ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Time perspective of patients with multiple sclerosis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 248-254 | DOI: 10.14744/nci.2021.99148

Time perspective of patients with multiple sclerosis

Esra Dogru Huzmeli1, Taskin Duman2
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hatay Mustafa Kemal University Health Science Faculty, Hatay, Turkiye
2Department of Neurology, Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkiye

OBJECTIVE: The time perspective of individuals with chronic disease is a little-studied parameter. Our aim is to examine multiple sclerosis (MS) patients’ time perspective and factors that may affect time perspective and to research the correlation of past, present, and future perspectives.
METHODS: Demographic characteristics, the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) score, and the expanded disability status scale score were recorded. Overall, 50 with MS were included in the study.
RESULTS: We found that there was a significant difference between present-fatalistic (x=3.18), and present-hedonistic (x=3.49), (p=0.017); also between present-fatalistic (x=3.18), and future (x=3.57), (p=0.011). There was no significant difference in ZTPI scores between gender, place of residence, marital status, number of attacks, or education level.
CONCLUSION: MS patients focus mostly on the hedonistic dimension of the life than the fatalistic one in present time. We concluded that patients with MS focused mostly on the future. We found that our patients’ present-fatalistic scores were lower, and the future was higher time perspective dimension.

Keywords: Expanded disability status scale, multiple sclerosis, time perspective.

Multipl skelorzlu hastalarda zaman pesrpektifi

Esra Dogru Huzmeli1, Taskin Duman2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hatay
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay

Giriş: Kronik hastalığı olan bireylerin zaman perspektifi çok az çalışılmış bir parametredir. Amacımız, multipl skleroz (MS) hastalarının zaman perspektifini ve zaman perspektifini etkileyebilecek faktörleri incelemek ve geçmiş, şimdiki ve gelecek perspektiflerinin korelasyonunu araştırmaktır.
Yöntem: Hastaarın demografik özellikler, Zimbardo Zaman Perspektif Envanteri (ZTPI) puanı ve Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği (EDSS) puanı kaydedildi. Çalışmaya toplamda 50 MS'li birey dahil edildi.
Bulgular: Hastaların Şimdiki-Kaderci (x = 3.18) ve Şimdiki-Hedonistik değerleri (x = 3.49), (p =0.017) arasında anlamlı bir fark olduğunu bulduk; ayrıca Şimdiki-Kaderci (x = 3.18) ve gelecek (x = 3.57) arasında da (p = 0.011) anlamlı fark olduğunu tespit ettik. Cinsiyet, ikamet yeri, medeni durum, atak sayısı ve eğitim düzeyinin ZTPI puanlarında anlamlı farklılık yoktu.
Sonuç: MS’li hastalar kaderci olmaktan ziyade hayatın daha çok haz boyutuna odaklanmaktadır. MS hastalarının çoğunlukla geleceğe odaklandığı sonucuna vardık. Hastalarımızın Şimdiki-Fatalistik puanlarının en düşük ve Gelecek puanının en yüksek zaman perspektifi boyutuna sahip olduğunu bulduk. (NCI-2021-1-38/R1)

Anahtar Kelimeler: Genişletilmiş engellilik durum ölçeği, multipl skleroz, zaman perspektifi.

Esra Dogru Huzmeli, Taskin Duman. Time perspective of patients with multiple sclerosis. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 248-254

Corresponding Author: Esra Dogru Huzmeli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale