ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assessment of children and adolescent presenting to the dermatology outpatient clinic in Turkey during the coronavirus disease-2019 pandemic [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 340-344 | DOI: 10.14744/nci.2020.90836

Assessment of children and adolescent presenting to the dermatology outpatient clinic in Turkey during the coronavirus disease-2019 pandemic

Sevil Savas Erdogan, Tugba Falay Gur, Bilal Dogan
Department of Dermatology, University of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. During the partial curfews implemented in the pandemic period, the pediatric patients presenting to the dermatology clinic of our hospital were examined taking the necessary precautions. We aimed to identify children and adolescent cases requiring dermatology services and their urgency when the number of COVID-19 cases was rapidly increasing and partial curfews were being imposed in Turkey.
METHODS: The study was conducted with pediatric patients that presented to our hospital dermatology outpatient clinic, a tertiary health care institution between March 11, 2020, and May 29, 2020, and their differences according to age groups and presentation period were evaluated.
RESULTS: The most common reason for a dermatology clinic visit was acneiform diseases (n=103, 33.3%). According to age groups, the most common diagnosis was eczema diseases in both the 0–2 and 3–6 years groups (n=10 [55.6%] and n=11 [47.8%]), respectively), infectious diseases in the 7–12 years group (n=19, 31.10%), and acneiform diseases in the 13–18 years group (n=100, 48.3%). While 144 patients visited the clinic within the first 15 days after the declaration of pandemic, the number of patients presenting in the following month decreased by more than 80% (n=23 for the second 15-day period and n=14 for the third 15-day period). There was a moderate increase in the number of pediatric dermatology patients 45 days after the declaration of pandemic (n=57 for the fourth 15-day period and n=71 for the fifth 15-day period). A correlation was observed between the number of newly diagnosed COVID-19 cases in Turkey and the number of pediatric patients presenting to our outpatient clinic
CONCLUSION: Considering that non-urgent and follow-up pediatric patients continue to present to dermatology outpatient clinics during the pandemic process, it is necessary to encourage the implementation of patient care methods, such as telemedicine in hospitals as part of the health system.

Keywords: Adolescents, children; coronavirus disease-2019; dermatology.

Korona virus hastalığı 2019 pandemisi süresince Türkiye’de dermatoloji polikliniklerine başvuran çocuk ve adolesanların değerlendirilmesi

Sevil Savas Erdogan, Tugba Falay Gur, Bilal Dogan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Pandemi süresince ve kısmı sokağa çıkma yasaklarında hastanemiz dermatoloji polikliniklerine acil veya randevulu başvuran pediatrik hastalar gerekli önlemler alınarak muayene edilmiştir. Ülkemizde COVİD-19 hasta sayılarının hızla arttığı ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı zamanda dermatoloji bölümüne ihtiyaç duyan çocuk ve adolesan olguları ve aciliyet durumunu belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışma, 11 Mart - 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan hastenemiz dermatoloji polikliniklerine başvuran pediatrik hastalarla gerçekleştirildi ve yaş gruplarına ve başvuru sürelerine göre farklılıkları değerlendirildi.
Bulgular: En sık vizit sebebi akneiform hastalıklardı (n=103, %33.3). Yaş gruplarına göre ise 0-2 yaş ve 3-6 yaş gruplarınının ikisinde de en sık tanı ekzema hastalıkları [sırası ile n=10 (55,6%), n=11 (47,8%)], 7-12 yaş grubunda enfeksiyöz hastalıklar (n=19, 31,10%), 13-18 yaş grubunda ise akneiform hastalıklardı (n=100, 48,3%). Pandemi ilanından sonraki ilk 15 günlük periyodda 144 hasta başvurmuş iken, sonraki bir ay içinde başvuran hasta sayısı %80 den fazla azalmıştı (ikinci 15 günlük period n=23, üçüncü 15 günlük periyod n=14). Pandemi ilanından 45 gün sonra ise başvuran hasta sayılarında ılımlı şekilde artış vardı (Dördüncü 15 günlük periyot n=57, beşinci 15 günlük periyot n=71). Ülkemizde yeni tanı konulan COVİD-19 vaka sayıları ile polikliniğimize başvuran pediatrik hasta sayıları arasında korelasyon mevcuttu.
Sonuç: Pandemi sürecinde acil olmayan ve takipli pediatrik hastaların dermatoloji polikliniklerine başvurmaya devam ettikleri göz önünde bulundurularak, teletıp gibi sosyal mesafeyi korumayı sağlayan hasta bakım yöntemlerinin sağlık sisteminin bir parçası olarak hastanelerde yer etmesi teşvik edilmelidir. (NCI-2020-0348)

Anahtar Kelimeler: Adolesan, çocuklar, koronavirüs hastalığı-2019, dermatoloji

Sevil Savas Erdogan, Tugba Falay Gur, Bilal Dogan. Assessment of children and adolescent presenting to the dermatology outpatient clinic in Turkey during the coronavirus disease-2019 pandemic. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 340-344

Corresponding Author: Sevil Savas Erdogan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale