ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A case of Kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens-Johnson syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(1): 67-70 | DOI: 10.14744/nci.2018.84748

A case of Kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens-Johnson syndrome

Ferhat Demir1, Mehtap Haktanir Abul2, Embiya Dilber3, Fazil Orhan2, Mukaddes Kalyoncu1
1Department of Pediatric Rheumatology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2Department of Pediatric Allergy and Immunology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

Kawasaki disease is the second most common cause of childhood vasculitis. Cutaneous manifestation, which is the diagnostic criteria of Kawasaki disease, may show atypical course and causes conflict in diagnosis for physicians. A 14-month-old girl treated with intravenous immunoglobulin after diagnosed with KD. Target lesions and a vesicular rash developed on the whole body during the course of the disease. Methylprednisolone was added to the treatment. All atypical skin lesions and disease findings were improved using IVIG and subsequent methylprednisolone therapy. Cutaneous signs of KD may show atypical course. Thus, it may lead to confusion in diagnosis with Stevens-Johnson syndrome.

Keywords: Kawasaki disease, Stevens-Johnson syndrome, target lesions; vesicular rash.

Atipik kutanöz bulgular ile seyreden ve Stevens-Johnson Sendromunu taklit eden bir Kawasaki Hastalığı olgusu

Ferhat Demir1, Mehtap Haktanir Abul2, Embiya Dilber3, Fazil Orhan2, Mukaddes Kalyoncu1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Trabzon

Kawasaki Hastalığı (KH), ikinci en sık görülen çocukluk çağı vaskülitidir. Tanı ölçütleri içerisinde yer alan kutanöz bulgular, atipik seyir gösterebilmekte ve tanı konulmasında şüpheye ve gecikmelere neden olabilmektedir. Burada, atipik kutanöz bulgular ile seyreden KH tanılı 14 aylık bir kız hastayı sunduk. İntravenöz immünglobulin (İVİG) başlanan hastanın, izleminde tüm vücutta hedef lezyonlar ve veziküler döküntüler görülmesi sonrası tedaviye metilprednizolon eklendi. İVİG ve metilprednizolon tedavileri ile tüm kutanöz bulgular geriledi. KH’nin atipik cilt bulguları Stevens-Johnson Sendromu gibi hastalıklarla karışarak tanıda karışıklığa neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Hastalığı, Stevens-Johnson Sendromu, hedef lezyon, veziküler döküntü

Ferhat Demir, Mehtap Haktanir Abul, Embiya Dilber, Fazil Orhan, Mukaddes Kalyoncu. A case of Kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens-Johnson syndrome. North Clin Istanb. 2020; 7(1): 67-70

Corresponding Author: Ferhat Demir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale