ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Relationship Between Insight Level and Clinical and Familial Features in Pediatric OCD [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-91979 | DOI: 10.14744/nci.2021.91979

Relationship Between Insight Level and Clinical and Familial Features in Pediatric OCD

Dilsad Yildiz Miniksar1, Busra Oz2, Mikail Ozdemir3, Tugba Yuksel4
1Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Yozgat, Turkey
2Düzce Atatürk Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Düzce, Turkey
3Osmaniye Community Health Center, Tuberculosis Dispensary, Osmaniye, Turkey
4Dicle University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Diyarbakır, Turkey

OBJECTIVE: Aim of this study was to explore the relationship between insight level and clinical and familial psychiatric features of children with OCD (Obsessive-Compulsive Disorder).
METHODS: Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale-Symptom Checklist, 11th item of the Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, Wechsler Intelligence Scale for Children Revised Form, Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children Present and Lifetime Version 1.0, and Structured Diagnostic Interview for DSM-IV Axis I Disorders were applied to 92 pediatric OCD patients.
RESULTS: In this study, the prevalence of OCD in the first children of the family was high (41.3%), and low insight was significantly related with concomitant intellectual disability (p = 0.003). The level of insight was high in patients with comorbid OCD spectrum disorders (p <0.001). Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) was the most common psychiatric diagnosis accompanying OCD (19.5%). Among the obsession-compulsion subscales the symmetry / hoarding was higher in males (p = 0.046). OCD patients with a family history of major depressive disorder (MDD) had high ADHD comorbidity rates (p = 0.038). In OCD patients, whose family had psychiatric disorders besides MDD and anxiety disorders, the diagnosis rate of intellectual disability was higher than other diagnoses (p <0.001).
CONCLUSION: The sociodemographic, clinical and familial features of pediatric OCD patients cannot be adequately clarified if the patient has limited insight. Therefore, the insight of children with OCD should be considered as a range or continuity.

Keywords: Family; children; adolescent; obsessive-compulsive disorder

Pediatrik OKB'de İçgörü Düzeyi ile Klinik ve Ailesel Özellikler Arasındaki İlişki

Dilsad Yildiz Miniksar1, Busra Oz2, Mikail Ozdemir3, Tugba Yuksel4
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Yozgat
2Düzce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, Düzce
3Osmaniye Toplum Sağlığı Merkezi, Verem Dispanseri, Osmaniye
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Bu çalışmada OKB (Obsesif-kompulsif bozukluk) tanısına sahip çocuk ve ergenlerde içgörü düzeyi ile OKB’ye ait klinik özelliklerin ilişkisini saptamak ve bu çocukların ailesel psikiyatrik özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: OKB tanısı konulan 92 çocuk ve ergene, Çocuklar İçin Yale-Brown Obsesif-Kompulsif Belirti Kontrol Listesi (ÇY-BOKÖ-SC), Çocuk Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği’nin (ÇY-BOKÖ) 11. maddesi, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Gözden Geçirilmiş Form (WISC-R), Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu-Versiyon 1.0 (ÇDŞG – ŞY) uygulanmıştır. Birinci derece akrabalarla yüz yüze görüşme yapılmış, The Structured Diagnostic Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) kullanılarak ailesel psikiyatrik profil değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada OKB’nin ailenin ilk çocuklarında görülme oranı (%41.3) yüksek bulunmuş ve içgörü düşüklüğü ile entelektüel yeti yitimi eş tanısının anlamlı ilişkisi saptanmıştır (p = 0.003). OKB eş spektrum bozukluğu olan olgularda iç görü düzeyi yüksek bulunmuştur (p <0.001). OKB’ye eşlik eden tanılardan DEHB (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) (%19.5); obsesyon-kompulsiyon boyutlarından kirlenme/temizleme alt boyutu, erkeklerde simetri/biriktirme alt boyutu yüksekti (p = 0.046). Ailesinde majör depresif bozukluk (MDB) tanısına sahip OKB’li olguların DEHB eş tanı oranları yüksekti (p = 0.038). Ailesinde MDB ve anksiyete bozuklukları dışında diğer psikiyatrik bozuklukları olan OKB olgularında entelektüel yeti yitimi tanı oranı diğer tanılardan yüksekti (p <0.001).
SONUÇ: Çocukluk dönemi OKB’sinin içgörü düzeyi ve klinik özellikleri, OKB’nin seyri ve ailesel psikiyatrik yönü ile ilgili elimizde kesinlik kazanmış bilgi bulunmadığı göz önüne alındığında, bu bozukluğun klinik ve ailesel özellikleri hakkında daha doğru bilgilere ulaşmak için alan çalışmalarına gereksinim vardır. (NCI-2021-4-15/R1)

Anahtar Kelimeler: Aile; çocuk; ergen; obsesif-kompulsif bozuklukCorresponding Author: Dilsad Yildiz Miniksar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale