ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A refugee mother’s perspective: Healthcare satisfaction and access to health services as an immigrant in Turkiye [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 146-156 | DOI: 10.14744/nci.2023.97597

A refugee mother’s perspective: Healthcare satisfaction and access to health services as an immigrant in Turkiye

Nihal Durmaz1, Betul Ulukol2, Selen Bilirer3, Toker Erguder4
1Deparment of Pediatrics, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
2Department of Social Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye
3Social Work Expertise, Refugee Health Traning Center, Ankara, Turkiye
4National Professional Officer, Noncommunicable Diseases and Promoting Health through the Life-Course, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: The civil war that broke out in Syria in 2011 caused 3.7 million Syrians to migrate to Turkiye. Being particularly vulnerable women refugees may experience problems with access to healthcare services. This study aimed to determine the health problems of refugees in Ankara, their access to and use of these services.
METHODS: Healthcare-related levels of refugee mothers were assessed using a questionnaire and the study was conducted with the participation of 310 refugee mothers who presented to the Refugee Health Center, between 15 September 2017 and 15 December 2018.
RESULTS: Among the participants, 28.4% were minors who were between the ages of 15 and 18 years. The mean age of the mothers was 31.18±13.84 years, while the mean age of the fathers was 32.37±10.76 years. During their residence in Ankara, the participants preferred Refugee Health Centers (94%) and State Hospitals (83%) for healthcare. Of the participants, 42.1% stated that one or more family members had health problems, which necessitated regular hospital visits. In this study, 95.2% of participants stated that they were satisfied with the healthcare services they were receiving.
CONCLUSION: Although state hospitals were frequently used, refugees were also able to find solutions to their health problems through Refugee Health Centers. Nevertheless, while using other healthcare institutions, the biggest issue for the refugees was the language barrier. The high rates of adolescent pregnancy, disabilities, and chronic diseases were found to be among the main health problems of refugees. Women refugees seemed disadvantaged in education, language, income and employment.

Keywords: Healthcare service, refugee, satisfaction, woman.

Sığınmacı annelerin bakış açısı: Türkiye'de bir göçmen olarak sağlık hizmetlerine ulaşımları ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi

Nihal Durmaz1, Betul Ulukol2, Selen Bilirer3, Toker Erguder4
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
3Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Mülteci Sağlığı Eğitim Merkezi, Ankara
4Ulusal Profesyonel Görevli, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi, Ankara

Giriş: 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş, 3,7 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göç etmesine neden olmuştur. Özellikle savunmasız konumda olan kadın sığınmacılar, sağlık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşayabilmektedir. Bu çalışma, Ankara'daki sığınmacıların sağlık sorunlarını, sağlık hizmetlerine erişimlerini ve bu hizmetleri kullanma şekillerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Sığınmacı annelerin sağlık durumları ve aldıkları sağlık hizmetlerini belirlemek için anket düzenlenmiştir. Çalışma 15 Eylül 2017-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Mülteci Sağlık Merkezine başvuran 310 sığınmacı annenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %28, 4’ü 15-18 yaş arası adolesan yaş grubudur. Annelerin yaş ortalaması 31.18 ± 13.84 yıl, babaların yaş ortalaması 32.37 ± 10.76 yıl olarak tespit edilmiştir. Katılımcılar Ankara'da ikamet ettikleri süre boyunca sağlık hizmetleri için Göçmen Sağlık Merkezlerini (%94) ve Devlet Hastanelerini (%83) tercih etmişlerdir. Katılımcıların %42,1’i bir veya daha fazla aile üyesinin sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle düzenli hastane ziyaretlerini gerektirdiğini belirtmiştir. Bu çalışmada katılımcıların %95,2’si aldıkları sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını göstermiştir.
Sonuç: Sığınmacılar, sağlık sorunları için sıklıkla Göçmen Sağlık Merkezlerine tercih etmekle birlikte devlet hastanelerine de başvurmuşlardır. Ancak Göçmen Sağlık Merkezleri dışında diğer sağlık kuruluşlarına erişimde dil bariyeri sığınmacılar için büyük bir engel oluşturmaktadır. Mültecilerin başlıca sağlık sorunları arasında yüksek oranda adolesan gebelik, engellilik ve kronik hastalık olduğu tespit edilmiştir. Kadın sığınmacılar eğitim, dil, gelir ve istihdam açısından dezavantajlı konumdadır. (NCI-2022-7-14/R1)

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti, sığınmacı, memnuniyet, kadın.

Nihal Durmaz, Betul Ulukol, Selen Bilirer, Toker Erguder. A refugee mother’s perspective: Healthcare satisfaction and access to health services as an immigrant in Turkiye. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 146-156

Corresponding Author: Nihal Durmaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale