ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Investigation into the effects of static and electric fields on bone healing process: An experimental tibial fracture model study in Wistar-Albino male rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 8-14 | DOI: 10.14744/nci.2020.04764

Investigation into the effects of static and electric fields on bone healing process: An experimental tibial fracture model study in Wistar-Albino male rats

Ahmet Aslan1, Ahmet Koçak2, Selcuk Comlekci3, Vecihi Kirdemir4
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
2Department of Histology and Embriology, Kutahya Health Science University Faculty of Medicine, Kutahya, Turkey
3Department of Telecommunication, Suleyman Demirel University Faculty of Engineering, Isparta, Turkey
4Department of Orthopaedics and Traumatology, Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

OBJECTIVE: In this experimental study, we aimed to investigate whether 0 Hz-Static and 50 Hz-Electric fields have an effect on bone healing.
METHODS: In this study, 45 male Wistar-Albino rats were equally and randomly separated into three groups as follows: a 0 Hz-Static electric field (SEF), a 50-Hz low-frequency electric field (LFEF) and a control group. A manual fracture was performed in the left tibia diaphysis of all rats, and fractures were fixed using circular plaster over the knee. The LFEF group was exposed to 50 Hz electric field for 30 minutes a day, five days a week, for a total of eight weeks. The SEF group was exposed to 0 Hz electric field within the same time interval. The control group was held in identical environmental conditions, without exposure to electric field. Periodic radiographs were taken from all the animals. At the end of this study, rats were sacrificed and mechanical/histopathologic examinations were performed.
RESULTS: Radiologic, mechanical and histologic scores of the LFEF group were lower than those of the SEF and control groups; however, no significant difference was found in group comparisons in terms of average histologic and radiologic scores (p>0.05).
CONCLUSION: Results extracted from the current study suggest that 0-hz static and 50-hz electric field exposures affect bone healing tissue of tibial fracture models in rats, although it is not significant.

Keywords: Bone fracture healing, experimental study, low frequency electric field, static electric field.

Statik ve Elektrik Alanların Kemik İyileşme Sürecine Etkisinin İncelenmesi: Wistar erkek sıçanlarda deneysel tibia kırığı modeli çalışması

Ahmet Aslan1, Ahmet Koçak2, Selcuk Comlekci3, Vecihi Kirdemir4
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kütahya
3Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Telekomünikasyon Bölümü, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta

Amaç: Bu deneysel çalışmada, 0 Hz-Statik ve 50 Hz-Elektrik alanın kemik iyileşmesi üzerinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: 45 adet Wistar Albino türü erkek sıçan rastgele üç eşit gruba ayrıldı. 0 Hz Statik elektik alan (SEA) ve 50 Hz Düşük Frekans Elektrik Alan (DFEA) ve kontrol grubu (KG). Her üç gruptaki sıçan-ların sol tibia diafizinde manuel kırık oluşturularak taraf extremiteleri diz üstünden sirküler alçıyla tespit edildi. Günde 30 dakika ve haftada 5 gün ve toplam sekiz hafta olarak DFEA grubu 50 Hz elektrik ala-na maruz bırakıldı. Aynı gün ve sürede SEA grubu 0 Hz statik elektrik alana bırakıldı. Kontrol grubu aynı çevresel şartlarda tutuldu ancak elektrik alana maruz bırakılmadı. Peryodik radyografiler çekildi. Çalışma sonunda tüm sıçanlar sakrifiye edilerek mekanik ve histopatolojik inceleme yapıldı.
Bulgular: DFEA grubunun radyolojik, mekanik ve histolojik skorları, SEA grubu ve kontrol grubun-dan daha düşüktü ancak her üç grup arasındaki radyolojik ve histolojik skor ortalamaları arasında ista-tistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (P>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları 0 Hz SEA ve 50 Hz DFEA’ın sıçanların tibia kırık modelinde kemik iyileşme dokusunda anlamlı etkileri olmadığını göstermektedir. (NCI-2019-0113.R1)

Anahtar Kelimeler: Kemik kırığı iyileşmesi, Dü, şük frekanslı elektrik alan, Statik elektrik alan, Deneysel çalışma.

Ahmet Aslan, Ahmet Koçak, Selcuk Comlekci, Vecihi Kirdemir. Investigation into the effects of static and electric fields on bone healing process: An experimental tibial fracture model study in Wistar-Albino male rats. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 8-14

Corresponding Author: Ahmet Aslan
LookUs & Online Makale