ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of rhabdomyolysis patients who opted for emergency services [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 257-261 | DOI: 10.14744/nci.2017.85619

Evaluation of rhabdomyolysis patients who opted for emergency services

Serdar Ozdemir1, Oktay Ocal2, Gokhan Aksel1
1Department of Emergency Medicine, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Rhabdomyolysis is a clinical and biochemical syndrome caused by skeletal muscle injury. Our aim was to contribute to the existing data on rhabdomyolysis in our country by evaluating the etiologic, demographic, and clinical features of rhabdomyolysis patients who applied to a tertiary hospital emergency department.
METHODS: We retrospectively evaluated the data of patients who applied to the tertiary hospital emergency department from January 2015 to January 2016. The study population comprised patients admitted to the emergency department of our hospital with creatinine kinase levels above 5000 U/L at admission. The data of all cases that were included in the study were scanned by the researchers using the hospital’s computer-based data recording system. Age, sex, creatine kinase levels, complaints, etiology, whether or not acute renal failure developed, hospitalization and discharge status, and clinic of hospitalization were screened for all patients.
RESULTS: The creatine kinase levels of the patients at admission ranged from 5052 to 59140 U/L [median 7882 U/L (IQR: 7840)]. The most frequent (23.5%) cause of admission was extremity pain. The most common reason (19.6%) in the etiology was exercise. Twenty-one patients (41.1%) were admitted to clinics, and 1 patient (1.9%) died. Acute renal failure was observed in 4 patients (8.8%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rhabdomyolysis is a clinical syndrome that can be life-threatening owing to muscle destruction. Although it is suspected after a traumatic injury, it should also be considered when other potential symptoms are observed. All clinicians should be aware of its common causes, diagnosis, and treatment options.

Keywords: Acute renal failure, emergency department, rhabdomyolysis.

Acil servise başvuran rabdomiyoliz olgularının değerlendirilmesi

Serdar Ozdemir1, Oktay Ocal2, Gokhan Aksel1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Rabdomiyoliz, iskelet kası harabiyetine bağlı klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Bu çalışmada amacımız üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine başvuran rabdomiyoliz olgularının etiyolojik, demografik ve klinik özelliklerini inceleyerek ülkemiz rabdomiyoliz verilerine katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Ocak 2015 ile Ocak 2016 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine başvuran hastaların verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ile yapılmıştır. Çalışma evrenini hastanemiz acil servisine başvuran ve başvuru sırasında kreatin kinaz değerleri 5000 U/L üzerinde olan hastalar oluşturmuştur. Çalışmaya dâhil edilecek tüm olguların verileri araştırmacılar tarafından hastanenin bilgisayar tabanlı veri kayıt sistemi kullanılarak taranmıştır. Olguların yaş ve cinsiyetleri, kreatin kinaz değerleri, başvuru şikâyetleri, etyolojileri, akut böbrek yetmezliği gelişip gelişmediği, hastaların yatış ve taburculuk durumları, yatış yapılan hastaların yatış yapılan klinikler taranmıştır
BULGULAR: Acil servisine başvuru sırasında kreatin kinaz değerleri 5000 U/L üzerinde olan 51 hasta çalışmamıza dâhil edilmiştir. Hastaların başvurudaki kreatin kinaz değerleri 5052 ile 59140 U/L arasında değişmekte olup ortanca 7882 U/L (İQR: 7840) olarak bulunmuştur. En sık (%23,5) başvuru sebebi ekstremite ağrısı idi. Etyolojide en sık (%19,6) yer alan sebep egzersiz idi. 21 hastanın (%41,1) kliniklere yatışının yapıldığı, 1 hastanın (%1,9) ise öldüğü tespit edilmiştir. Hastaların 4’ünde (%8,8) akut böbrek yetmezliği geliştiği gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rabdomiyoliz kas harabiyetine bağlı yaşamı tehdit edebilen klinik bir sendromdur. Her ne kadar travmatik yaralanma sonrası akla gelse de diğer potansiyel nedenler söz konusu olduğunda da akla getirilmelidir. Bütün klinisyenler ortak nedenlerin, tanı ve tedavi seçeneklerinin farkında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: acil servis, akut böbrek yetmezliği, rabdomiyoliz

Serdar Ozdemir, Oktay Ocal, Gokhan Aksel. Evaluation of rhabdomyolysis patients who opted for emergency services. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 257-261

Corresponding Author: Serdar Ozdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale