ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The efficacy of transversus abdominis plane block for post-operative analgesia after the cesarean section performed under general anesthesia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(4): 368-373 | DOI: 10.14744/nci.2018.97059

The efficacy of transversus abdominis plane block for post-operative analgesia after the cesarean section performed under general anesthesia

Halil Buluc1, Arzu Yıldırım Ar1, Güldem Turan1, Güldem Turan2, Mehmet Akif Sargın3, Nur Akgun1
1Department of Anesthesiology and ICU, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and ICU, Kepez State Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Gynocology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Several methods are used to control the pain after cesarean operations. Recently, the transverse abdominis plane block (TAP) has been proposed to compensate for the problems developed by preexisting methods. In the present study, we compared the analgesic efficacy of the TAP block after caesarean section in a prospective, randomized, double-blinded controlled trial.
METHODS: In this study, thirty patients undergoing cesarean sections under general anesthesia were divided into two groups. Patients in Group T (n=15) on whom TAP Block with USG guidance was performed using 0.25% bupivacaine totally 60 ml. The patients in Group C were administered (n=15), 0.9% NaCl totally 60 ml (30 ml at each side) with USG guidance. Post-operative demand of meperidine using a patient-controlled analgesia device was recorded.
RESULTS: First time on the need for analgesia were significantly higher in the control group (Group C). The total dose of meperidine, tenoxicam, paracetamol used for analgesia was significantly higher in the Group C. The outset times of breastfeeding and mobilization did not change between the groups.
CONCLUSION: The USG-TAP block with 0.25% bupivacaine 60 ml (30 ml on each side) significantly reduced post-operative pain in patients undergoing the cesarean section. We think that TAP block is a comfortable and feasible method which reduces post-operative analgesia need and does not lead any serious complications.

Keywords: Bupivacaine, cesarean section; post-operative pain; transverse abdominis plane block; ultrasound.

Genel Anestezi Uygulanan Sezeryan Seksiyo Sonrasında Postoperatif Analjezide Transversus Abdominis Plane Bloğun Etkinliği

Halil Buluc1, Arzu Yıldırım Ar1, Güldem Turan1, Güldem Turan2, Mehmet Akif Sargın3, Nur Akgun1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul
2Kepez Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği, Antalya
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hst ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sezeyan sonrası ağrıyı önlemek için birçok yöntem bulunmaktadır. Son zamanlarda, mevcut yöntemlerden farklı olarak transversus abdominis plane block (TAP) önerilmiştir. Prospektif, randomize, doble-blind kontrollü çalışmada sezaryen sonrası TAP blokunun analjezik etkinliğini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel anestezi altında sezeryan sectio uygulanan 30 hasta iki eşit gruba ayrıldı. Grup T (n=15 )’ deki hastalara USG eşliğinde TAP blok % 0.25 bupivakain toplam 60 ml uygulandı. Grup C (n=15) ‘deki hastalara USG eşliğinde % 0.9 NaCl toplam 60 ml uygulandı. Postoperatif hasta kontrollü analjezi cihazı kullanılarak meperidin kullanımı kaydedildi.
BULGULAR: Kontrol grubunda (Grup C) ilk analjezik ihtiyacı anlamlı olarak yüksekti. Analjezi için kullanılan meperidin, tenoksikam, parasetamol total dozu grup C’de yüksekti. Emzirme başlama ve mobilizasyon zamanında gruplar arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sezeryan sectio sonrası postoperatif ağrıda her iki sahaya 30 ml, toplam 60 ml % 0.25 bupivakain ile USG eşliğinde TAP blokla anlamlı olarak azaldı. TAP bloğun ciddi komplikasyonlara yol açmadan postoperatif analjezi ihtiyacını azaltmada konforlu ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sezeryan seksio, Bupivakain, Postoperatif ağrı, Transvers abdominis plane blok, Ultrasound.

Halil Buluc, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Güldem Turan, Mehmet Akif Sargın, Nur Akgun. The efficacy of transversus abdominis plane block for post-operative analgesia after the cesarean section performed under general anesthesia. North Clin Istanb. 2019; 6(4): 368-373

Corresponding Author: Güldem Turan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale