ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Comparison of “burden of disease” in elderly and non-elderly patients with pre-diabetes: A cross-sectional study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 160-166 | DOI: 10.14744/nci.2020.89725

Comparison of “burden of disease” in elderly and non-elderly patients with pre-diabetes: A cross-sectional study

Ulas Serkan Topaloglu1, Kemal Erol2
1Department of Internal Medicine, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Rheumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: There are a lot of studies comparing elderly and adult patients with diabetes but not pre-diabetes systematically. We aimed to compare the discrepancies of clinical status and burden of disease in elderly (≥60 years old) versus non-elderly (18–59 years old) adult pre-diabetics.
METHODS: A total of 126 pre-diabetic patients were included in the study and were compared as two groups; the elderly (n=32) and non-elderly (n=94). Fasting plasma glucose (FPG) and glycated hemoglobin (HbA1c) levels, body mass index (BMI), the homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR), health-related quality of life using the short form-36 (SF-36) questionnaire, and disability using the health assessment questionnaire (HAQ) were evaluated.
RESULTS: Gender, BMI, the presence of obesity, the ratio of HOMA-IR, FPG, and plasma glucose in the 2nd h oral glucose tolerance test were similar in non-elderly patients with pre-diabetes compared to the elderly ones. However, HbA1c levels were higher in elderly subjects in our study. According to the SF-36 questionnaire and HAQ score, there were no significant differences between groups. The median total HAQ scores were 0.125 (non-elderly) and 0.250 (elderly) for groups and there was no significant difference (p=0.099).
CONCLUSION: In the similar gender and BMI groups, pre-diabetes in the elderly gives different outcomes according to HbA1c. Since SF-36 questionnaire and HAQ scores were not statistically different in both pre-diabetic groups, the burden of disease is thought to be basically due to the presence of the disease rather than aging.

Keywords: Burden of disease, disability; elderly; pre-diabetes; quality of life.

Yaşlı ve Yaşlı Olmayan Prediyabetli Hastaların “Hastalık Yükü” Açısından Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Ulas Serkan Topaloglu1, Kemal Erol2
1Kayseri Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri
2Kayseri Şehir Hastanesi Romatoloji Kliniği, Kayseri

Amaç: Diyabetik yaşlıları yaşlı olmayan erişkinlerle karşılaştıran çok sayıda çalışma olmasına rağmen, prediyabette sistematik bir araştırma henüz yoktur. Bu çalışmada, yaşlılarda (≥60 yaş) klinik durum ve hastalık yükünü yaşlı olmayan erişkin (18-59 yaş) prediyabetiklerle karşılaştırmayı amaçladık. Kesitsel çalışmamız, bu eksikliği literatüre getiren ilk araştırmadır.
Gereç ve Yöntemler: Toplam 126 prediyabetik hasta çalışmaya dahil edildi ve iki grup olarak karşılaştırıldı; yaşlı (n=32) ve yaşlı olmayan (n=94). Açlık plazma glikozu (FPG), glikozile hemoglobin (HbA1c) seviyeleri, vücut kitle indeksi (BMI), insülin direnci (HOMA-IR), Kısa Form-36 (SF-36) anketi kullanılarak Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi (HRQoL) ve Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) kullanılarak engellilik değerlendirildi.
Bulgular: Cinsiyet, BMI, obezitenin varlığı, HOMA-IR skoru, FPG ve 2. saat OGTT sonucu gruplar arasında benzerdi. Ancak HbA1c düzeyleri çalışmamızdaki yaşlı bireylerde daha yüksekti. SF-36 anketi ve HAQ puanına göre; gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar için ortanca HAQ skorları, 0.125 (yaşlı olmayan) ve 0.250 (yaşlı olan) idi ve anlamlı fark yoktu (p=0.099).
Sonuç: Benzer cinsiyet ve BMI olan gruplarda, prediyabetik yaşlılar HBa1c düzeyleri yönünden farklı sonuçlar verebilir. SF-36 anketi ve HAQ skorları her iki grupta da istatistiksel olarak farklı olmaması nedeniyle, prediyabetik hastalarda hastalık yükünün temel olarak yaşlanmadan ziyade hastalığın varlığına bağlı olduğu düşünülmektedir. (NCI-2019-0238.R2)

Anahtar Kelimeler: hastalık yükü, engellilik, yaşlılık, prediyabet, yaşam kalitesi

Ulas Serkan Topaloglu, Kemal Erol. Comparison of “burden of disease” in elderly and non-elderly patients with pre-diabetes: A cross-sectional study. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 160-166

Corresponding Author: Ulas Serkan Topaloglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale