ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Efficacy of diffusion weighted imaging in sacroiliac joint MRI in children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 131-138 | DOI: 10.14744/nci.2023.90907

Efficacy of diffusion weighted imaging in sacroiliac joint MRI in children

Sevinc Tasar1, Saliha Ciraci1, Pinar Diydem Yilmaz2, Aslihan Semiz Oysu3, Yasar Bukte3, Betul Sozeri4
1Department of Pediatric Radiology, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Radiology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkiye
3Department of Radiology, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Rheumatology, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Because of the immature bone marrow signal in children, assessment of the sacroiliac joint is more difficult than in adults. Aim of this study is to evaluate the efficacy of diffusion-weighted imaging (DWI) in sacroiliac joint magnetic resonance imaging (MRI).
METHODS: Sacroiliac joint MRI, including DWI sequences, were evaluated by two pediatric radiologists in 54 patients with sacroiliitis and 85 completely normal controls. In MRI evaluation, subchondral bone marrow edema and contrast enhancement in the sacroiliac joints were considered as active sacroiliitis. Apparent diffusion coefficient (ADC) measurements were made in six areas from each sacroiliac joint. A total of 1668 fields were evaluated retrospectively without their diagnosis being known.
RESULTS: When the postcontrast T1W series were referenced, the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of short time inversion recovery (STIR) images in the diagnosis of sacroiliitis were 88%, 92%, 83% and 94% respectively, compared to contrast-enhanced images. False positive results in STIR images were observed secondary to the flaring signal in the immature bone marrow. ADC measurements obtained from diffusion-weighted images were recorded in all patients and healthy groups. The ADC values were 1.35x10-3 mm2/s (SD: 0.21) in the areas of sacroiliitis, 0.44x10-3 mm2/s (SD: 0.71) in the normal bone marrow and 0.72x10-3 mm2/s (SD: 0.76) in the immature bone marrow areas.
CONCLUSION: Although STIR studies are an effective sequence in the diagnosis of sacroiliitis, they cause false positive results in immature bone marrow in children in inexperienced hands. DWI is an objective method that prevents errors in the assessment of sacroiliitis by means of ADC measurements in the immature skeleton. In addition, it is a short and effective MRI series that makes important contributions to the diagnosis without the need for contrast-enhanced examinations in children.

Keywords: ADC, DWI, immature bone, MRI; sacroiliac joint; sacroiliitis.

Çocuklarda sakroiliak eklem MR incelemelerinde diffüzyon ağırlıklı görüntülemenin etkinliği

Sevinc Tasar1, Saliha Ciraci1, Pinar Diydem Yilmaz2, Aslihan Semiz Oysu3, Yasar Bukte3, Betul Sozeri4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Radyoloji Bölümü, İstanbul
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Çocuklarda immatür kemik iliği sinyali nedeniyle sakroiliak eklemin değerlendirilmesi erişkinlere göre daha zordur. Bu çalışmanın amacı, sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntüleme (MRG)' de difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Difüzyon ağırlıklı incelemeleri içeren sakroiliak eklem MRG sakroiliit tanılı 54 hasta ve 85 tamamen normal control grubunda iki pediatrik radyolog tarafından değerlendirildi. MRG değerlendirmesinde subkondral kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemlerde kontrast tutulumu aktif sakroiliit olarak kabul edildi. Her sakroiliak eklemden altı alanda görünür difüzyon katsayısı (ADC) ölçümleri yapıldı. Toplam 1668 alan, tanıları bilinmeden geriye dönük olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Kontrast sonrası T1A serileri referans alındığında, sakroiliit tanısında short time imversion recovery (STIR) sekans görüntülerinin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri ve negatif prediktif değeri kontrasta kıyasla sırasıyla %88, %92, %83 ve %94 bulundu. STIR görüntülerinde yanlış pozitif sonuçların olgunlaşmamış kemik iliğindeki parlamaya sekonder olduğu tespit edildi. Difüzyon ağırlıklı görüntülerden elde edilen ADC ölçümleri tüm hastalarda ve sağlıklı gruplarda kaydedildi. ADC değerleri sırasıyla sakroiliit alanlarında 1.35 x10-3 mm2/s (SD: 0.21), normal kemik iliğinde 0.44x10-3 mm2/s (SD: 0.71) ve immatür kemik iliği alanlarında. 0.72x10-3 mm2/s (SD: 0,76) olarak bulundu.
Sonuç: STIR sakroiliit tanısında etkili bir MRG sekansı olmasına rağmen, deneyimsiz ellerde çocuklarda immatür kemik iliğinde yanlış pozitif sonuçlara neden olmaktadır. DAG, immatür iskelette ADC ölçümleri ile sakroiliit tanısında hataları önleyen objektif bir yöntemdir. Ayrıca çocuklarda kontrastlı tetkiklere ihtiyaç duymadan tanıya önemli katkılar sağlayan kısa ve etkili bir MRG sekansıdır. (NCI-2022-8-20/R2)

Anahtar Kelimeler: ADC, DWI, immatür Kemik, MRI, Sakroiliak Eklem, Sakroiliit

Sevinc Tasar, Saliha Ciraci, Pinar Diydem Yilmaz, Aslihan Semiz Oysu, Yasar Bukte, Betul Sozeri. Efficacy of diffusion weighted imaging in sacroiliac joint MRI in children. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 131-138

Corresponding Author: Sevinc Tasar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale