ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effects of resveratrol treatment on caveolin-3 expression and Na+/K+ ATPase activity in rats with isoproterenol-induced myocardial injury [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(4): 313-320 | DOI: 10.14744/nci.2020.97957

The effects of resveratrol treatment on caveolin-3 expression and Na+/K+ ATPase activity in rats with isoproterenol-induced myocardial injury

Ahmet Özer1, Asli Aykac3, Sermin Tetik4, Omer Yiginer5, Sule Cetinel6, Naziye Ozkan6, Mustafa Akkiprik7, Zehra Kaya7, Berrak Yegen8, Mehmet Tezcan8, Göksel Şener2
1Department of Pharmacology, Faculty of Dentistry, Near East University, Nicosia, Cyprus; Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
3Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Near East University, Nicosia, Cyprus; DESAM Institute, Near East University, Nicosia, Cyprus
4Department of Biochemistry, School of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
5Department of Cardiology, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey
6Department of Histology-Embryology, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
7Department of Medical Biology, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
8Department of Cardiology, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkey

OBJECTIVE: The present study aims to investigate the therapeutic effects of resveratrol (RES) on isoproterenol (ISO) induced myocardial injury rat model.
METHODS: Catecholamine-induced heart damage was induced by ISO treatment for 30 days. The rats were divided into four groups as follows: the control group received saline, the ISO group received 5.0 mg/kg ISO, the RES group received 10 mg/kg RES, and the ISO-RES group received 10 mg/kg RES and 5 mg/kg ISO treatments for 30 days. Following echocardiographic measurements and body weight recorded, the rats were decapitated. Plasma and cardiac tissue samples obtained by decapitation were analyzed using biochemical, histopathological, molecular and immunohistochemical methods.
RESULTS: In the ISO group, Na+/K+ ATPase activity and ATP content, GSH, and caveolin-3 levels were low. LDH, CK and lysosomal enzyme activities, MDA level, and MPO activity were found to be high. It was determined that GSH and MDA levels and MPO, Na+/K+ ATPase activity, ATP content caveolin-3 levels changes that arose from ISO treatment were suppressed by RES treatment.
CONCLUSION: RES treatment has ameliorated all the functional and biochemical parameters. The results obtained in this study suggest that RES is a promising supplement against catecholamine exposure as it improves antioxidant defense mechanisms in the heart. In the light of above-mentioned data, RES can be assumed as a promising agent in ameliorating the oxidative injury of the myocardium.

Keywords: Caveolin-3, heart failure; isoproterenol; lysosomal enzymes; resveratrol.

Resveratrol tedavisinin izoproterenol ile indüklenen miyokard hasarı sıçan modelinde caveolin-3 ekspresyonu ve Na + / K + ATPaz aktivitesi üzerine etkisi

Ahmet Özer1, Asli Aykac3, Sermin Tetik4, Omer Yiginer5, Sule Cetinel6, Naziye Ozkan6, Mustafa Akkiprik7, Zehra Kaya7, Berrak Yegen8, Mehmet Tezcan8, Göksel Şener2
1Department of Pharmacology, Faculty of Dentistry, Near East University, Nicosia, Cyprus; Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
3Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Near East University, Nicosia, Cyprus; DESAM Institute, Near East University, Nicosia, Cyprus
4Department of Biochemistry, School of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
5Department of Cardiology, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey
6Department of Histology-Embryology, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
7Department of Medical Biology, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
8Department of Cardiology, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, resveratrolün (RES) izoproterenol (ISO) kaynaklı miyokard hasarı sıçan modelinde terapötik etkisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Katekolamin kaynaklı kalp hasarı, 30 gün boyunca ISO tedavisi ile indüklenmiştir. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı: kontrol grubu salin, ISO grubu 5.0 mg / kg ISO, RES grubu 10 mg / kg RES ve ISO-RES grubu 10 mg / kg RES ve 5 mg / kg ISO tedavisini 30 gün boyunca almıştır. Ekokardiyografik ölçümler ve vücut ağırlığı kaydedildikten sonra, sıçanlar dekapite edilmiştir. Dekapitasyon ile elde edilen plazma ve kalp dokusu örnekleri biyokimyasal, histopatolojik, moleküler ve immünohistokimyasal yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: ISO grubunda Na + / K + ATPaz aktivitesi ve ATP içeriği, GSH ve caveolin-3 seviyeleri düşük; LDH, CK ve lizozomal enzim aktiviteleri, MDA düzeyi ve MPO aktivitesi yüksek olduğu belirlenmiştir. ISO tedavisinin neden olduğu GSH, MDA, MPO, Na + / K + ATPase aktivitesi, ATP içeriği caveolin-3 düzey değişikliklerinin RES tedavisi ile baskılandığı tespit edilmiştir.
SONUÇLAR: RES tedavisi tüm fonksiyonel ve biyokimyasal parametreleri iyileştirmiştir. Bu sonuçlar, RES’in kalpteki antioksidan savunma mekanizmalarını geliştirdiği için kalekolamin maruziyetine karşı umut verici bir destek olduğunu göstermektedir. Yukarıda belirtilen veriler ışığında, RES, miyokardın oksidatif hasarını iyileştirmede ümit verici bir ajan olarak kabul edilebilir. (NCI-2019-0191.R1)

Anahtar Kelimeler: Caveolin-3, kalp yetmezliği; izoproterenol; lizozomal enzimler; resveratrol

Ahmet Özer, Asli Aykac, Sermin Tetik, Omer Yiginer, Sule Cetinel, Naziye Ozkan, Mustafa Akkiprik, Zehra Kaya, Berrak Yegen, Mehmet Tezcan, Göksel Şener. The effects of resveratrol treatment on caveolin-3 expression and Na+/K+ ATPase activity in rats with isoproterenol-induced myocardial injury. North Clin Istanb. 2020; 7(4): 313-320

Corresponding Author: Asli Aykac
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale