ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Analysis of blood parameters and clinical features in women with pilonidal sinus disease: Is there a link between the disease and polycystic ovary syndrome? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(3): 367-377 | DOI: 10.14744/nci.2022.08784

Analysis of blood parameters and clinical features in women with pilonidal sinus disease: Is there a link between the disease and polycystic ovary syndrome?

Banu Yigit1, Rumeysa Kevser Liman1, Gulhan Kilicarslan2
1Department of General Surgery, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Elazig, Turkiye
2Department of Radiology, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Elazig, Turkiye

OBJECTIVE: Pilonidal sinus disease (PSD) is a common disorder in the sacrococcygeal region and has a lower incidence in female as compared with male patients. The aim of this study is to evaluate clinical, hematological, biochemical, and hormonal parameters in women with PSD, and to determine whether the disease plays a major role in abnormalities of clinical and laboratory findings. This study also brings to the forefront the issue of the association between PSD and polycystic ovary syndrome (PCOS).
METHODS: The prospective single-center study included women with PSD, and an equal number of healthy women enrolled in the control group (50 women in each arm of the study). Medical history was taken from every patient, and blood tests were performed on all participants. Ultrasound imaging was performed to evaluate the ovaries.
RESULTS: Both groups were matched for age (p=0.124). The prevalence of obesity and dyslipidemia was significantly higher in women with PSD compared to controls (p=0.046, p=0.008, respectively). The right ovary volume was significantly higher in the study group than the control group (p=0.028). The study group had also significantly higher mean levels of neutrophil, C-peptide, and thyroid stimulating hormone (p=0.047, p=0.031, and p=0.048, respectively). The prevalence of PCOS was higher in patients with PSD, but the difference failed to reach statistical significance (32 vs. 22%, p=0.26).
CONCLUSION: Based on the findings of our study, some clinical and blood parameters differed significantly between women with and without PSD. Although the present study revealed that the prevalence of PCOS was not significantly different in women with or without PSD, more comprehensive and prospective studies are required.

Keywords: Hormones, hyperandrogenism, obesity, pilonidal sinus; polycystic ovary syndrome.

Pilonidal sinüs hastalığı olan kadınlarda kan parametrelerinin ve klinik özelliklerin analizi: Hastalık ile polikistik over sendromu arasında bir bağlantı var mı?

Banu Yigit1, Rumeysa Kevser Liman1, Gulhan Kilicarslan2
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ

AMAÇ: Pilonidal sinüs hastalığı (PSH) sakrokoksigeal bölgede sık görülen bir hastalıktır ve kadınlarda erkeklere göre daha düşük insidansa sahiptir. Bu çalışmanın amacı, PSH'lı kadınlarda klinik, hematolojik, biyokimyasal ve hormonal parametreleri değerlendirmek ve hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularının anormalliklerinde önemli bir rol oynayıp oynamadığını belirlemektir. Bu çalışma aynı zamanda PSH ile polikistik over sendromu (PKOS) arasındaki ilişki konusunu da ön plana çıkarmaktadır.
YÖNTEMLER: Tek merkezli, prospektif çalışma, PSH'lı kadınları ve kontrol grubuna kayıtlı eşit sayıda sağlıklı kadını (çalışmanın her kolunda 50 kadın) içermiştir. Her hastadan tıbbi öykü alındı ve tüm katılımcılara kan testleri yapıldı. Yumurtalıkları değerlendirmek için ultrason (US) görüntüleme yapıldı.
BULGULAR: Her iki grup da yaş açısından eşleştirildi (p=0.124). Obezite ve dislipidemi prevalansı PSH'lı kadınlarda kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.046, p=0.008). Sağ over hacmi çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.028). Çalışma grubu ayrıca anlamlı derecede daha yüksek nötrofil, C-peptid ve TSH seviyelerine sahipti (sırasıyla, p=0.047, p=0.031 ve p=0.048). PSH'lı hastalarda PKOS prevalansı daha yüksekti, ancak fark istatistiksel anlamlılığa ulaşamadı (%32'ye karşı %22, p=0.26).
SONUÇ: Çalışmamızın bulgularına dayanarak, PSH'sı olan ve olmayan kadınlar arasında bazı klinik ve kan parametreleri önemli ölçüde farklılık gösterdi. Mevcut çalışma, PSH'sı olan ve olmayan kadınlarda PKOS prevalansının önemli ölçüde farklı olmadığını ortaya koysa da, daha kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (NCI-2022-5-19)

Anahtar Kelimeler: Hormonlar, hiperandrojenizm, obezite, pilonidal sinüs; polikistik over sendromu.

Banu Yigit, Rumeysa Kevser Liman, Gulhan Kilicarslan. Analysis of blood parameters and clinical features in women with pilonidal sinus disease: Is there a link between the disease and polycystic ovary syndrome?. North Clin Istanb. 2023; 10(3): 367-377

Corresponding Author: Banu Yigit
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale