ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Mucinous endometrial cancer: Clinical study of the eleven cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(1): 60-64 | DOI: 10.14744/nci.2019.17048

Mucinous endometrial cancer: Clinical study of the eleven cases

Soner Duzguner1, Osman Turkmen2, Gunsu Kimyon2, Ipek Nur Duzguner1, Alper Karalok2, Derman Basaran2, Tolga Tasci2, Işın Ureyen2, Taner Turan2
1Department of Gynecology and Obstetrics, Bahcelievler State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gynecologic Oncology, Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we analyzed surgico-pathologic factors of mucinous type endometrial carcinoma and examined its frequency of recurrence.
METHODS: In this study, eleven cases, definitely diagnosed as pure mucinous type endometrium carcinoma between January 1993 and May 2013, were reviewed.
RESULTS: Of 1640 women with endometrium carcinoma, 11 (0.67%) of them had a mucinous cell type. Mean age of the study group was 55 years. According to the FIGO 2009, 10 (90.9%) cases were evaluated as stage I and 1 (9.1%) as stage IIIC1. The presence of lymph node metastasis was noticed in only one (12.5%) of eight patients who underwent lymphadenectomy. In this case, metastasis was detected in the pelvic lymph node. Four patients underwent adjuvant therapy as pelvic radiotherapy. Median follow-up time was 50 months (range, 5–84). Recurrence was observed in one (9.1%) patient with stage IIIC1 endometrial cancer in 30 months after primary surgery. The site of recurrence was only in the upper abdominal region.
CONCLUSION: Based on our study, mucinous endometrial carcinoma has good prognostic factors, and long term survival can be achieved surgically alone in patients with stage I.

Keywords: Endometrial carcinoma, mucinous type; survival.

Müsinöz Endometriyal Kanser: 11 Olgunun Klinik Çalışması

Soner Duzguner1, Osman Turkmen2, Gunsu Kimyon2, Ipek Nur Duzguner1, Alper Karalok2, Derman Basaran2, Tolga Tasci2, Işın Ureyen2, Taner Turan2
1Department of Gynecology and Obstetrics, Bahcelievler State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gynecologic Oncology, Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Müsinöz tip endometrial karsinomun cerrahi patolojik faktörlerinin ve nüks sıklığının araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1993 - Mayıs 2013 tarihleri arasında saf müsinöz tip endometrium karsinomu tanısı konan 11 olgu gözden geçirildi.
BULGULAR: Endometrium karsinomalı 1640 kadından 11'inde (% 0.67) müsinöz hücre tipi vardı. Çalışma grubunun yaş ortalaması 55 idi. FIGO 2009'a göre, 10 (% 90.9) olgu evre I, 1 olgu (% 9.1) evre IIIC1 olarak değerlendirildi. Lenf nodu metastazı varlığı, lenfadenektomi yapılan 8 hastanın sadece 1’inde (% 12.5) fark edildi. Bu olguda pelvik lenf nodunda metastaz tespit edildi. Dört hastaya pelvik adjuvan radyoterapi uygulandı. Medyan izlem süresi 50 aydı (aralık 5-84). Birinci basamak cerrahiden 30 ay sonra evre IIIC1 endometriyal kanserli 1 (% 9.1) hastada nüks görüldü. Yineleme yeri sadece üst batın bölgesinde idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza göre, müsinöz endometrium karsinoması iyi prognostik faktörlere sahiptir ve uzun dönem sağ kalım, evre I olan hastalarda tek başına cerrahi ile başarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyal karsinom, müsinöz tip, sağ kalım

Soner Duzguner, Osman Turkmen, Gunsu Kimyon, Ipek Nur Duzguner, Alper Karalok, Derman Basaran, Tolga Tasci, Işın Ureyen, Taner Turan. Mucinous endometrial cancer: Clinical study of the eleven cases. North Clin Istanb. 2020; 7(1): 60-64

Corresponding Author: Osman Turkmen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale