ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Urban legend or real fact: Coronary artery size varies with demographics [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(1): 20-24 | DOI: 10.14744/nci.2017.07269

Urban legend or real fact: Coronary artery size varies with demographics

Mustafa Adem Tatlisu1, Murat Sargin2, Adnan Kaya3, Ahmet Ilker Tekkesin3, Zekeriya Nurkalem4, Serap Aykut Aka2
1Department of Cardiology, Sivas Numune State Hospital, Sivas, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiology, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the relationship between the diameter of coronary artery stents and age, gender, diabetes mellitus (DM), left ventricular ejection fraction (LVEF), renal dysfunction, and the clinical presentation of myocardial ischemia in the cohort of patients with implanted stents in coronary arteries with severe stenotic lesions.
METHODS: This study included 2256 patients (mean age, 59.3±10.9 years; men, 62%) who underwent percutaneous coronary intervention (PCI). The clinical status of the patients at presentation was subcategorized as follows: ST-segment elevation myocardial infarction, non-ST segment elevation myocardial infarction, unstable angina pectoris, and stable angina pectoris. The diameters, without any type or brand differentiation, were divided into two groups as follows: Group I, which included 2.5- and 2.75-mm-diameter stents, and Group II, which included ≥3-mm-diameter stents.
RESULTS: The type of procedure, including primary PCI, early invasive strategy, and elective stenting, was not found to be a significant factor affecting the diameter of coronary artery stents. Univariate and multivariate analyses revealed a relationship between the diameter of coronary artery stents and age, gender, DM, and LVEF.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that the diameter of coronary artery stents was independently associated with gender, age, a history of DM, and moderate-to-severe systolic left ventricular dysfunction.

Keywords: Coronary artery stent diameter, diabetes mellitus; effect; percutaneous coronary intervention.

Şehir efsanesi mi gerçek mi: Koroner arter çapı demografik özellikler ile değişir

Mustafa Adem Tatlisu1, Murat Sargin2, Adnan Kaya3, Ahmet Ilker Tekkesin3, Zekeriya Nurkalem4, Serap Aykut Aka2
1Sivas Numune Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, Sivas
2Dr. Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, İstanbul
3Dr. Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul
4Istanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, koroner arter stent çapı ile yaş, cinsiyet, diabetes mellitus (DM), böbrek disfonksiyonu, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF), myokardiyal iskeminin klinik sunumu arasındaki ilişki ciddi stenoz içeren lezyonlara stent implante edilen hasta kohortunda incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, perkütan koroner girişim (PKG) yapılan 2256 (ortalama yaş 59.3± 10.9 yıl; erkek 62%) hastayı içermektedir. Hastaların başvuru anındaki klinik durumları şu şekilde alt kategorilere ayrılmıştır: ST-yükselmeli myokard infarktüsü, ST-yükselmesiz myokard infarktüsü, kararsız angina pektoris, kararlı angina pektoris. Stent çapları tip ve markadan bağımsız olarak iki gruba ayrılmıştır: grup 1, 2.5 mm ve 2.75 mm; grup 2 ise 3 mm ve üzerini içermektedir.
BULGULAR: Primer PKG, erken invaziv strateji, eleftif stentlemeleri içeren işlem tipi, koroner arter stent çapı için anlamlı bir etken olarak bulunmamıştır. Koroner arter stent çapı ile yaş, cinsiyet, DM ve SVEF arasında hem univaryant hem de multivaryant analizde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma cinsiyet, yaş, DM hikayesi ve orta-ciddi sol ventrikül disfonksiyonunun, koroner arter stent çapı ile bağımsız ilişkide olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter stent çapı, perkütan koroner girişim, cinsiyet, diabetes mellitus

Mustafa Adem Tatlisu, Murat Sargin, Adnan Kaya, Ahmet Ilker Tekkesin, Zekeriya Nurkalem, Serap Aykut Aka. Urban legend or real fact: Coronary artery size varies with demographics. North Clin Istanb. 2018; 5(1): 20-24

Corresponding Author: Mustafa Adem Tatlisu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale