ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in laparoscopic cholecystectomy: A retrospective study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 88-94 | DOI: 10.14744/nci.2020.84665

Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in laparoscopic cholecystectomy: A retrospective study

Derya Karasu1, Canan Yilmaz1, Seyda Efsun Ozgunay1, Demet Yalcin2, Guven Ozkaya3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Osmangazi University Hospital, Eskisehir, Turkey
3Department of Biostatistics, Uludag University, Bursa, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the effects on postoperative pain of ketamine and dexmedetomidine addition to bupivacaine in a transversus abdominis plane (TAP) block in laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: A retrospective study was conducted patients who underwent ultrasound-guided TAP block in laparoscopic cholecystectomy. The patients were divided into three groups: Group BD (Bupivacaine+Dexmedetomidine), Group BK (Bupivacaine+Ketamine), and Group B (Bupivacaine). Our primary outcomes were pain scores with Visual Analogue Scale (VAS), postoperative first analgesic time and tramadol consumption in 24 hours postoperatively. Secondary outcomes were intraoperative hemodynamic changes, rescue analgesic requirement and side effects.
RESULTS: The first analgesic administration time was significantly shorter in Group B and significantly longer in Group BD than the other two groups. Pain score at rest in Group B at 0th hours was significantly higher than that of Group BD and VAS pain score Group BD at 2nd hours was significantly lower than the other two groups. There was no significant difference between the groups regarding tramadol consumption and the requirement of rescue analgesics.
CONCLUSION: Dexmedetomidine and ketamine can be added to the bupivacaine for the TAP block without major side-effects. The combination of dexmedetomidine and bupivacaine provides better analgesia in the first postoperative 2nd hour than other groups and hence extends the time to the first analgesic demand.

Keywords: Bupivacaine, dexmedetomidine; nerve block; ultrasonography ketamine.

Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Analjezi İçin Ultrasonografi Eşliğinde Transversus Abdominis Plane Bloğu: Retrospektif Çalışma

Derya Karasu1, Canan Yilmaz1, Seyda Efsun Ozgunay1, Demet Yalcin2, Guven Ozkaya3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa
2Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Eskişehir
3Uludağ Üniversitesi, Biyoistatistik Bölümü, Bursa

Amaç: Çalışmamızın amacı laparoskopik kolesistektomide ultrasonografi rehberliği altında uygulanan transversus abdominis plane (TAP) blokta ketamin ve deksmedetomidinin bupivakaine eklenmesinin postoperatif ağrı üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Laparoskopik kolesistektomide postoperatif analjezi için ultrasonografi eşliğinde TAP bloğu uygulanan hastalarda yapılan retrospektif bir çalışmadır. Hastalar üç gruba ayrıldı: Grup BD (Bupivakain + Deksmedetomidin), Grup BK (Bupivakain + Ketamin) ve Grup B (Bupivakain). Birincil sonuçlarımız, postoperatif 24 saat içinde Vizüel Analog Skala (VAS), postoperatif ilk analjezik zamanı ve tramadol tüketimi ile ağrı skorlarını değerlendirmekti. İkincil sonuçlarımz intraoperatif hemodinamik değişiklikler, ek analjezik gereksinimi ve yan etkileri değerlendirmekti.
Bulgular: İlk analjezik uygulama zamanı Grup B'de anlamlı olarak kısaydı ve Grup BD'de diğer iki gruptan anlamlı olarak daha uzundu. Grup B'deki istirahat sırasındaki VAS skoru 0. saatte Grup BD'den anlamlı olarak yüksekti ve 2. saat VAS skoru Grup BD de diğer 2 gruptan anlamlı derecede düşüktü. Tramadol tüketimi ve ek analjezik gereksinimi açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu.
Sonuç: TAP bloğu için bupivakaine major yan etkiler olmadan deksmedetomidin ve ketamin eklenebilir. Deksmedetomidin ve bupivakain kombinasyonu, postoperatif ilk 2. saatte diğer gruplara göre daha iyi analjezi sağlar ve bu nedenle ilk analjezik talebini uzatır. (NCI-2019-0312.R1)

Anahtar Kelimeler: sinir bloğu, ultrasonografi, bupivakain, ketamin, deksmedetomidin

Derya Karasu, Canan Yilmaz, Seyda Efsun Ozgunay, Demet Yalcin, Guven Ozkaya. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in laparoscopic cholecystectomy: A retrospective study. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 88-94

Corresponding Author: Derya Karasu
LookUs & Online Makale