ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Thematic development of research on patient safety: An analysis with the science mapping technique [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(2): 188-196 | DOI: 10.14744/nci.2021.87847

Thematic development of research on patient safety: An analysis with the science mapping technique

Umut Beylik1, Tuncay Palteki2
1Department of Health Management, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Emergency Aid and Disaster Management, Biruni University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

A large amount of scientific literature is forcing those who want to study the subject deeply. In general, the number of articles available exceeds thousands. It has become challenging both to dominate the current concept and to see the relationships between the developments that feed the concept. Visualization techniques based on bibliometric data help to gain an overview of the literature on complex research topics. The aim of this study is to examine the topic of “patient safety” with a bibliometric analysis program. The data of 8372 articles obtained from the Web of Science database were analyzed with SciMAT2 software. Before the analysis, general findings regarding the raw data were brought to the fore. The strategic diagram and thematic development map have been analyzed in terms of 10-year periods covering the past 30 years. Five motor themes (“contrast agent,” “adverse events,” “program,” “safety,” “prostatectomy”) were identified in 1990-1999, four motor themes (“infection control,” “hospital-acquired infections,” “adverse drug events,” “culture”) in 2000-2009 and nine motor themes (“patient safety,” “education,” “climate,” “system,” “mortality,” “operating room,” “validity,” “burnout,” “primary care”) in 2010-2019. The number of motor themes increased during the period and adverse events, which were the active subjects of the early periods, were replaced by new concepts (such as climate, primary care, and burnout) over time. Bibliometric visualization tools make it possible to analyze the literature consisting of a large number of articles. This approach facilitates a person’’s understanding of a complex research topic such as patient safety and ensures that they are aware of new research directions or alternative research priorities.

Keywords: Bibliometric analysis, patient safety; science mapping; SciMAT, thematic development.

Hasta Güvenliği Konusunda Yapılan Araştırmaların Tematik Gelişimi: Bilim Haritalama Tekniği ile Bir Analiz

Umut Beylik1, Tuncay Palteki2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara
2Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, İstanbul

Bilimsel literatür miktarının fazla oluşu, konuyu derin çalışmak isteyen kişileri zorlamaktadır. Genellikle mevcut makale sayıları binleri aşmaktadır. Hem mevcut kavrama hâkim olmak hem de kavramı besleyen gelişmeler arasındaki ilişkileri görmek zorlayıcı hale gelmiştir. Bibliyometrik verilere dayalı görselleştirme teknikleri, karmaşık araştırma konularına ilişkin literatüre genel bir bakış elde etmede yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı hasta güvenliği (HG) konusunu bibliyometrik analiz programı ile incelemektir. Web of Science (WOS) veri tabanından elde edilen 8372 makaleye ait veriler, SciMAT2 yazılımı ile incelenmiştir. Analizden önce ham veriye yönelik genel bulgular ön plana çıkartılmıştır. Stratejik diyagram ve Tematik gelişim haritası son 30 yılı kapsayacak şekilde 10’ar yıllık dönem açısından analiz edilmiştir. 1990-1999 yıllarında beş motor tema (“contrast agent”, “adverse events”, “program”, “safety”, “prostatectomy”), 2000-2009 yıllarında dört motor tema (“infection control”, “hospital acquired infections”, “adverse drug events”, “culture”) ve 2010-2019 yıllarında ise dokuz motor tema (“patient safety”, “education”, “climate”, “system”, “mortality”, “operating room”, “validity”, “burnout”, “primary care”) tespit edilmiştir. Dönem içinde motor temaların sayısı artmış ve ilk dönemlerin hareketli konuları olan advers olaylar, yerini yeni kavramlara (climate, primary care ve burn out gibi) zamanla bırakmıştır. Bibliyometrik görselleştirme araçları, çok sayıda makaleden oluşan literatürün analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşım, bir kişinin HG gibi karmaşık bir araştırma konusunu anlamasını kolaylaştırmakta ve yeni araştırma yönleri veya alternatif araştırma önceliklerinden haberdar olmasını sağlamaktadır. (NCI-2021-3-27)

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Bilim Haritalama, Tematik Gelişim, Bibliyometrik Analiz, SciMAT

Umut Beylik, Tuncay Palteki. Thematic development of research on patient safety: An analysis with the science mapping technique. North Clin Istanb. 2022; 9(2): 188-196

Corresponding Author: Umut Beylik
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale