ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Gallbladder perforation during elective laparoscopic cholecystectomy: Incidence, risk factors, and outcomes [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(1): 47-53 | DOI: 10.14744/nci.2017.88155

Gallbladder perforation during elective laparoscopic cholecystectomy: Incidence, risk factors, and outcomes

Yunus Emre Altuntas1, Mustafa Oncel2, Mustafa Haksal2, Metin Kement1, Ersin Gundogdu1, Nihat Aksakal3, Fazli Cem Gezen2
1General Surgery Department of Kartal Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2General Surgery Department, Medipol University Medical School, Istanbul, Turkey
3General Surgery Department, Istanbul University Medical School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to reveal the risk factors and outcomes of gallbladder perforation (GP) during laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: Videotapes of all patients who underwent an elective cholecystectomy at our department were retrospectively analyzed, and the patients were divided into two groups based on the presence of GP. The possible risk factors and early outcomes were analyzed.
RESULTS: In total, 664 patients [524 (78.9%) females, 49.7±13.4 years of age] were observed, and GP occurred in 240 (36.1%) patients, mostly while dissecting the gallbladder from its bed (n=197, 82.1%). GP was not recorded in the operation notes in 177 (73.8%) cases. Among the studied parameters, there was no significant risk factor for GP, except preoperatively elevated alanine transaminase level (p=0.005), but the sensitivity and specificity of this measure in predicting GP were 14.2% and 7.4%, respectively. The two groups had similar outcomes, but the operation time (35.4±17.5 vs 41.4±18.7 min, p=0.000) and incidence of drain use (25% vs 45.8%, p=0.000) increased in the GP group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study reveals that GP occurs in 36.1% of patients who undergo laparoscopic elective cholecystectomy, but it may not be recorded in most cases. We did not find any reliable risk factor that increases the possibility of GP. GP causes an increase in the operation time and incidence of drain use; however, the other outcomes were found to be similar in patients with GP and those without.

Keywords: Alanine transaminase, gallbladder perforation; laparoscopic cholecystectomy.

Elektif laparoskopik kolesistektomide safra kesesi perforasyonu: İnsidansı, risk Faktörleri ve sonuçları

Yunus Emre Altuntas1, Mustafa Oncel2, Mustafa Haksal2, Metin Kement1, Ersin Gundogdu1, Nihat Aksakal3, Fazli Cem Gezen2
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, laparoskopik kolesistektomi sırasında safra kesesi perforasyonunun (SKP) risk faktörlerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde elektif kolesistektomi yapılan tüm hastaların video görüntüleri geriye dönük perfore olan ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Muhtemel risk faktörleri ve erken dönem sonuçları sorgulanmıştır.
BULGULAR: 664 olgu (524 [% 78.9] kadın, 49.7 ± 13.4 yaş) ve SKP 240 olgunun (% 36.1) çoğunlukla da safra kesesi yatağından ayrılırken meydana geldi (n = 197,% 82.1). SKP; operasyon notlarının 177' inde (% 73.8) kaydedilmemişti. Çalışılan parametreler arasında hiçbiri preoperatif olarak yükselmiş ALT seviyesi (p = 0.005) dışında SKP 'da anlamlı risk faktörü olarak bulunmadı. Ancak bu değerin SKP öngörmedeki duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla % 14.2 ve % 7.4 idi. Sonuçlar iki grup arasında benzerdi, ancak SKP grup hastalarda operasyon süresi uzadı (35.4 ± 17.5 vs 41.4 ± 18.7 dakika, p = 0.000) ve dren kullanımının insidansı arttı (% 25'e karşı% 45.8, p = 0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, SKP 'nun elektif laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastaların % 36.1 'ini oluşturduğunu, ancak çoğu olguda kaydedilemeyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, SKP olasılığını artıran herhangi bir güvenilir risk faktörünün bulunmasını reddetmektedir. SKP operasyon süresini ve dren kullanımı insidansını artırır, ancak diğer sonuçlar SKP olan ve olmayan hastalarda benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, safra kesesi perferasyonu, alanin aminotransferaz (ALT)

Yunus Emre Altuntas, Mustafa Oncel, Mustafa Haksal, Metin Kement, Ersin Gundogdu, Nihat Aksakal, Fazli Cem Gezen. Gallbladder perforation during elective laparoscopic cholecystectomy: Incidence, risk factors, and outcomes. North Clin Istanb. 2018; 5(1): 47-53

Corresponding Author: Yunus Emre Altuntas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale