ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul IL-17 and IL-23 levels in patients with early-stage chronic lymphocytic leukemia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 24-30 | DOI: 10.14744/nci.2020.02997

IL-17 and IL-23 levels in patients with early-stage chronic lymphocytic leukemia

Mehmet Bankir1, Didar Yanardag Acik2
1Department of Internal Medicine, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Internal Medicine and Haematology, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey

OBJECTIVE: Cytokines produced by bone marrow mesenchymal stem cells are important components of the tumor microenvironment in chronic lymphocytic leukemia (CLL). The roles of IL-17 and IL-23 in both autoimmune diseases and tumor growth have been demonstrated. The role of the IL-17/23 axis in apoptosis has also been demonstrated in studies. Autoimmune cytopenias are common in CLL. In this study, we aimed to compare IL-17/IL-23 levels in early-stage CLL patients with healthy controls.
METHODS: After obtaining ethical approval from the local ethics committee, 22 patients with early-stage chronic lymphocytic leukemia and 21 healthy control groups were included in this study. IL-17 and IL-23 were analyzed using the enzyme-linked immunosorbent assay method.
RESULTS: The findings showed that the median IL-23 level was lower in men in the chronic lymphocytic leukemia group than women. There was a positive correlation between IL-17 and IL-23 levels in both the control group and the chronic lymphocytic leukemia group. There was no significant correlation between stage and IL-17 and IL-23 levels in chronic lymphocytic leukemia patients.
CONCLUSION: Results of studies conducted on IL-17 and/or IL-23 in chronic lymphocytic leukemia in the literature are not consistent. These inconsistent results can be explained by the fact that the immune system develops differently in each individual due to environmental factors, past infections, intestinal flora, vaccines, ethnicity, and even gender. Therefore, it can be hypothesized that the development and application of personalized immunotherapy strategies instead of standard therapy in chronic lymphocytic leukemia may increase therapeutic success rates.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, interleukins; IL-17, IL-23.

Erken evre kronik lenfositik lösemili hastalarda IL-17 ve IL-23 seviyeleri

Mehmet Bankir1, Didar Yanardag Acik2
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Adana
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Kliniği, Adana

Giriş: Kemik iliği mezenkimal kök hücreleri tarafından üretilen sitokinler, kronik lenfositik lösemide tümör mikro ortamının önemli bileşenleridir. IL-17 ve IL-23'ün hem otoimmün hastalıklarda hem de tümör büyümesindeki rolleri gösterilmiştir. IL-17/23 ekseninin apoptozdaki rolü de çalışmalarda gösterilmiştir. Otoimmün sitopeniler KLL'de yaygındır. Erken evre KLL hastalarında IL-17 / IL-23 düzeylerini sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Lokal etik kurul onayından sonra, 22 erken evre kronik lenfositik lösemili hasta ve 21 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. IL-17 ve IL-23, enzime bağlı immünosurbent deney yöntemi kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Medyan IL-23 seviyesi, kronik lenfositik lösemi grubundaki erkeklerde kadınlara göre daha düşüktü. Hem kontrol grubunda hem de kronik lenfositik lösemi grubunda IL-17 ve IL-23 seviyeleri arasında pozitif bir korelasyon vardı. Kronik lenfositik lösemi hastalarında evre ile IL-17 ve IL-23 seviyeleri arasında anlamlı bir korelasyon yoktu.
Sonuç: Literatürde kronik lenfositik lösemide IL-17 ve / veya IL-23 üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları tutarlı değildir. Bu tutarsız sonuçları, immun sistemin çevresel faktörler, geçirilmiş enfeksiyonlar, bağırsak florası, aşılar, etnik yapı ve hatta cinsiyetten dolayı her bireyde farklı gelişmesi nedeniyle açıklayabiliriz Bu nedenle kronik lenfositik lösemide standart tedavi yerine kişiye özel immünoterapi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının terapötik başarı oranlarını artırabileceği varsayılabilir. (NCI-2020-0315)

Anahtar Kelimeler: IL-17, IL-23, kronik lenfositik lösemi, interlökinler

Mehmet Bankir, Didar Yanardag Acik. IL-17 and IL-23 levels in patients with early-stage chronic lymphocytic leukemia. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 24-30

Corresponding Author: Didar Yanardag Acik
LookUs & Online Makale