ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Which is the best for the warfarin monitoring: Following up by fixed or variable physician? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(2): 93-101 | DOI: 10.14744/nci.2021.06981

Which is the best for the warfarin monitoring: Following up by fixed or variable physician?

Lale Dinc Asarcikli1, Habibe Kafes2, Taner Sen3, Esra Gucuk Ipek4, Osman Beton5, Ahmet Temizhan2, Mehmet Birhan Yilmaz5
1Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic Surgery Center, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Dumlupinar University Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kutahya, Turkey
4Department of Cardiology, Polatli State Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Cardiology, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

OBJECTIVE: Warfarin therapy has some difficulties in terms of close monitoring and dosage. This study aims to evaluate the effect of same-fixed versus different-variable physician-based monitoring of warfarin therapy on treatment quality and clinical end-points.
METHODS: A total of 625 consecutive patients requiring warfarin treatment were enrolled at seven centers. INR values of the patients measured at each visit and registered to hospital database were recorded. Time in therapeutic range (TTR) was calculated using linear interpolation method (Rosendaal’s method). A TTR value of ≥65% was considered as effective warfarin treatment. If a patient was evaluated by the same-fixed physician at each INR visit, was categorized into the same-physician (SP) group. In contrast, if a patient was evaluated by different-variable physicians at each INR visit, was categorized into variable physician (VP) group. Enrolled patients were followed up for bleeding and embolic events.
RESULTS: One hundred and fifty-six patients (24.9%) were followed by SP group, 469 (75.1%) patients were followed by VP group. Median TTR value of the VP group was lower than that of SP group (56.2% vs. 65.1%, respectively, p=0.009). During median 25.5 months (9–36) of follow-up, minor bleeding, major bleeding and cerebral embolic event rates were higher in VP group compared to SP group (p<0.001, p=0.023, p<0.001, respectively). In multivariate analysis, INR monitoring by VP group was found to be an independent predictor of increased risk of bleeding events (OR 2.55, 95% CI 1.64–3.96, p<0.001) and embolism (OR 3.42, 95% CI 1.66–7.04, p=0.001).
CONCLUSION: INR monitoring by same physician was associated with better TTR and lower rates of adverse events during follow-up. Hence, it is worth encouraging an SP-based outpatient follow-up system at least for where warfarin therapy is the only choice.

Keywords: Anticoagulation, embolism; hemorrhage; international normalized ratio; warfarin.

Varfarin takibi için hangisi en iyisidir: Sabit veya değişken hekim tarafından takip edilmek mi?

Lale Dinc Asarcikli1, Habibe Kafes2, Taner Sen3, Esra Gucuk Ipek4, Osman Beton5, Ahmet Temizhan2, Mehmet Birhan Yilmaz5
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya
4Polatlı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
5Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Varfarinin kendisinden kaynaklanan takip ve dozlam açısından bazı zorlukları vardır. Bu çalışma, varfarin tedavisinin aynı-sabit hekime karşın farklı-değişken hekim tarafından izlenmesinin tedavi kalitesi ve klinik son noktalar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntemler: Çalışmaya yedi merkezden varfarin tedavisi gerektiren toplam 625 ardışık hasta dahil edildi. Hastane veri tabanına kaydedilen ve her ziyarette ölçülen INR değerleri kaydedildi. Terapötik aralıktaki süre (TAZ), doğrusal interpolasyon yöntemi (Rosendaal'ın yöntemi) kullanılarak hesaplandı. Etkin varfarin tedavisi için TAZ ≥%65 olması kabul edildi. Bir hasta her INR ziyaretinde aynı sabit hekimle değerlendirildiyse, sabit hekim (SH) grubuna kategorize edildi. Aksine, bir hasta her INR ziyaretinde farklı değişkenli doktorla değerlendirildiyse, değişken hekim (DH) grubu olarak kategorize edildi.
Bulgular: Yüz elli altı hastayı (%24,9) SH grubu, 469 (%75,1) hastayı DH grubu takip etti. Değişken hekim grubunun medyan TAZ değeri SH grubundan daha düşüktü (sırasıyla % 56,2 ye % 65,1, P=0,009). Ortanca 25,5 aylık (9-36) takip süresince DH grubunda, SH grubuna göre minör kanama, majör kanama ve serebral embolik olay oranları daha yüksekti (sırasıyla P<0,001, P=0,023, P<0,001). Çok değişkenli analizde, DH grubu tarafından INR takibinin yapılması kanama olayları (OR 2,55 % 5 CI 1,64-3,96, P<0,001) ve embolizm (OR 3,42 %95 CI 1,66- 7,04, P=0,001) için artmış riskin bağımsız bir prediktörü olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Aynı-sabit hekim olan polikliniklerdeki INR monitörizasyonu, takip sırasında daha iyi TTR ve daha düşük advers olay oranları ile ilişkiliydi. Bu nedenle, en azından varfarin tedavisinin tek seçenek olduğu durumlarda, SH' e dayalı bir ayakta tedavi takip seklinin teşvik edilmesi önemlidir. (NCI-2021-4-32/R1)

Anahtar Kelimeler: anticoagulation, embolism; hemorrhage; international normalized ratio; warfarin

Lale Dinc Asarcikli, Habibe Kafes, Taner Sen, Esra Gucuk Ipek, Osman Beton, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yilmaz. Which is the best for the warfarin monitoring: Following up by fixed or variable physician?. North Clin Istanb. 2022; 9(2): 93-101

Corresponding Author: Lale Dinc Asarcikli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale