ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of clinical characteristics and risk factors of strabismus cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 157-162 | DOI: 10.14744/nci.2023.15579

Evaluation of clinical characteristics and risk factors of strabismus cases

Ali Asgar Yetkin, Ibrahim Halil Turkman
Department of Ophthalmology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkiye

OBJECTIVE: Strabismus, defined as the misalignment of the eyes, is a common disorder that is usually diagnosed in childhood. Strabismus is an important health problem with both functional and psychosocial effects on children. In this study, we aimed to determine the clinical features and risk factors of patients diagnosed with strabismus and followed up in our clinic.
METHODS: The data of pediatric patients who were followed up in our strabismus clinic between February 2016 and September 2022 were retrospectively reviewed. The patients’ detailed ophthalmological and strabismus examination findings and anamnesis findings concerning the etiology of strabismus were recorded.
RESULTS: A total of 391 patients were enrolled in the study. The mean age of the patients was 8.66±4.7 years. Of the patients, 207 (52.9%) had esotropia, 172 (43.99%) had exotropia, and 12 (3.07%) had vertical deviation, with the mean ages of these groups being calculated as (7.27±4.1), (10.45±4.8), and (7.16±4.7) years, respectively. Amblyopia was present in 54 (26.09%) of the 207 esotropia cases, 27 (15.70%) of the 172 exotropia cases. Esotropia is more likely than exotropia to be related to amblyopia, according to our research. Of all the patients, 97 (24.81%) had a family history of strabismus, 38 (9.7%) had a history of preterm birth, 39 (10.0%) had a history of neonatal care unit stay, 38 (9.7%) had epilepsy, 4 (1%) had a history of trauma, and 14 (3.6%) had an additional eye disease.
CONCLUSION: Detection of risk factors such as family history, preterm birth, length of stay in the neonatal care unit and epilepsy that may be associated with strabismus can help identify high-risk children for early diagnosis and treatment.

Keywords: Amblyopia, esotropia, exotropia, risk factors, strabismus.

Şaşılık vakalarının klinik özelliklerinin ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Ali Asgar Yetkin, Ibrahim Halil Turkman
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman

Amaç: Göz kayması olarak tanımlanan şaşılık, genellikle çocukluk döneminde tanı konulan ve sık rastlanan bir göz bozukluğudur. Şaşılık çocuklar üzerinde hem fonksiyonel hem de psikososyal etkilere neden olan önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmada kliniğimizde tanı ve takip edilen şaşılık hastalarının klinik özelliklerini ve risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Şubat 2016 ile Eylül 2022 tarihleri arasında şaşılık kliniğimizde takip edilen pediatrik yaş grubu hastalarının verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların detaylı oftalmolojik ve şaşılık muayene bulguları ve şaşılık etiyolojisine yönelik anemnez bulguları kaydedildi.
Bulgular: Bu çalışmaya toplam 391 hasta kayıt edildi. Hastaların ortalama yaş aralığı ise 8.66±4,7 idi. Bu hastaların 207’si esotropya (%52.9), 172’si ekzotropya (%43.99) ve 12’si vertikal deviasyon (%3.07) mevcuttu. Esotropya hastalarının ortalama yaş 7.27±4,1, ekzotropya hastalarında 10.45±4,8 ve vertikal deviasyon olanlarda ise 7.16±4,7 idi. Ambliyopi ise 207 esotropya olgusunun 54’ünde (%26.09), 172 ekzotropya olgusunun 27’sinde (%15.70) görüldü. Çalışmamızda ezotropyanın ambliyopi ile ilişkili olma olasılığı ekzotropyadan daha fazla olduğunu tespit ettik. Hastaların 97 (%24.81)’unda birinci derece ailesinde şaşılık öyküsü, 38 (%9.7)’unda erken doğum öyküsü, 39 (% 10)’unda yenidoğan bakım ünitesinde kalma öyküsü, 38 (%9.7)’sında epilepsi, 4 (%1)’inde travma öyküsü ve 14 (%3.6)’ünde ek göz hastalığı mevcuttu.
Sonuçlar: Şaşılıkla ilişkili olabilecek aile öyküsü, erken doğum, yenidoğan bakım ünitesinde kalış süresi ve epilepsi gibi risk faktörlerinin saptanması, erken tanı ve tedavi için yüksek riskli çocukların belirlenmesine yardımcı olabilir. (NCI-2022-12-9)

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, esotropya, ekzotropya, risk faktörleri, şaşılık.

Ali Asgar Yetkin, Ibrahim Halil Turkman. Evaluation of clinical characteristics and risk factors of strabismus cases. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 157-162

Corresponding Author: Ali Asgar Yetkin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale