ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Vitamin D levels of the healthy infants using oral spray or drop form of vitamin D supplement in the first year of life [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 31-36 | DOI: 10.14744/nci.2020.09471

Vitamin D levels of the healthy infants using oral spray or drop form of vitamin D supplement in the first year of life

Emel Kabakoglu Unsur
Department of Pediatrics, Acibadem Kayseri Hospital, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: Vitamin D (VD) deficiency is a common problem worldwide, especially in pregnant women and newborns. Regular administration of VD supplements has been recommended worldwide since 2010. Recently, a new formulation providing VD supplementation in the form of a spray which is absorbed through the buccal mucosa has been introduced, but there is very little information in the literature about the effectiveness of it, especially in children. Therefore, in our study, we aim to investigate whether there was a difference in VD levels at one year of age infants who have started oral vitamin D supplements (400 IU/day) as spray or drop form in the neonatal period and have used it regularly during the first year of life.
METHODS: In our retrospective study, the medical records of 243 healthy infants at one year of age who were followed up regularly in the first year of life in our well-child follow-up clinic were evaluated. The infants who had congenital anomalies, chronic diseases, and those using irregular vitamin D supplements were excluded from this study.
RESULTS: The findings showed that the spray form of VD was used in 136 babies (56.0%) in the study group and the drop form was used in 107 (44.0%) of them. VD deficiency (defined as 25 [OH] D level <20 ng/ml) was 33.3% (n=81). VD levels were 24 ng/ml (8–109 ng/ml) and 21 ng/ml (7–65 ng/ml) in the infants using spray and drop form, respectively. The difference between the two forms of VD supplementation regarding 25 (OH) D levels was significant (p=0.010); VD levels were higher in the infants using the spray form.
CONCLUSION: Our study findings suggest that the infants using oral spray form have higher VD levels compared to oral drop form. Concerning VD levels, the spray form may be preferred as a suitable alternative to the drop form, and the spray form may provide regular and easy use in children.

Keywords: Oral spray, supplement; vitamin D.

Yaşamlarının ilk yılında ağızdan damla ya da sprey formunda düzenli D vitamini takviyesi alan infantların D vitamini düzeyleri

Emel Kabakoglu Unsur
Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Kayseri

Amaç
D vitamini (VD) eksikliği, özellikle hamilelerde ve yenidoğanlarda tüm dünyada yaygın bir sorundur. Dünya çapında 2010 yılından beri VD takviyelerinin düzenli olarak uygulanması önerilmektedir. Son zamanlarda VD takviyesini bukkal mukozadan emilen sprey şeklinde sağlayan yeni bir formülasyon kullanıma sunulmuştur. Ancak sprey formunda VD takviyelerinin özellikle çocuklardaki etkinliği hakkında literatürde çok az bilgi mevcuttur.
Bu nedenle çalışmamızda yenidoğan döneminde sprey ya da damla form olarak ağızdan D vitamini takviyesi (400 IU/gün) başlanan ve hayatın ilk yılında düzenli olarak kullanan çocukların 1 yaşındaki VD düzeyleri arasında fark olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal-Metot
Retrospektif çalışmamızda, sağlam çocuk izlem polikliniğimizde yaşamının ilk yılında düzenli olarak takip edilen bir yaşındaki toplam 243 sağlıklı bebeğin tıbbi kaydı değerlendirildi. Doğuştan anomali, kronik hastalığı olan ve düzensiz D vitamini takviyesi kullananlar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular
Çalışma grubundaki 136 bebekte (%56.0) VD'nin sprey formu, 107'sinde (% 44.0) damla formu kullanıldığı saptandı. VD eksikliği (25 [OH] D düzeyi <20ng / ml) oranının %33,3 (n = 81) olduğu tespit edildi. VD düzeyleri sprey ve damla form kullanan bebeklerde sırasıyla 24ng / ml (8-109 ng / ml), 21 ng / ml (7-65ng / ml) olarak bulundu. 25 (OH) D düzeyi açısından VD takviyesinin iki formu arasındaki fark anlamlı bulundu (p = 0,010), VD düzeyleri sprey formu kullanan bebeklerde daha yüksekti.
Sonuç
Çalışma bulguları, oral sprey formu kullanan bebeklerin VD düzeylerinin oral damla formuna göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.VD düzeyleri açısından damla formuna uygun bir alternatif olarak sprey formu tercih edilebileceği gibi sprey form çocuklarda düzenli ve kullanım kolaylığı da sağlayabilir. (NCI-2020-0382)

Anahtar Kelimeler: D vitamini, takviye, oral sprey

Emel Kabakoglu Unsur. Vitamin D levels of the healthy infants using oral spray or drop form of vitamin D supplement in the first year of life. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 31-36

Corresponding Author: Emel Kabakoglu Unsur
LookUs & Online Makale