ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Retrospective analysis of cases of intestinal invagination treated and followed-up at our clinic [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 141-144 | DOI: 10.14744/nci.2017.19970

Retrospective analysis of cases of intestinal invagination treated and followed-up at our clinic

Bora Barut1, Hüseyin Yönder2, Kemal Barış Sarıcı1, Fatih Özdemir1, Volkan İnce1
1Department Of General Surgery, İnönü University, Malatya, Turkey
2Derik State Hospital, Mardin, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to present our experience of diagnosis, treatment, clinical course and outcome in invagination.
METHODS: Eleven patients; treated due to invagination in ours center between June 2009-July 2015, analyzed retrospectively in terms of demographic data, etiologic factors, anatomical localization of invagination, complaints to the hospital, physical examination findings, diagnostic imaging modalities, postoperative complications and hospital stay.
RESULTS: Nine (% 81.8) of the patients were female and 2 (% 18.2) were male. Nine (% 81.8) of invagination cases occurred due to benign causes, two occurred due to malign causes. One (% 9) patient had jejuno-jejunal, 5 (% 45.5) ileo-ileal and 5 (% 45.5) had ileocecal invagination. Right hemicolectomy-ileotransversostomy was performed in 5 (% 45.5) patients, segmental small bowel resection end-to-end anastomosis was in 6 (% 54,5) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Invagination, which is a rare cause of acute abdomen in adults, may be consisted of with variable clinical patterns due to different etiology. Abdominal pain, nausea and vomiting are the most common symptoms. The rate of accurate diagnosis is % 30-35 with Ultrasonography (USG) and 50-80 % in Computerized Tomography (CT). İn adults, the main treatment is surgery. Because of malignant pathologies are responsible for some of the invaginations, oncological principles should be strictly observed in surgical treatment. Invagination, a rare cause of acute abdomen and / or ileus in adults, is a clinical condition that must be kept in mind for differential diagnosis.

Keywords: Invagination, acute abdomen, jejunum, ileum, ceacum.

Kliniğimizde Takip ve Tedavi Edilen İnvajinasyon Vakalarının Retrospektif Analizi

Bora Barut1, Hüseyin Yönder2, Kemal Barış Sarıcı1, Fatih Özdemir1, Volkan İnce1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi̇ Ana Bilim Dalı, Malatya
2Derik İlçe Devlet Hastanesi, Mardin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; invajinasyonların tanı, tedavi, klinik seyir ve sonuçlarına ait verilerimizi sunmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2009- Temmuz 2015 tarihleri arasında, merkezimizde invajinasyon nedeniyle tedavi edilen onbir hasta, demografik verileri, etyolojik nedenler, invajinasyonun anatomik lokalizasyonu, hastaneye başvuru şikayeti, fizik muayene bulguları, tanıya yönelik görüntüleme yöntemleri, yapılan ameliyat, ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar ve hastanede kalış süreleri açısından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 9 (% 81,8)’u kadın, 2 (% 18,2)’si erkek idi. İnvajinasyonların 9 (% 81,8)’undan benign, 2 (% 18,2)’sinden ise malign patolojiler sorumlu idi. Bir (% 9) hastada jejuno-jejunal, 5 (% 45,5) hastada ileo-ileal ve 5 (% 45,5) hastada ileoçekal invajinasyon mevcuttu. Beş (% 45,5) hastaya sağ hemikolektomi- ileotransversostomi, 6 (% 54,5) hastaya segmenter ince bağırsak rezeksiyonu uç uca anastomoz yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erişkinlerde nadir bir akut karın nedeni olan invajinasyon, farklı etyolojik nedenlere bağlı olarak, değişken klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Karın ağrısı, bulantı ve kusma en çok görülen semptomlardır. Ultrasonografi (USG) ile doğru tanı oranı % 30-35 iken, Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ de bu oran % 50-80 arasındadır. Erişkinlerde temel tedavi cerrahidir. İnvajinasyonların bir kısmına malign patolojilerin sebep olduğu düşünülerek, cerrahi tedavide onkolojik prensiplere mutlaka uyulmalıdır. Erişkinlerde nadir bir akut karın ve/veya ileus nedeni olan invajinasyon, ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken klinik bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: İnvajinasyon, akut karın, jejunum, ileum, çekum

Bora Barut, Hüseyin Yönder, Kemal Barış Sarıcı, Fatih Özdemir, Volkan İnce. Retrospective analysis of cases of intestinal invagination treated and followed-up at our clinic. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 141-144

Corresponding Author: Bora Barut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale