgular: Otuzaltı hastanın 36 gözü çalışmaya dahil edildi (24 erkek, 12 kadın, ortalama yaş: 58.4 ±14.3 yıl). Otuz hastada regmatojen retina dekolmanı (6 hastada eşlik eden koroid dekolmanı), 4 hastada diyabetik traksiyonel retina dekolmanı, 1 hastada nükleus drop ve 1 hastada intraoküler yabancı cisim vardı. PPV sonrasında ortalama takip süresi 5.05 ±4.4 aydı. LogMAR en iyi düzeltilmiş görme keskinliği PPV sonrasında anlamlı olarak arttı (p<0.001). Postoperatif komplikasyon olarak; 2 hastada nüks retina dekolmanı, 1 gözde hipotoni ve 1 gözde endoftalmi izlendi. Ondokuz hastada postoperatif erken dönemde geçici göz içi basıncı yükselmesi izlendi, ancak uzun dönem takiplerde preoperatif ve postoperatif ortalama göz içi basıncı değerleri arasında anlamlı fark izlenmedi.
Sonuç: Bu bimanüel vitrektomi sistemi ile standart PPV maliyetinde artışa neden olmadan olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu sistemin avize aydınlatma sistemlerine üstünlüğü; ışık kamaşmasında azalma, cerrahi bölgeyi daha iyi aydınlatabilmek için cerrahi sırasında ışığın yönünün değiştirilebilmesi ve düşük maliyetidir. Bu yaklaşım IV kanül boyutunu değiştirerek bütün mevcut vitrektomi sistemleri (20G, 23G, 25G ve 27G) ile birlikte kullanılabilir. (NCI-2019-0230.R1)

Anahtar Kelimeler: vitrektomi, bimanüel vitrektomi, endoilluminasyon

Veysel Aykut, Fehim Esen, Halit Oguz. A novel, low-cost and practical illumination approach for bimanual vitrectomy. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 275-279

Corresponding Author: Veysel Aykut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale