ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of immunomodulatory nutrients in critically ill patients in the intensive care unit [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 557-564 | DOI: 10.14744/nci.2021.00908

Evaluation of immunomodulatory nutrients in critically ill patients in the intensive care unit

Necmiye Ay1, Abdurrahim Derbent2, Huseyin Kiyak3, Ziya Salihoglu4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, T.R. Ministry of Health Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University, Izmir, Turkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul-Cerrahpasa University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Glutamine and omega-3 fatty acids have been shown to decrease infection rates, antibiotic use, and hospital length of stay. However, whether giving immunonutrients to critically ill patients is beneficial remains controversial. In our study, we aimed to look at the effectiveness of parenteral unsaturated (omega-3) fatty acids and amino acid glutamine in patients with serious conditions in the intensive care unit (ICU).
METHODS: The data of patients, who received parenteral amino acid glutamine and unsaturated fatty acids (omega-3) in the ICU, were retrospectively analyzed. Eighty-four patients were classified with regard to the length of the immune modulatory nutrient treatment. Groups were constructed according to the length of the treatment in days: 9 days or more (Group I), 3–9 days (Group II), and <3 days (Group III). Demographic data, Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II Scores (APACHE-II), ICU and hospitalization periods, inotropic medication, 60th-day mortality, serum biochemistry, and bacterial culture results were recorded. 60th-day mortality, bacterial culture results, and number of days stayed in ICU were primary outcomes of interest.
RESULTS: Demographic data of the patients and APACHE-II scores among the groups were not significantly different from each other. ICU stay length, hospitalization length, positivity in bacterial cultures, and use of inotropic agents were significantly higher in Group I compare with other groups.
CONCLUSION: In the ICU, it was observed that patients with multiorgan failure using parenteral unsaturated fatty acids and amino acid glutamine had longer hospital and intensive care stay. It can be said that long-term use of antioxidants and immunonutrition does not have a beneficial effect in patients with multiple organ failure with high APACHE-II scores.

Keywords: Glutamine, immunomodulatory nutrient; omega-3 fatty acid.

Yoğun bakım ünitesindeki kritik hastalarda bağışıklık düzenleyici besinlerin değerlendirilmesi

Necmiye Ay1, Abdurrahim Derbent2, Huseyin Kiyak3, Ziya Salihoglu4
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, T.R. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul
2Ege Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
4İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Glutamin ve omega 3 yağ asitlerinin infeksiyon oranlarını, antibiyotik kullanımını ve hastane kalış süresini kısalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, kritik hastalara immunonutrientlerin verilmesinin faydalı olup olmadığı halen tartışmalıdır. Çalışmamızda, yoğun bakım ünitesindeki kritik hastalarda parenteral doymamış yağ asitleri (omega-3) ve amino asit glutaminin etkinliğinine baktık.
YÖNTEMLER: Yoğun bakım ünitesinde parenteral amino asit glutamin ve doymamış yağ asitleri (omega-3) alan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Seksen dört hasta, immünonütrisyon tedavisinin kullanım süresi açısından sınıflandırıldı. Gruplar tedavinin süresine göre oluşturuldu: 9 gün veya daha fazla (Grup I), 3 ila 9 gün (Grup II) ve 3 günden az (Grup III). Demografik veriler, Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE-II), yoğun bakım ünitesi ve hastanede yatış süreleri, inotropik ilaç tedavisi, 60. gün mortalitesi, serum biyokimyası ve bakteri kültürü sonuçları kaydedildi. 60. gün mortalitesi, bakteri kültürü sonuçları ve yoğun bakım ünitesinde yatış süreleri başlıca ilgi alanlarıdır.
BULGULAR: Hastaların demografik verileri ve APACHE-II skorları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Yoğun bakımda yatış süresi, hastanede yatış süresi, bakteri kültürlerinde pozitiflik ve inotropik ilaç kullanımı Grup I'de diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.
SONUÇ: Yoğun bakım ünitesinde parenteral doymamış yağ asitleri ve amino asit glutamin kullanan çoklu organ yetmezlikli kritik hastaların hastane ve yoğun bakımda kalış sürelerinin daha uzun olduğu gözlendi. APACHE-II skoru yüksek olan çoklu organ yetmezlikli hastalarda uzun süre antioksidan ve immünonütrisyon kullanımının yararlı bir etkisi olmadığı söylenebilir. (NCI-2021-2-16/R1)

Anahtar Kelimeler: Glutamin, Immunomodülatör Besin, Omega-3 Yağ Asidi.

Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Huseyin Kiyak, Ziya Salihoglu. Evaluation of immunomodulatory nutrients in critically ill patients in the intensive care unit. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 557-564

Corresponding Author: Necmiye Ay
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale