ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Investigation of the vitamin B12 deficiency with peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus treated using metformin [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 233-236 | DOI: 10.14744/nci.2017.98705

Investigation of the vitamin B12 deficiency with peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus treated using metformin

Serdar Olt, Orhan Oznas
Department of Internal Medicine Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

INTRODUCTION: The relationship between vitamin B12 deficiency and peripheral neuropathy has been shown in a number of previous studies. Metformin is the indispensable first-line treatment for type 2 diabetes mellitus (DM) worldwide. One of the adverse effects of the use of metformin is vitamin B12 deficiency. In the present study, we investigated the relationship between vitamin B12 deficiency and peripheral neuropathy due to the use of metformin.
METHODS: Patient’s laboratory and electromyography (EMG) data were retrospectively reviewed. Patients with no EMG report and other necessary information were excluded from the study.
RESULTS: Eighty-six patients with type 2 DM using metformin were included in the study. Of these patients, 26 were males and 60 were females. The mean age of the patients was 55.1±7.7 years. The mean body mass index of the patients was 29.1±9.01 kg/m2. The mean HbA1c level of the patients was 8.6%±2.1%. The mean duration of diabetes was 8.02±5.4 years. The incidence of vitamin B12 deficiency was 38.4%. Peripheral neuropathy was detected in 33.7% patients. There was no statistically significant difference in vitamin B12 levels between patients with peripheral neuropathy and those without peripheral neuropathy (p=0.64).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Therefore, it can be concluded that the lack of vitamin B12 secondary to the use of metformin did not significantly increase the frequency of peripheral neuropathy.

Keywords: Metformin, peripheral neuropathy, type 2 diabetes mellitus, vitamin b12.

Metformin kullanan tip 2 diyabetes mellitus’lu hastalarda vitamin b12 eksikliğinin periferal nöropati ile ilişkisinin incelenmesi

Serdar Olt, Orhan Oznas
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Departmanı, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin B12 eksikliği ile periferal nöropati arasındaki ilişki daha önce yapılan çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Metformin Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) tedavisinde vazgeçilmez birinci basamak tedavi olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. Metformin kullanımının vitamin B12 eksikliğine yol açtığı bilinmektedir. Çalışmamızda Adıyaman ilimizde metformin kullanımına bağlı olarak gelişen vitamin B12 eksikliği ve periferal nöropati ile ilişkisini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların laboratuar ve Elektromiyografi (EMG) verileri retrospektif olarak incelendi. EMG raporu olmayan ve diğer bilgileri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Çalışmaya metformin kullanan 86 Tip 2 DM hastası alındı. Hastaların 26’si erkek 60’ı bayandı. Hastaların yaş ortalaması 55,1±7,7 idi. Hastaların ortalama Vücut kitle indeksleri 29,1±9,01 idi. Hastaların ortalama HbA1c değerleri 8,6±2,1 idi. Ortalama Diyabet süreleri 8,02±5,4 idi. Hastalarda vitamin B12 eksikliği sıklığı %38,4 olarak saptandı. Hastaların %33,7’ünde periferal nöropati saptandı. Periferal nöropatisi olan hastalar ile olmayanlar vitamin B12 düzeyleri açısından karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (P değeri =0,64).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak ilimizde metformin kullanımına sekonder gelişen vitamin B12 eksikliğinin periferal nöropati sıklığını anlamlı bir şekilde arttırmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Metformin, Periferal nöropati, Tip 2 Diyabetes Mellitus

Serdar Olt, Orhan Oznas. Investigation of the vitamin B12 deficiency with peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus treated using metformin. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 233-236

Corresponding Author: Serdar Olt, Türkiye
LookUs & Online Makale