ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assessment of respiratory tract viruses in febrile neutropenic etiology in children and comparison with healthy children with upper/lower respiratory tract infection [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 249-254 | DOI: 10.14744/nci.2020.99896

Assessment of respiratory tract viruses in febrile neutropenic etiology in children and comparison with healthy children with upper/lower respiratory tract infection

Ayşe Bozkurt Turhan1, Tercan Us2, Ener Cagri Dinleyici3, Gonca Kilic Yildirim4, Nilgun Kasifoglu2, Zeynep Canan Ozdemir1, Ozcan Bor1
1Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
2Department of Microbiology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
3Division of Pediatric Intensive Care Unit, Department of Pediatrics, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
4Division of Pediatric Nutrition and Metabolism, Department of Pediatrics, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the frequency of respiratory viruses using real-time and multiplex polymerase chain reaction technology and nasopharyngeal swabs taken during exacerbation of patients aged 0–18 years followed for febrile neutropenia (FN) with non-FN children.
METHODS: This prospective study included a total of 40 patients with FN and malignancies followed at Eskisehir Osmangazi University, Department of Pediatric Hematology and Oncology. The control group (n=76) consisted of age-matched patients with upper respiratory tract infections (URTIs) or lower respiratory tract infections (LRTIs) who were admitted to the emergency service due to fever.
RESULTS: Viral agents were detected in 16 of 53 FN attacks (30.1%). The most commonly isolated viruses were coronavirus (23.7%, n=9), influenza B (18.4%, n=7), and adenovirus (18.4%, n=7). Of 76 children diagnosed with URTI with fever (52.6%) had viral agents, and only 28 of them had a single agent. The most commonly isolated virus was adenovirus (28.6%, n=14). Viral factors were found in 32 of 42 patients (76.1%) patients diagnosed with LRTI, while respiratory syncytial virus was the most common virus in 27 patients (21.7%, n=5).
CONCLUSION: Our study results show that viral agents play an important role in the etiology of FN. This is the first study to show that viral agents play an important role in the etiology of this disease and viral factors in non-neutropenic febrile children at the same time period by detecting respiratory viruses in 30% of FN cases. More similar studies provide antiviral therapy in selected patients, as well as these studies lead to reduce the use of antimicrobial agents or allow more selective use of antibiotics and/or the earlier discontinuation of these antibiotics in febrile neutropenic children who have been shown to have viral cause of respiratory tract infection based on clinical and microbiological/molecular diagnostic criteria.

Keywords: Child, febrile neutropenia; respiratory tract viruses.

Çocuklarda Febril Nötropeni Etiyolojisinde Solunum Yolu Virüslerinin Sıklığının Değerlendirilmesi ve Üst/Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Sağlıklı Çocuklar ile Karşılaştırılması

Ayşe Bozkurt Turhan1, Tercan Us2, Ener Cagri Dinleyici3, Gonca Kilic Yildirim4, Nilgun Kasifoglu2, Zeynep Canan Ozdemir1, Ozcan Bor1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Birimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenmesi ve Metabolizma Bilim Dalı, Eskişehir

Giriş: Bu çalışma, febril nötropeni nedeni ile takip edilen 0-18 yaş arasındaki hastaların atak sırasında alınan nazofaringeal sürüntülerden, Luminex xTAG teknolojisi kullanarak solunum yolu virüslerinin sıklığının belirlenmesi ve eş zamanlı olarak nötropenik olmayan ateşli çocuklar ile karşılaştırılmasını amaçlayan bir yıllık prospektif araştırmadır.
Materyal and Metod: Çalışmaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümünde izlenen malignensili nötropenik ateş hastaları (n=40) dahil edildi. Kontrol grubu (n=76) olarak acil servise ateş nedeni ile başvuran benzer yaş grubundaki üst/alt solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE/ASYE) olan çocuklar alındı.
Bulgular: Toplam 53 febril nötropenik atağın 16’sında (%30.1) viral etkenler gösterildi. En sık saptanan virüsler sırasıyla coronavirüs (%23.7, n=9), influenza B (%18.4, n=7) ve adenovirüs (%18.4, n=7) olarak belirlendi. ÜSYE’si olan ateşli 76 çocuktan 40’ında (%52.6) viral etkenlerin olduğu ve bunlardan 28’inde tek bir etkenin olduğu saptandı. En sık saptanan virüsün adenovirüs (%28.6, n=14) olduğu görüldü. ASYE’si olan 42 hastanın 32’sinde (%76.1) viral etkenler görülürken, 27’sinde tek etken saptanan bu hastalarda en sık saptanan virüs RSV’ydi (%21.7, n=5).
Sonuç: Bu çalışma, FEN’li olguların %30’unda solunum yolu virüslerini saptayarak etyolojide viral ajanların önemli rolü olduğunu gösteren, aynı zaman periyodunda nötropenik olmayan ateşli çocuklardaki viral etkenleri de dökümante eden ilk çalışmadır. Bu çalışmaların artması ile birlikte, seçilmiş hastalarda antiviral tedavi vermenin yanısıra, sıkı klinik ve mikrobiyolojik/moleküler tanı kriterlerine dayanarak solunum yolu enfeksiyonunun viral nedenli olduğu gösterilen febril nötropenili çocuklarda antimikrobiyal ajan kullanımın azaltılmasını, antibiyotiklerin daha seçici kullanılmasını ve/veya daha erken kesilmesini sağlayabilir. (NCI-2020-0249.R1)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, febril nötropeni, solunum yolu virüsleri

Ayşe Bozkurt Turhan, Tercan Us, Ener Cagri Dinleyici, Gonca Kilic Yildirim, Nilgun Kasifoglu, Zeynep Canan Ozdemir, Ozcan Bor. Assessment of respiratory tract viruses in febrile neutropenic etiology in children and comparison with healthy children with upper/lower respiratory tract infection. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 249-254

Corresponding Author: Ayşe Bozkurt Turhan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale