ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Value of hematological indices NLR, PLR, and MPV to determine the clinical outcome of placental abruption in women regarding stillbirth [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 40-47 | DOI: 10.14744/nci.2022.94752

Value of hematological indices NLR, PLR, and MPV to determine the clinical outcome of placental abruption in women regarding stillbirth

Filiz Yarsilikal Guleroglu, Murat Ekmez, Busra Seker Atas, Ali Cetin
Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study was conducted to elucidate the predictive value of hematological indices, the neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV), to determine the clinical outcome of placental abruption in women regarding stillbirth.
METHODS: This retrospective review of medical charts was performed in a tertiary center experienced for maternal, fetal, and neonatal care, including 89 pregnant women with placental abruption with or without stillbirth. The results of the hemogram tests with hematological indices, including the NLR, PLR, and MPV, which are the routinely obtained parameters both at admission and 4 h postoperatively, were correlated with other clinical parameters.
RESULTS: The findings showed that although there were remarkable changes in some of the clinical features of women with placental abruption with or without stillbirth, in general, the study groups were found comparable regarding these variables. The values of NLR, PLR, and MPV in women with stillbirth presented remarkable changes when hemogram tests were used as pre-operative and post-operative laboratory examinations, although these changes did not correlate with each other meaningfully.
CONCLUSION: Stillbirth is one of the most important complications of placental abruption requiring rapid diagnosis and regular follow-up after its surgical management. To fine-tune emergent management of placental abruption in women with stillbirth, the indices of NLR, PLR, and MPV calculated at the first admission as well as during follow-up of the patients have clinical value as easily obtainable laboratory findings like other hematological parameters.

Keywords: Mean platelet volume, neutrophil to lymphocyte ratio, placental abruption, platelet to lymphocyte ratio; stillbirth.

Hematolojik indeksler NLR, PLR ve MPV'nin ölü doğum yapan kadınlarda plasenta abrupsiyonunun klinik sonucunu belirlemedeki değeri

Filiz Yarsilikal Guleroglu, Murat Ekmez, Busra Seker Atas, Ali Cetin
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Hedef. Bu çalışma, hematolojik indekslerin, nötrofil-lenfosit oranının (NLR), trombosit-lenfosit oranının (PLR) ve ortalama trombosit hacminin (MPV) prediktif değerini aydınlatmak ve kadınlarda ölü doğumla ilgili plasenta dekolmanın klinik sonucunu belirlemek için yapılmıştır.
Yöntem. Bu retrospektif çalışma ölü doğum yapan ve yapmayan, plasenta dekolmanı olan 89 gebe kadın dahil edilerek, anne, fetüs ve yenidoğan bakımı için deneyimli bir üçüncül merkezde gerçekleştirildi. Hem başvuruda hem de postoperatif dördüncü saatte rutin olarak elde edilen parametreler olan NLR, PLR ve MPV'den oluşan hematolojik indeksleri içeren hemogram test sonuçları ve diğer klinik parametrelerin ilişkileri incelendi.
Bulgular. Bulgular, ölü doğum olan veya olmayan, plasenta dekolmanı olan kadınların bazı klinik özelliklerinde kayda değer değişiklikler olmasına rağmen, genel olarak, çalışma gruplarının bu değişkenler açısından karşılaştırılabilir bulunduğunu gösterdi. Ölü doğumu olan kadınlarda NLR, PLR ve MPV değerleri, hemogram testleri preoperatif ve postoperatif laboratuvar incelemeleri olarak kullanıldığında dikkate değer değişiklikler gösterdi, ancak bu değişiklikler birbirleriyle anlamlı bir şekilde ilişkili değildi.
Sonuç. Ölü doğum, hızlı tanı ve cerrahi tedavisinden sonra düzenli takip gerektiren plasenta dekolmanın en önemli komplikasyonlarından biridir. Ölü doğum olan kadınlarda plasenta dekolmanının acil yönetimini düzenlemek için, hastaların ilk başvurusunda ve takibi sırasında hesaplanan NLR, PLR ve MPV indeksleri, diğer hematolojik parametreler gibi kolayca elde edilebilen laboratuvar bulguları olarak klinik değere sahiptir. (NCI-2022-5-1/R1)

Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı, plasenta dekolmanı, trombosit/lenfosit oranı, ölü doğum.

Filiz Yarsilikal Guleroglu, Murat Ekmez, Busra Seker Atas, Ali Cetin. Value of hematological indices NLR, PLR, and MPV to determine the clinical outcome of placental abruption in women regarding stillbirth. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 40-47

Corresponding Author: Filiz Yarsilikal Guleroglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale