ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Impact of emergency room meetings on improvement of door-to-needle times in acute ischemic stroke patients: A single center’s experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 282-287 | DOI: 10.14744/nci.2017.00378

Impact of emergency room meetings on improvement of door-to-needle times in acute ischemic stroke patients: A single center’s experience

Bilgehan Atılgan Acar
Department of Neurology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: One major limitation of the use of intravenous tissue plasminogen activator (IV-tPA) is the short treatment window of acute ischemic stroke (AIS). In this article, we analyze the impact of emergency room meetings on step-by-step improvement of door-to-needle times (DTN).
METHODS: This study used prospectively recorded data of AIS patients treated with IV-tPA admitted to the Sakarya University Education and Research Hospital between January 2015 and August 2017. Time benchmarks of DTN were recorded on a case-by-case basis. Meetings were held in the emergency room if there was an increase of more than 25% in DTN of subsequent AIS patients treated with IV-tPA. Guideline-recommended stroke management methods and feedback from our previous DTN data were both considered. The goal was to improve DTN within 60 minutes for at least 50% of AIS patients.
RESULTS: Mean DTN of 20 patients was 76.9±32.4 minutes. Nine patients experienced ≤60 minute DTN times, while two were under 30 minutes. Six meetings were conducted, with two each in 2015, 2016, and 2017. Without exception, there was a reduction in DTN after all meetings. Considering the intervals of the six meetings, the ratios of patients treated at ≤60 minutes were 0%, 0%, 60%, 66.6%, 40 and 100%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Meetings in the emergency room, when conducted according to certain rules, can be effective in improving DTN.

Keywords: Acute stroke, door-to-needle time; emergency room.

Acil Servis Odası Toplantılarının Akut İskemik İnmeli Hastalarda Kapı-İğne Zamanının İyileştirilmesi Üzerindeki Etkileri: Tek Merkez Deneyimi

Bilgehan Atılgan Acar
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kısa zaman penceresi, akut iskemik inmede (Aİİ) intravenöz doku plazminojen aktivatöründen (IV-tPA) yararlanmada büyük bir engeldir. Bu makalede, acil servis odası toplantılarının kapı-iğne zamanlarının (KİZ) adım adım iyileştirilmesi üzerindeki etkisini analiz ettik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ocak 2015 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurup IV-tPA ile tedavi edilen Aİİ hastalarının prospektif kaydedilmiş verileri kullanıldı. KİZ ölçütleri tek tek vaka bazında kaydedildi. Toplantılar, IV-tPA ile tedavi edilen ardışık Aİİ hastalarının KİZ' inde % 25' den fazla bir artış olduğunda acil servis odasında yapıldı. Konular, güncel kılavuzlar tarafından önerilen inme yönetimi ve önceki KİZ verilerimizden gelen geribildirimleri içermekteydi. Amaç, akut iskemik inmeli hastaların en az % 50'sinde KİZ' i 60 dakika içinde tutabilmekti.
BULGULAR: 20 hastanın ortalama KİZ' i 76.9 ± 32.4 dakikaydı. Dokuz hastada KİZ ≤ 60 dakika iken, ikisinde 30 dakikanın altında idi. Her birinde ikişer tane olmak üzere 2015, 2016 ve 2017 yıllarında altı toplantı gerçekleştirildi. İstisnasız olarak, tüm toplantıların ardından KİZ' de bir azalma oldu. Altı toplantı aralığı göz önüne alındığında, ≤ 60 dakikada tedavi edilen hastaların oranları sırasıyla % 0, % 0, % 60, % 66.6 ve % 100 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servisteki toplantılar, belirli kurallara göre gerçekleştirildiğinde KİZ' in iyileştirilmesinde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis odası, akut inme, Kapı-İğne Zamanı

Bilgehan Atılgan Acar. Impact of emergency room meetings on improvement of door-to-needle times in acute ischemic stroke patients: A single center’s experience. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 282-287

Corresponding Author: Bilgehan Atılgan Acar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale