ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the sinus and nasal quality of life survey (SN-5) [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(2): 149-155 | DOI: 10.14744/nci.2021.94547

Cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the sinus and nasal quality of life survey (SN-5)

Berkay Caytemel, Can Doruk, Levent Aydemir, Hakan Kara, Senol Comoglu, Meryem Nesil Keles Turel
Department of Otolaryngology & Head and Neck Surgery, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The Sinus and Nasal Quality of Life (QoL) Survey (SN-5) is a valid questionnaire that evaluates the QoL of the pediatric population associated with sinonasal diseases and symptoms. The aims of this study were to translate the SN-5 test to Turkish language (SN-5t), evaluate the internal consistency of the test and test-retest reliability and validate the translation for further use in studies in Turkish language.
METHODS: In this prospective study, 50 healthy subjects and 50 patients, age between 2 and 12, with sinonasal symptoms prolonged over 1 month were included to the study. Families of healthy subjects were asked to fill the SN-5t twice with 1-week interval. The patient group completed test once prior the treatment and once 4 weeks after the treatment. Cronbach’s test was performed to test internal consistency and Spearman’s test was performed to evaluate test-retest validity.
RESULTS: The median value of the pre-treatment tests of the patient group and control group was 25 (23–28) and 14.25 (12–16), respectively. A statistically significant difference was found between groups (p<0.001). Area under the receiver operating characteristics (ROC) curve (Aroc) value was calculated as 0.992 which stated the strong diagnostic accuracy, and the cutoff point was defined as 16.5. Cronbach’s alpha value of 0.75 was found. The Spearman’s rank correlation coefficient value (Spearman’s rho) was calculated as 0.946.
CONCLUSION: The Turkish translation of the SN-5 is a consistent and valid test with high sensitivity and specificity that can be used in studies including Turkish speaking population.

Keywords: Pediatrics, quality of life; rhinitis; sinusitis; Turkish; validation studies.

Sinüs ve Burun Yaşam Kalitesi Anketi(SN-5)’nin Türkçe Çevirisi, Validasyonu ve Türk Toplumuna Adaptasyonu

Berkay Caytemel, Can Doruk, Levent Aydemir, Hakan Kara, Senol Comoglu, Meryem Nesil Keles Turel
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Sinüs ve Burun Yaşam Kalitesi Anketi (SN-5) pediatrik gruptaki sinonazal şikayetlere ve hastalıklara bağlı oluşan yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu çalışmanın amacı bu testin Türkçe’ye çevrilmesi validasyonu ve adaptasyonudur.

Method: Bu prospektif çalışmaya 1 aydan uzun süren sinonazal şikayetleri olan 2-12 yaş arasında 50 hasta ve kontrol grubu olarak herhangi bir sinonazal şikayeti olmayan; yine 2-12 yaş arasında 50 hasta katılmıştır. Hasta grubuna ilk karşılaşmada ve 4 hafta sonra yeniden olmak üzere iki kere; kontrol grubuna da ilk karşılaşma ve 1 hafta sonra olmak üzere iki kere anket doldurulmuştur. Türkçeye çevrilmiş olan testin; uygun istatistiksel analizler ile iç tutarlılığı, test-yeniden test güvenirliği ve sensitivitesi değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta grubu ve kontrol grubunun tedavi öncesi testlerinin ortanca değeri sırasıyla 25 (23-28) ve 14,25 (12-16) idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0,001). Alıcı çalışma karakteristikleri (ROC) eğrisi (Aroc) değeri altındaki alan, güçlü tanısal doğruluğu ifade eden 0,992 olarak hesaplandı ve kesme noktası 16,5 olarak tanımlandı. Cronbach alfa değeri 0,75 bulundu. Spearman’in korelasyon katsayısı değeri (Spearman’s rho) 0,946 olarak hesaplandı.
Sonuç: SN-5'in Türkçe çevirisi, Türkçe konuşan popülasyonu içeren çalışmalarda kullanılabilecek, yüksek duyarlılık ve özgüllük ile tutarlı ve geçerli bir testtir. (NCI-2020-0409)

Anahtar Kelimeler: Hayat kalitesi, Pediatrik; Validasyon.

Berkay Caytemel, Can Doruk, Levent Aydemir, Hakan Kara, Senol Comoglu, Meryem Nesil Keles Turel. Cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the sinus and nasal quality of life survey (SN-5). North Clin Istanb. 2022; 9(2): 149-155

Corresponding Author: Berkay Caytemel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale