ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates in Turkiye: Systematic review [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 531-539 | DOI: 10.14744/nci.2022.17003

Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates in Turkiye: Systematic review

Elmas Pinar Kahraman Kilbas1, Imdat Kilbas2, Ihsan Hakki Ciftci3
1Department of Medical Laboratory Techniques, Fenerbahce University, Health Services Vocational School, Istanbul, Turkiye
2Medical Microbiology Doctorate Program, Istanbul University, Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkiye
3Department of Microbiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkiye

The World Health Organization has designated carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii (CRAB) as a “critical” pathogen on the global priority list of antibiotic-resistant bacteria. This study aims to discuss the molecular epidemiology of CRAB isolates in Turkiye in the last 12 years and the prevalence of gene regions associated with resistance or pathogenesis using a systematic review method. Our study consists of a literature search, determination of eligibility and exclusion criteria, qualitative analysis of studies, data extraction, and statistical analysis. All studies were analyzed according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis Guidelines. The incidence rates of blaOXA-23, blaOXA-23-like, blaOXA-24/40, blaOXA-24/40-like, blaOXA-51, blaOXA-51-like, blaOXA-58, and blaOXA-58-like genes in CRAB strains were 76.4%, 68.6%, 1.2%, 3.4%, 97.0%, 98.6%, 8.4%, and 17.1%, respectively. It was determined that the prevalence of the blaOXA-23 and blaOXA-58 gene regions showed a statistically significant change over the years. Due to the high prevalence of A. baumannii strains carrying the blaOXA-23 variant, it is necessary to follow its geographical distribution and transposon and plasmid movements. Based on available data, molecular surveillance of CRAB strains should be standardized. In addition, sterilization and disinfection processes applied within the scope of an effective struggle against CRAB strains that can remain live on surfaces for a long time should be reviewed frequently.

Keywords: Acinetobacter baumannii, blaoxa-23, blaoxa-24/40, blaoxa51; blaoxa58.

Türkiye'deki karbapenem-dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler epidemiyolojisi: Sistematik derleme

Elmas Pinar Kahraman Kilbas1, Imdat Kilbas2, Ihsan Hakki Ciftci3
1Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı, İstanbul
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii'yi antibiyotiğe dirençli bakterilerin küresel öncelik listesinde "kritik" bir patojen olarak belirlemiştir. Bu çalışma, Türkiye'de son 12 yılda karbapenem dirençli A. baumannii izolatlarının moleküler epidemiyolojisini ve direnç/patogenez ile ilişkili gen bölgelerinin prevalansını sistematik derleme yöntemi kullanarak tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmamız literatür taraması, uygunluk ve dışlama kriterlerinin belirlenmesi, çalışmaların nitel analizi, veri çıkarma ve istatistiksel analizden oluşmaktadır. Tüm çalışmalar, Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) yönergelerine göre analiz edildi. Karbapenem dirençli A baumannii suşlarındaki blaOXA-23, blaOXA-23 benzeri, blaOXA-24/40, blaOXA-24/40 benzeri, blaOXA-51, blaOXA-51 benzeri, blaOXA-58 ve blaOXA-58 benzeri genlerinin insidans oranları sırasıyla %76.4, %68.6, %1.2, %3.4, %97.0, %98.6, %8.4 ve %17.1 olarak bulundu. blaOXA-23 ve blaOXA-58 gen bölgelerinin prevalansının yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gösterdiği belirlendi. blaOXA-23 geni bulunduran A. baumannii suşlarının yüksek prevalansı nedeniyle, coğrafi dağılım, transpozon ve plazmid hareketlerinin takip edilmesi gerekmektedir. Mevcut verilere dayanarak, karbapenem dirençli A. baumannii suşlarının moleküler gözetimi standardize edilmelidir. Ayrıca yüzeylerde uzun süre canlı kalabilen karbapenemlere dirençli A. baumannii suşlarına karşı etkin mücadele kapsamında uygulanan sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri düzenli olarak gözden geçirilmelidir. (NCI-2022-8-6/R1)

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, blaoxa-23, blaoxa-24/40, blaoxa51; blaoxa58.

Elmas Pinar Kahraman Kilbas, Imdat Kilbas, Ihsan Hakki Ciftci. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates in Turkiye: Systematic review. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 531-539

Corresponding Author: Elmas Pinar Kahraman Kilbas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale