ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of patients with COVID-19 and the United Kingdom mutations in a training and research hospital in Istanbul [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 317-320 | DOI: 10.14744/nci.2021.90947

Evaluation of patients with COVID-19 and the United Kingdom mutations in a training and research hospital in Istanbul

Habip Yilmaz1, Mustafa Cakir2, Selen Zeliha Mart Komurcu3, Cemal Kazezoglu3, Abdullah Emre Guner4, Kemal Memisoglu1, Isil Maral2
1Istanbul Health Directorate, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Health Sciences University Hamidiye Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the patient clinics by studying Variant of Concern (VOC) Polymerase Chain Reaction (PCR) on conventional PCR-positive samples in a training and research hospital COVID test center in Istanbul.
METHODS: The study is a descriptive type and VOC PCR from all samples (from a total of 1300 samples) which detected positive by conventional PCR in a training and research hospital COVID test center between February 2 and 9, 2021. The United Kingdom mutation (VOC 202012/01, B.1.1.7) has been studied. Clinics parameters of the patients were evaluated from Public Health Management System (HSYS) records. The statistical significance was taken as p<0.05 in the analysis.
RESULTS: Within the scope of the research, 1300 PCR-positive COVID-19 patients were evaluated. VOC mutation was positive in 26.1% of all patients (339 persons), and 5.8% of patients (75 persons) were hospitalized. While 3.2% (11 persons) of those with VOC positivity were hospitalized, 6.7% (64 persons) of VOC negatives were hospitalized (p=0.020). About 18.2% of hospitalized VOC positives (two persons) and 23.4% of VOC negatives (15 persons) are in intensive care.
CONCLUSION: When VOC mutation was examined in all admitted and hospitalized patients, it was detected that VOC mutation was less frequent in hospitalized patients. No relationship between hospitalization and intensive care stay and VOC mutation was detected. It is recommended to determine with studies the contagiousness of patients with VOC mutations.

Keywords: COVID-19, mutation; patients.

İstanbul’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve İngiltere Mutasyonlu Covid 19 Vakalarının Değerlendirilmesi

Habip Yilmaz1, Mustafa Cakir2, Selen Zeliha Mart Komurcu3, Cemal Kazezoglu3, Abdullah Emre Guner4, Kemal Memisoglu1, Isil Maral2
1İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, İstanbul

Amaç: Araştırmada İstanbul’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Test Merkezinde konvansiyonel PCR pozitif örneklerde VOC PCR de çalışılarak hasta kliniklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, 2-9 Şubat 2021 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Test Merkezinde konvansiyonel PCR ile pozitif saptanan tüm örneklerden (toplam 1300 örnekten) VOC PCR (VOC 202012/01, B.1.1.7) de çalışılmıştır. Hastaların HSYS kayıtlarından klinikleri değerlendirilmiştir. Analizde istatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05 alınmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamında 1300 PCR pozitif COVID-19 hastası değerlendirilmiştir. Tüm hastaların %26.1’inde (339 kişi) VOC mutasyonu pozitif olup, hastaların %5.8’i (75 kişi) hastaneye yatırılmıştır. VOC pozitifliği saptananlardan %3.2’si (11 kişi) hastaneye yatmışken VOC negatiflerin %6.7’si (64 kişi) hastaneye yatmıştır (p=0.020). Hastaneye yatan VOC pozitiflerin %18.2’si (2 kişi), VOC negatiflerin %23.4’ü (15 kişi) yoğun bakımdadır.
Sonuç: Tüm hastalar ve hastaneye yatırılan hastalarda VOC mutasyonuna bakıldığında hastaneye yatırılanlarda VOC mutasyonunun daha düşük sıklıkta olduğu saptanmıştır. Hastaneye yatırılanlar ve yoğun bakımda kalma durumu ile VOC mutasyonu arasında ilişki tespit edilmemiştir. VOC mutasyonlu hastaların bulaştırıcılıklarının çalışmalarla tespit edilmesi önerilmektedir. (NCI-2021-4-4/R2)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Mutasyon, Hastalar

Habip Yilmaz, Mustafa Cakir, Selen Zeliha Mart Komurcu, Cemal Kazezoglu, Abdullah Emre Guner, Kemal Memisoglu, Isil Maral. Evaluation of patients with COVID-19 and the United Kingdom mutations in a training and research hospital in Istanbul. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 317-320

Corresponding Author: Mustafa Cakir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale