ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The correlation between tenascin-C expression, and formation of intestinal stricture [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 127-131 | DOI: 10.14744/nci.2014.13008

The correlation between tenascin-C expression, and formation of intestinal stricture

Emrullah Erdem1, Koray Koçhan1, Nurcan Paker2, Yasemin Gökden1, Ayca Salturk Değirmenci1, Fatin Koçak1, Can Gönen1
1Haydarapaşa Numune Educatıon and Research Hospital
2Duzen Labouratary,İstanbul

OBJECTIVE: A strong correlation exists between tenascin-C induction, and acute inflammation. Generally increased tenascin-C concentrations are correlated with various inflammatory, and infectious diseases. In patients with diagnosis of Inflammatory Bowel Disease (IBD) presence of tenascin-C in colonic mucosa demonstrates tissue repair, and its mucosal concentrations are correlated with local disease activity Therefore plasma levels of tenascin-C have been demonstrated to be a helpful indicator of the activity of inflammatory bowel diseases. In this study, firstly in the literature, we aimed to display the correlation between tenascin-C expression, and formation of intestinal stricture.
METHODS: A total of 43 patients (male, n=19; 44.2%; and female, n=24, 55.8%) aged between 19, and 63 years, with clinically, endoscopically, radiologically, and histopathologically confirmed definitive diagnosis of Crohn’s disease who were examined, diagnosed, and treated in the Gastroenterology Clinic of Haydarpasa Numune Training and Research Hospital between January 2011, and April 2012 were investigated. Serum tenascin- C levels were measured using commercial sandwich enzyme-linked immunosorbent assay Human Tenascin-C Purified Protein kit (Chemicon, Millipore(R), USA). Study groups were categorized based on the type of the disease as inflammatory (n=17; 39.5%), obstructive (27.2%), and fistule formation (n=10; 23.3%) Crohn’s disease. For statistical analysis SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Statistics 15 program was used.
RESULTS: Median tenascin- C value in the obstructive group (6.57 ng/mL; range, 4.26-21.87 ng/mL) was statistically significantly higher than that detected in the inflammatory (1.74 ng/mL; range,1.29-3.16 ng/mL), and fistulizing (1.44 ng/mL; range, 0.74-2.47 ng/mL) groups (p=0.002).
CONCLUSION: Intestinal fibroblasts have an important role in the stricture formation process in CD. Transforming growth factor (TGF)-b1 cytokine is in the center of this process. A strong correlation exists between tenascin-C induction, and acute inflammation. As a known fact, serum tenascin-C levels can be used in the determination of activity of IBD. Starting from this point, serum tenascin-C levels can be useful in the categorization of the Crohn’s disease without the need for invasive methods. In the future, studies with larger patient series investigating use of serum tenascin-C in the prediction of stricturing Crohn’s disease should be conducted.

Keywords: Intestinal stricture, tenascin C.

Tenascin-c Ekspresyonu ile İntestinal Striktür Formasyonu Arasındaki İlişki

Emrullah Erdem1, Koray Koçhan1, Nurcan Paker2, Yasemin Gökden1, Ayca Salturk Değirmenci1, Fatin Koçak1, Can Gönen1
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Düzen Laboruvarları İstanbul

AMAÇ: Tenscin-C indüksiyonu ile akut inflamasyon arasında güçlü bir ilişki vardır. Genelde, dolaşımdaki artmış tenascin-C konsantrasyonları çeşitli inflamatuvar ve infeksiyöz hastalıklarla koreledir.. İnflamatuvar Barsak Hastalığı (İBH) tanılı hastaların kolonik mukozasındaki tenascin-C doku onarımını gösterir ve mukozal konsantrasyonları da lokal hastalık aktivitesi ile ilişkilidir. Bu nedenle tenascin-C’nin plazma seviyelerinin inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivitesinde faydalı bir indikatör olduğu gösterilmiştir. Biz bu çalışmada, literatürde ilk defa, tenascin-C ekspresyonu ile intestinal striktür formasyonu arasındaki bağlantıyı göstermeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmada Ocak 2011 ile Nisan 2012 tarihleri arasında, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde tetkik ve tedavi edilen, klinik, endoskopik, radyolojik ve histopatolojik olarak kesinleşmiş Crohn tanısı bulunan, yaşları 19-63 arasında değişmekte olan 19’u (%44.2) erkek ve 24’ü (%55.8) kadın olmak üzere crohn hastalığı olan toplam 43 olgu incendi.. Serum Tenascin C düzeyleri ticari olarak mevcut olan sandviç enzyme-linked immunosorbent assay Human Tenascin-C Purified Protein kiti (Chemicon (Millipore)) kullanılarak ölçüldü. Çalışma grupları hastalığın tipine göre; 17 inflamatuvar (%39.5), 16 obstrüktif (%37.2) ve 10 fistülizan (%23.3) olarak kategorize edildi. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Statistics 15 programı kullanıldı.
BULGULAR: Tenascin C median değeri, obstrüktif grupta 6.57 ng/mL (4.26-21.87) inflamatuvar 1.74 ng/mL (1.29-3.16) ve fistülizan 1.44 ng/mL (0.74-2.47) gruba göre daha yüksek olup, istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı idi (p=0.002).
SONUÇ: İntestinal fibroblastlar CH striktür oluşum sürecinde önemli bir yere sahiptir. Transforming growth faktör (TGF)-b1 sitokini bu sürecin tam merkezinde yer alır. Tenascin-C indüksiyonu ile akut inflamasyon arasında güçlü bir ilişki vardır ve serum Tenascin C düzeylerinin IBH aktivite tayininde kullanılabileceği bilinmektedir. Buradan yola çıkarak serum tenascin C düzeylerinin crohn hastalığının tip tayininde invaziv yöntemlerin yapılmasına gerek kalmaksızın faydalı olduğu söylenebilir. Gelecekte, serum Tenascin C düzeylerinin stiktüran tip Crohn Hastalığını predikte etmede kullanımını araştıran geniş hasta serili çalışmalara ihtiyaç vardir.

Anahtar Kelimeler: Tenascin C, intestinal striktür.

Emrullah Erdem, Koray Koçhan, Nurcan Paker, Yasemin Gökden, Ayca Salturk Değirmenci, Fatin Koçak, Can Gönen. The correlation between tenascin-C expression, and formation of intestinal stricture. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 127-131

Corresponding Author: Emrullah Erdem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale