ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Characteristics and clinical outcome of pT1a-b node-negative breast cancer [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 124-129 | DOI: 10.14744/nci.2020.06332

Characteristics and clinical outcome of pT1a-b node-negative breast cancer

Abdilkerim Oyman1, Mustafa Basak2, Hatice Odabas2, Melike Ozcelik1
1Department of Medical Oncology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Oncology, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Tumor size, along with other clinicopathological characteristics, has a prognostic role in breast cancer. Recurrence risk tends to rise as tumor size increases. Early T-stage portends a good prognosis. We aimed to investigate the recurrence-free interval rates of T1abN0 group of early breast cancer.
METHODS: Patients diagnosed with pT1a and T1b, lymph node metastasis-negative breast cancer were included in the study. Clinicopathologic characteristics including recurrence, distant metastasis, and final status of the patients were obtained retrospectively from the patient files.
RESULTS: A total of 84 patients included. Twenty-six patients (31%) had T1a and 58 patients (69%) had T1b tumors. The 5-year distant relapse-free survival (DRFS) rate of T1ab tumors was 95.2%. The DRFS rate of T1a tumors was 96.2%, while the rate of T1b tumors was 94.8% (p=0.555). The 5-year RFS rate of T1ab tumors was 90.5%. The RFS rate of T1a tumors was 84.6%, whereas the rate of T1b tumors was 93.1% (p=0.359). The 5-year DRFS rate of hormone receptor positive group was 97%, Her-2 positive group was 81.8%, and triple negative group was 100% (p=0.041). The 5-year RFS rate of the hormone receptor positive group was 97%, Her-2 positive group was 72.7%, and triple negative group was 57.1% (p=0.001).
CONCLUSION: The results of the study provided that both T1a and T1b tumors have a good and similar prognosis.

Keywords: Distant relapse-free survival, early breast cancer; T1ab.

T1a-b Nod-negatif Meme Kanseri Özellikleri ve Klinik Sonlanımları

Abdilkerim Oyman1, Mustafa Basak2, Hatice Odabas2, Melike Ozcelik1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Tümör çapı diğer klinikopatolojik özellikler ile birlikte meme kanserinde prognostik belirteçlerden bir tanesidir. Tümör çapı arttıkça rekürrens riskinde artma beklenir. Erken T-evresi iyi prognozun göstergelerindendir.
Amaç: Çalışmamızda erken evre meme kanserinin T1abN0 alt grubunda rekürrenssiz sağkalım oranlarını ve buna etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Patolojik olarak T1a veya T1b ve lenf nodu negatif olarak evrelenmiş uzak metastazı olmayan meme kanseri tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi. Rekürrens veya uzak metastaz gelişip gelişmediği hasta dosyalarından retrospektif olarak öğrenildi. Hastaların son durumları kaydedildi.
Bulgular: Toplam 84 hasta değerlendirildi. Bunların 26’sında (%31) T1a ve 58’inde (%69) T1b tümör mevcuttu. Hastaların tamamında, 5-yıllık uzak rekürrenssiz sağkalım oranı % 95.2 olarak saptandı. Uzak rekürrenssiz sağkalım T1a tümörlerde %96.2, T1b tümörlerde ise %94.8 idi (p: 0.555). 5-yıllık rekürrenssiz sağkalım oranı T1ab tümörlerde %90.5 olarak bulunurken, bu oran T1a tümörlerde %84.6 ve T1b tümörlerde ise %93.1 idi (p: 0.359). Meme kanseri subtiplerine göre değerlendirildiğinde; 5-yıllık uzak rekürrenssiz sağkalım, hormon reseptör-pozitif grupta %97, Her-2 pozitif grupta 81.8% ve üçlü negatif grupta ise %100 (p: 0.041) oranında gözlendi (p: 0.041). 5-yıllık rekürrenssiz sağkalım oranı hormon reseptörü pozitif grupta %97, Her-2 pozitif grupta %72.7 ve üçlü negatif grupta da %57.1 (p: 0.001) bulundu.
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda hem T1a hem de T1b tümörlerin benzer ve iyi prognoza sahip oldukları gözlendi. (NCI-2020-0109.R1)

Anahtar Kelimeler: Erken evre meme kanseri, T1ab, uzak rekürrenssiz sağkalım

Abdilkerim Oyman, Mustafa Basak, Hatice Odabas, Melike Ozcelik. Characteristics and clinical outcome of pT1a-b node-negative breast cancer. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 124-129

Corresponding Author: Melike Ozcelik
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale