ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Economic analysis of oral posaconazole prophylaxis in acute myeloid leukemia during remission induction in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 222-225 | DOI: 10.14744/nci.2019.89896

Economic analysis of oral posaconazole prophylaxis in acute myeloid leukemia during remission induction in Turkey

Elif Gulsum Umit, Mehmet Baysal, Hakki Onur Kirkizlar, Ahmet Muzaffer Demir
Department of Hematology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

OBJECTIVE: Invasive fungal infections (IFI) are important and trending causes of mortality in patients with acute leukemia, especially during the remission induction.
METHODS: In this study, 225 patients who were diagnosed with acute myeloid leukemia (AML) and undergoing intensive treatment for remission induction were enrolled in a retrospective manner.
RESULTS: Within the whole group, which consisted of 225 patients, 90 patients received prophylactic antifungal treatment (PAT) (40%), while 135 patients did not (60%) receive. The mean cost of hospitalization was 9.151,6 (2.872,6–20.483,3) US dollars. Gender distribution and mean ages of groups were similar. One hundred fourteen patients not on PAT (84.4%) and five patients on PAT (5.5%) received intravenous antifungal treatment. Thirty-two of the patients who were not on PAT (23.7%) and 11 of the patients on PAT died during remission induction (12.22%). The mean day of the hospitalization was 22.61 days for the patients on PAT and 33.89 days for the patients who were not on PAT. In patients on PAT, the mean number of transfused platelet units was six (0–9), while 12.51 (4–43) units for patients who were not on PAT.
CONCLUSION: In our study, the oral suspension form of posaconazole was observed to be cost-effective to prevent IFI with a significant decrease in mortality during remission induction treatment.

Keywords: Acute myeloid leukemia, invasive fungal infection.

Türkiye'de Remisyon İndüksiyonu Sırasında Akut Miyeloid Lösemide Oral Posakonazol Profilaksisinin Ekonomik Analizi

Elif Gulsum Umit, Mehmet Baysal, Hakki Onur Kirkizlar, Ahmet Muzaffer Demir
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnvaziv mantar enfeksiyonları (IFI), özellikle remisyon indüksiyonu sırasında akut lösemili hastalarda önemli ve eğilimli bir mortalite nedenidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut miyeloid lösemi (AML) tanısı almış ve remisyon indüksiyonu için yoğun tedavi gören 225 hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı.
BULGULAR: Toplam 225 hastadan oluşan grubun tamamında 90 hastaya profilaktik antifungal tedavi (PAT) (% 40), 135 hasta (% 60) almadı. Ortalama hastanede yatış maliyeti 9.151,6 (2.872,6-20.483,3) ABD doları idi. Cinsiyet dağılımı ve ortalama yaş grupları benzerdi. PAT'de olmayan 114 hasta (% 84.4) ve PAT'li 5 hasta (% 5,5) intravenöz antifungal tedavi aldı. PAT'de olmayan hastaların 32'si (% 23,7) ve PAT'li hastaların 11'i remisyon indüksiyonu sırasında (% 12,22) öldü. Ortalama hastanede yatış günleri PAT hastaları için 22,61 gün, PAT olmayan hastalar için 33,89 gün idi. PAT hastalarında ortalama transfüzyon yapılan trombosit ünitesi sayısı 6 (0-9) iken, PAT olmayan hastalar için 12,51 (4-43) ünite idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, IFI'yi önlemek için remisyon indüksiyon tedavisi sırasında mortalitede belirgin bir azalma olduğunu gösteren posakonazolün oral süspansiyon formunun maliyet açısından etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut Myeloid Lösemi, İnvaziv fungal infeksiyon

Elif Gulsum Umit, Mehmet Baysal, Hakki Onur Kirkizlar, Ahmet Muzaffer Demir. Economic analysis of oral posaconazole prophylaxis in acute myeloid leukemia during remission induction in Turkey. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 222-225

Corresponding Author: Elif Gulsum Umit, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale